วัน 266

เข้าใจคุณค่าของตัวคุณ

ปัญญานิพนธ์ สดุดี 109:21-31
พันธสัญญาใหม่ เอเฟซัส 1:1-23
พันธสัญญาเดิม ิิอิสยาห์ 51:17-54:17

เกริ่นนำ

คุณเคยรู้สึกว่าตัวคุณล้มเหลว หรือเป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้หรือเปล่า หรือคุณเคยคิดว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณไหม?

เมื่อแรกที่ผมอ่านหนังสือ ในพระเยซูคริสต์ (In Christ Jesus) ของโคลิน เออร์คาร์ต ผมนึกไม่ออกมาก่อนว่าคำสั้น ๆ อย่าง ‘ใน’ ที่อยู่ในพระพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะมีความสำคัญแค่ไหน ในฐานะคริสเตียนการเข้าใจว่าคุณอยู่ 'ใน' พระเยซูคริสต์จะปฏิวัติวิธีที่คุณเห็นตัวเอง ภาพลักษณ์ในตัวเอง ตัวตนของคุณ และวิธีที่คุณเข้าใจคุณค่าของคุณที่มีต่อพระเจ้า

ลองเขียนชื่อของคุณบนกระดาษแผ่นหนึ่ง นำพระคัมภีร์ของคุณออกมาเป็นตัวแทนของพระคริสต์ และนำกระดาษแผ่นนั้นที่แทนตัวคุณสอดเข้าไปในพระคัมภีร์ จากนั้นก็ปิดพระคัมภีร์ลง นี่คือภาพของคุณอยู่ในพระคริสต์ กล่าวคือ พระคัมภีร์ไปไหน กระดาษแผ่นนั้นก็ไปด้วยกัน กล่าวคือพระคริสต์ก็อยู่กับคุณทุกที่ โดยนึกตามเป็นภาพว่าคุณเป็นกระดาษที่สอดอยู่ในพระคัมภีร์นี้ คุณนั้นไม่ได้แค่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์จริง ๆ แต่อยู่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคัมภีร์ไปอย่างแยกไม่ออกแล้ว

เปาโลกล่าวออกมาว่า ‘ในพระเยซูคริสต์’ ครั้งแล้วครั้งเล่า พระเจ้านำคุณไปและวางคุณไว้ในพระคริสต์ ในพระคริสต์คุณได้รับ ‘พรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่าง’ (เอเฟซัส 1:3) การอวยพรทุกอย่างรวมไปถึงสิ่งมากมายที่ได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่า การอวยพรทั้งหมดนั้นเป็นของคุณในพระคริสต์

ปัญญานิพนธ์

สดุดี 109:21-31

21ข้าแต่พระองค์ พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายของข้าพระองค์
 ขอทรงกระทำกับข้าพระองค์โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์
 เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นประเสริฐ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
22เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน
 และใจข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายใน
23ข้าพระองค์จากไปอย่างเงาในตอนเย็น
 ข้าพระองค์ถูกสลัดออกเหมือนตั๊กแตนปาทังก้า
24เข่าของข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ย เพราะการอดอาหาร
 ร่างกายของข้าพระองค์ก็ซูบผอมลง
25ข้าพระองค์กลายเป็นที่เยาะเย้ยของพวกเขา
 เมื่อเขาทั้งหลายเห็นข้าพระองค์ เขาก็สั่นศีรษะ
26ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์
27ขอให้พวกเขาทราบว่านี่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เองได้ทรงทำการนี้
28ให้พวกเขาแช่งไป แต่ขอพระองค์ทรงอวยพร
 ขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์อับอาย ขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ยินดี
29ขอให้ปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ห่มความขายหน้า
 ขอให้พวกเขาสวมความอับอายอย่างเสื้อคลุม
30ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์อย่างยิ่งด้วยปากข้าพเจ้า
 และในท่ามกลางคนมากมาย ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์
31เพราะพระองค์ทรงยืนที่ขวามือของคนขัดสน
 เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษเขานั้น

อรรถาธิบาย

พระพรความรักและการเยียวยาจากพระเจ้า

‘พระองค์ทรงอวยพร’ ดาวิดได้บันทึกไว้ (ข้อ 28) พระพรของพระเจ้าทั้งหมดเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ: ‘เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นประเสริฐ’ (ข้อ 21, เอเฟซัส 1:4, 5, 11, อิสยาห์ 54:10) ความรักของพระเจ้าค้ำชูคุณ และช่วยให้คุณมั่นคงอยู่ได้ แม้ว่าคนอื่นนั้นจะ ‘เยาะเย้ย’ หรือ ‘สั่นศีรษะ’ ใส่คุณ (สดุดี 109:25-26) พระองค์จะประทับอยู่ที่ ‘ขวามือ’ (ข้อ 31ก) ของคุณ

พระเจ้าได้รักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้ (ข้อ 31ข, อิสยาห์ 52:10) พระองค์ทรงเยียวยาหัวใจที่ได้รับบาดแผลของเรา ดาวิดกล่าวว่า ‘ใจข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายใน’ (สดุดี 109:22) พระเจ้ารักที่จะใช้ผู้คนที่มีบาดแผลและได้รับการเยียวยาเพราะไม่มีคนที่สามารถเป็นผู้นำได้ดีไปกว่าคน ๆ หนึ่งที่มีบาดแผลเดียวกันและได้รับการเยียวยาแล้วโดยพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 1:3-4)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณสำหรับความรักอันแสนวิเศษสำหรับข้าพระองค์ เยียวยาหัวใจที่มีบาดแผลของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้นำการเยียวยาไปยังผู้อื่น

พันธสัญญาใหม่

เอเฟซัส 1:1-23

การทักทาย

 1เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า
 เรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ [ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส]
 2ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

พรฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์

 3สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ 4ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ 5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ 6เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าๆ ในพระเยซู 7ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า 8ซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาแปลได้อีกว่า อย่างเหลือล้นให้มีปัญญาและความเข้าใจทุกอย่าง 9พระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคริสต์ 10ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์
 11และในพระคริสต์นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์ 12เพื่อเราผู้มีความหวังในพระคริสต์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์ 13ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ 14พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์

คำอธิษฐานของเปาโล

 15เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมด 16ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า 17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ 18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร 19และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์ 20ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ในสวรรคสถาน 21สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย 22พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง 23คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์

อรรถาธิบาย

พระพรในพระเยซูคริสต์

อุปสรรคมากมายจะมาพร้อมกับอัตลักษณ์อันต่ำต้อย แต่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตอบคำถามว่าคุณเป็นใครในพระเยซูคริสต์: ‘นั่นคือในพระคริสต์ เราพบว่าเราเป็นใครและเราอยู่เพื่ออะไร’ (ข้อ 11, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) เข้าใจถึงตัวตนของคุณในพระคริสต์ เมื่อคุณอาจไม่ได้รับสิ่งของใด ๆ เป็นการอวยพรอย่างที่คุณร้องขอ (เปาโลอยู่ในคุกตอนที่เขียนจดหมายฝากฉบับนี้) เพราะพระเจ้าได้อวยพรคุณด้วย ‘พรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่าง’ (ข้อ 3) เนื้อหาตอนนี้ได้นำไปสู่รายการพระพรมากมาย:

1. พระคุณและสันติสุข
เปาโลเริ่มคำทักทายด้วย ‘พระคุณและสันติสุข' (ข้อ 2) หลังจากนี้เขากล่าวว่า ‘โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้น’ (ข้อ 7-8) พระคุณคือความรักที่ใส่ใจ น้อมตัวลง และคอยช่วยเหลือ คุณเองก็มีสันติสุขกับพระเจ้า

2. การถูกเลือก กำหนดเส้นทางชีวิตไว้ และเป็นบุตรบุญธรรม
‘แม้ว่า (ในความรักของพระองค์) พระองค์เลือกเราแล้ว (โดยการเลือกเราเพื่อพระองค์และโดยพระองค์เอง) ในพระคริสต์ก่อนที่จะก่อสร้างโลก... พระองค์ได้ทรงวางแผนเกี่ยวกับเราไว้ล่วงหน้า (กำหนดเราไว้ วางแผนในความรักสำหรับเรา) เพื่อที่จะได้ถูกรับไว้ (อย่างเปิดเผย) ว่าเป็นลูก ๆ ของพระองค์เอง' (ข้อ 4-5 พระคัมภีร์ตอนนี้จาก Amplified Bible โดยผู้แปล, ดูเพิ่ม ข้อ 11)

3. การไถ่ การให้อภัย และอิสรภาพ
คุณถูกไถ่โดยพระโลหิต (ข้อ 7ก, อิสยาห์ 52: 3, 9) ‘การไถ่’ เป็นคำที่ใช้ในการซื้อคืนตัวทาส จ่ายราคาเพื่อให้คนที่ถูกจับอยู่ได้รับอิสระ

บาปของคุณได้รับการให้อภัย (เอเฟซัส 1:7ข) มาร์กานิตา ลาสกี้ นักกีฬาที่มีชื่อเสียงได้ทำการสารภาพแสนอัศจรรย์ผ่านทางโทรศัพท์ว่า ‘สิ่งที่ฉันริษยาที่สุดเกี่ยวกับคริสเตียนคือการให้อภัยของพวกคุณ’ เธอกล่าวด้วยท่าทีเศร้าสร้อย ‘ฉันไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะให้อภัยแก่ฉัน’

‘พวกเราเป็นอิสรชน อิสระจากโทษและการลงโทษที่ขีดเส้นนับการกระทำผิดของเราทั้งหมดไว้ ไม่ใช่แค่แทบจะเป็นอิสระ แต่เปี่ยมไปด้วยอิสระ’ (ข้อ 7, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล)

4. มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน
‘วางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้’ (ข้อ 13) พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่ออยู่ภายในคุณ ในโลกยุคโบราณเมื่อมีพัสดุถูกส่งไปจะมีการผนึกไว้เพื่อระบุว่ามันมาจากไหนและเป็นของใคร คุณเองก็ได้รับการผนึกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

5. ความหวังสำหรับอนาคต
มรดกของคุณได้รับการรับประกันแล้ว คุณมี ‘การรับประกันในมรดก (ผลแรก การวางประกันและคำพยากรณ์ การชำระมัดจำสำหรับมรดก) ในการคาดหมายถึงการไถ่ที่สมบูรณ์และการครอบครองมรดก (ที่สมบูรณ์) (ข้อ 14 พระคัมภีร์ตอนนี้จาก Amplified Bible โดยผู้แปล) คุณมี ‘มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์’ (ข้อ 18ข)

6. ฤทธิ์อำนาจและตำแหน่ง
‘ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น’ อยู่ในคุณ (ข้อ 19ก) อำนาจเป็นของพระเจ้าแต่พระองค์สถิตอยู่ในคุณ และจะมอบ ‘พละกำลังที่ไม่สิ้นสุด และกำลังที่ไร้ขอบเขต’ (ข้อ 19, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล)

คุณถูกจัดตำแหน่งให้อยู่กับพระคริสต์ในฟ้าสวรรค์ (ข้อ 20) พระเจ้าได้วางคุณ 'ในตำแหน่งที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนจักรวาล ทุกสิ่งตั้งแต่กาแล็กซีไปจนถึงรัฐบาล’ (ข้อ 20-21, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล)

7. อำนาจในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในพระคริสต์ พระเจ้าจัดวางทุกสิ่งไว้ใต้คุณเพื่อประโยชน์ของคริสตจักร ‘เป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์’ (ข้อ 22-23) ที่พิธีบรมราชาภิเษกเมื่อลูกโลกประดับกางเขน (ลูกโลกใต้ไม้กางเขน) อยู่ในพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชินีนาถฯ เป็นการย้ำเตือนพระองค์ว่า: ‘เมื่อคุณเห็นลูกแก้วนี้อยู่ใต้ไม้กางเขน จำไว้ว่าทั้งโลกอยู่ภายใต้อำนาจและอาณาจักรของพระคริสต์ผู้ไถ่ของเรา’

พระเจ้าได้มอบความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คุณ แผนการของพระองค์เพื่อสรรพสิ่งทั้งปวงอยู่ในการดูแลของคริสตจักร ซึ่งคือ ‘พระกายของพระคริสต์’ (ข้อ 23) บนโลก (ข้อ 23) ‘คริสตจักรที่คุณเห็นไม่ได้ถูกกันออกจากโลก โลกต่างหากที่อยู่นอกคริสตจักร’ (ข้อ 22-23, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ขอให้ตาของใจข้าพเจ้าสว่างขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะได้ทราบถึงความหวังซึ่งพระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ ทรัพย์สมบัติอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ และฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ซึ่งดำรงอยู่ในข้าพเจ้า (ข้อ 17–19)

พันธสัญญาเดิม

ิิอิสยาห์ 51:17-54:17

17จงเร้าใจตัวเอง จงเร้าใจตัวเอง
 จงยืนขึ้นเถิด เยรูซาเล็มเอ๋ย
ท่านผู้ได้ดื่มจากพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์
 คือจอกแห่งพระพิโรธของพระองค์
ท่านได้ดื่มจากถ้วยแห่งความโซเซ
 จนถึงก้นตะกอน
18ในบรรดาบุตรชายที่นางคลอดมานั้น
 ไม่มีใครนำทางนาง
ในบรรดาบุตรชายที่นางชุบเลี้ยงมา
 ก็ไม่มีใครจูงมือนาง
19สองสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับท่าน
 (แล้วใครเล่าจะอาลัยท่าน?)
คือการล้างผลาญและทำลาย กับการกันดารอาหารและคมดาบ
 (แล้วใครเล่าจะปลอบโยนท่าน?)
20บรรดาบุตรชายของท่านสลบไปแล้ว
 พวกเขานอนอยู่ตามหัวถนนทุกแห่ง
เหมือนเลียงผาติดในข่าย
 พวกเขาโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระยาห์เวห์
 และด้วยการกำราบของพระเจ้าของท่าน
21ฉะนั้น จงฟังข้อนี้เถิด ท่านผู้ถูกข่มใจ
 ผู้ซึ่งมึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่น
22องค์เจ้านายของท่าน คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
 ผู้ทรงสู้คดีเพื่อชนชาติของพระองค์ ตรัสดังนี้ว่า
“นี่แน่ะ เราได้เอาจอกแห่งความโซเซ
 มาจากมือของเจ้าแล้ว
ถ้วยแห่งความพิโรธของเรา
 เจ้าจะไม่ต้องดื่มอีกต่อไป
23และเราจะใส่มันไว้ในมือของพวกที่ทรมานเจ้า
 คือพวกที่พูดกับตัวเจ้าว่า
‘จงหมอบลง แล้วเราจะเดินข้ามเจ้าไป
 แล้วเจ้าทำให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน
 และเหมือนถนนเพื่อให้คนเดินข้ามไป’ ”

อิสยาห์ 52

จงให้ศิโยนชื่นชมยินดี

1โอ ศิโยนเอ๋ย จงตื่นขึ้น จงตื่นขึ้นเถิด
 จงสวมกำลังของท่าน
โอ เยรูซาเล็ม นครบริสุทธิ์เอ๋ย
 จงสวมเสื้อผ้างดงามของท่าน
เพราะว่าผู้ไม่เข้าสุหนัตและผู้เป็นมลทิน
 จะไม่เข้ามาในท่านอีกต่อไป
2จงยกตัวออกจากผงคลี
 จงลุกขึ้น โอเยรูซาเล็มที่เป็นเชลย
จงปลดโซ่ออกจากคอของท่าน
 โอ ธิดาศิโยนที่เป็นเชลย

 3เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “พวกเจ้าถูกขายไปเปล่าๆ และพวกเจ้าจะได้รับการไถ่โดยไม่ใช้เงิน 4เพราะพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายตรัสดังนี้ ทีแรกชนชาติของเราลงไปยังอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่น แต่ต่อมาชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไม่มีเหตุ 5พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า บัดนี้เราต้องทำอะไรในที่นี่? เพราะว่าชนชาติของเราถูกเอาตัวไปเสียเปล่าๆ พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า ผู้ครอบครองเขาก็ร้องคำราม และนามของเราถูกหมิ่นประมาทอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลา 6เพราะฉะนั้น ชนชาติของเราจะรู้จักนามของเรา เพราะฉะนั้น ในวันนั้นพวกเขาจะรู้ว่าคือเรานี่แหละผู้พูดว่า เราอยู่ที่นี่”

7เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง
 คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพ
และผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดีน
 ทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอด
 และผู้กล่าวกับศิโยนว่า “พระเจ้าของท่านทรงครอบครอง”
8ฟังซี พวกยามของท่านเปล่งเสียง
 เขาโห่ร้องด้วยความยินดีพร้อมกัน
เพราะพวกเขาได้เห็นกับตา
 ที่พระยาห์เวห์ทรงกลับมายังศิโยน
9ที่ทิ้งร้างแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย
 จงเปล่งเสียงร้องเพลงแห่งความยินดีด้วยกัน
เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงปลอบโยนชนชาติของพระองค์
 พระองค์ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว
10พระยาห์เวห์เปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์
 ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหมด
และสุดปลายแผ่นดินโลกทั้งหมดจะเห็น
 ความรอดของพระเจ้าของเรา
11จงออกไปซี จงออกไปจากที่นั้น
 พวกท่านผู้ถือเครื่องภาชนะของพระยาห์เวห์
อย่าแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทิน
 จงไปจากท่ามกลางพวกเขา จงชำระตัวให้บริสุทธิ์
12เพราะว่าพวกท่านไม่ต้องออกไปอย่างรีบเร่ง
 และท่านทั้งหลายจะไม่ต้องหลบหนี
เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จนำหน้าพวกท่าน
 และพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงระวังหลังท่านทั้งหลาย  ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ 13นี่แน่ะ ผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีปัญญา  เขาจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูน  และเขาจะสูงยิ่งนัก 14ด้วยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่าน  (หน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคน
 และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนมนุษย์)
15ท่านก็จะทำให้ประชาชาติมากมายตกตะลึง
 บรรดาพระราชาจะปิดพระโอษฐ์เพราะท่าน
เพราะเขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่ยังไม่มีใครบอกพวกเขา
 และพวกเขาจะเข้าใจสิ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยิน

อิสยาห์ 53

1ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราและพวกพ้องป่าวประกาศ?
 พระกรของพระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่ผู้ใด?
2เพราะท่านเจริญขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างต้นอ่อน
 และเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแล้ง
ท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดู
 และไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนา
3ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้ง
 เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความทุกข์ยาก
และเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนี
 ท่านถูกดูหมิ่น และเราไม่ได้นับถือท่าน
4แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา
 และหอบความเจ็บปวดของเราไป
กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี
 คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ
5แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา
 ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา
การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ
 และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา
6เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ
 ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง
และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป
 ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน
7ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ
 ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก
เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า
 และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด
 ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น
8ท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสิน
 และคนในยุคสมัยของท่านนั้น มีใครเล่าที่คิดว่า
ที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้น
 ที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้า
9และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรม
 และเขาจัดท่านไว้ฉบับทะเลตายว่า และจัดอุโมงค์ไว้กับเศรษฐีในความตายของท่าน
แม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆ
 และไม่มีการหลอกลวงใดๆ ในปากของท่าน
10แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ
 เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป
ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน
 พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน
11ภายหลังความลำบากของตัวเขา
 เขาจะเห็นฉบับทะเลตายว่า เห็นความสว่างและจะพึงพอใจ
โดยความรู้ของเขา ผู้รับใช้ชอบธรรมของเรา
 จะทำให้คนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรม
 และเขาจะแบกความบาปผิดทั้งหลายของพวกเขา
12เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โต
 และเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่
เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะ
 และถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศ
เขาเองแบกบาปของคนจำนวนมาก
 และเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศ

อิสยาห์ 54

พันธสัญญานิรันดร์แห่งสันติภาพ

1พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงร้องเพลงเถิด โอ หญิงหมันที่ไม่ได้คลอดบุตร
 จงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงร้องเสียงดัง
เจ้าผู้ไม่ได้เจ็บครรภ์
 เพราะว่าบุตรของแม่ร้างจะมีมากกว่า
บุตรของหญิงที่แต่งงาน
2จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น
 และยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไป
อย่าหน่วงไว้ จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้น
 และเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง
3เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย
 และเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์
 และจะให้มีคนอาศัยในเมืองร้าง
4“อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย
 อย่าอดสูเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย
เพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้า
 และเจ้าจะไม่จดจำความอายในการเป็นม่ายของเจ้าอีก
5เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า
 พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ
และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า
 เขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก
6เพราะพระยาห์เวห์ทรงเรียกเจ้า
 ดั่งภรรยาผู้ถูกทอดทิ้งและโทมนัสในวิญญาณจิต
คือภรรยาที่ยังสาวเมื่อนางถูกทิ้ง”
 พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้
7“เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว
 แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่ง
8เราซ่อนหน้าเราจากเจ้าอยู่ขณะหนึ่ง
 ด้วยความโกรธอันท่วมท้น
แต่เราจะสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์”
 พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้
9“สำหรับเราแล้ว เรื่องนี้ก็เหมือนสมัยของโนอาห์
 เราได้ปฏิญาณว่า น้ำสมัยโนอาห์
จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกอย่างไร
 เราก็ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า
 และจะไม่ดุด่าเจ้าอีกอย่างนั้น
10เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไป
 และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน
แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า
 และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน”
พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้
11“โอ เจ้าผู้ถูกข่มใจ ผู้ถูกพายุพัดพาและขาดการชูใจ  นี่แน่ะ เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวง
 และวางรากฐานของเจ้าด้วยไพลิน
12เราจะทำบรรดาปิ่นเมืองของเจ้าด้วยทับทิม
 และประตูเมืองของเจ้าด้วยเบริล
 และกำแพงทุกด้านของเจ้าด้วยเพชรนิลจินดาว
13บุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาห์เวห์
 และบุตรทั้งหลายของเจ้าจะมีสวัสดิภาพ
14เจ้าจะได้รับการสถาปนาด้วยความชอบธรรม
 เจ้าจะห่างไกลการถูกกดขี่ เพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว
 และห่างไกลจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า
15ถ้ามีใครปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้
 ก็ต้องไม่ใช่มาจากเรา
ใครปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้เจ้า
 เขาก็จะล้มลงเพราะเจ้า
16ดูสิ เราเองได้สร้างช่างเหล็ก
 ผู้เป่าไฟจากถ่าน
และทำให้เกิดอาวุธที่เหมาะกับงานของมัน
 เราเองได้สร้างผู้ล้างผลาญเพื่อทำลายด้วย
17อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะ
 และเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้าย
นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์
 และการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเรา”
 พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

อรรถาธิบาย

พระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซู

อิสยาห์เขียนไว้ ‘เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพ และผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี ทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอด และผู้กล่าวกับศิโยนว่า “พระเจ้าของท่านทรงครอบครอง”' ( 52 :7) ความรอดของพระเจ้าเป็นข่าวดีที่ทำให้แม้แต่เท้าที่มีกลิ่นเหม็นของผู้ป่าวประกาศข่าวประเสริฐนั้นดูจะสวยงามขึ้น! ข่าวดีนี้เป็นข้อความของอิสยาห์ในบทต่อไป (บทที่ 52 ข้อ 13 ถึง บทที่ 53 ข้อ 12) เป็นเพลงผู้รับใช้สี่เพลงสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เปิดเผยแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า มีห้าบทด้วยกัน แต่ละบทเผยให้เห็นความแตกต่างที่คาดไม่ถึง

 1. ความล้มเหลวที่ชัดเจนและความสำเร็จที่แท้จริง (52:13-15)
  ไม้กางเขนทำลายความคาดหวังของมนุษย์ ในที่นี้ อิสยาห์พยากรณ์ถึงการเฆี่ยนตีและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ‘พระพักตร์ที่บอบช้ำ การจดจำในอดีตที่บิดเบี้ยว’ (ข้อ 14, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) ทว่า ไม้กางเขนไม่ใช่จุดจบ ฉากนี้จบลงด้วยความสำเร็จและชัยชนะ ด้วยภาพของการชำระล้างและการให้อภัยทั่วโลก ‘ท่านก็จะทำให้ประชาชาติมากมายตกตะลึง’ (ข้อ 15)

 2. มุมมองของพวกเราและมุมมองของพระเจ้า (53:1-3)
  ‘ใครจะคิดว่าอำนาจการช่วยให้รอดของพระเจ้าจะมีลักษณะเช่นนี้’ (ข้อ 1, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) ในตอนนี้เราเห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของพระเจ้ากับมุมมองของมนุษย์ อิสยาห์คาดการณ์ว่าผู้คนจะปฏิเสธพระเยซู แม้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อช่วยพวกเขา

 3. ความบาปของเราและความเจ็บปวดของพระองค์ (ข้อ 4-6)
  พระเยซูรักคุณมากจนพระองค์สิ้นพระชนม์แทนคุณ นั่นคือข้อความที่เป็นหัวใจของพระธรรมข้อนี้ แท้จริงเป็นหัวใจของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม:

‘พระองค์รับโทษและนั่นทำให้พวกเราหายดี ด้วยรอยฟกช้ำของพระองค์ เราได้รับการเยียวยา เราทุกคนเป็นเหมือนแกะที่ตะลอนไปและหลงทาง เราทุกคนได้ทำในแบบของเราเอง ไปตามทางของเราเอง และพระเจ้าได้ซ้อนแบกบาปทั้งหมดของเราขึ้น ทุกสิ่งที่เราทำผิด ไว้กับพระองค์ ทำกับพระองค์’ (ข้อ 5–6, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) ว้าว!

 1. ผู้กระทำผิดและผู้บริสุทธิ์ (ข้อ 7–9)
  บทนี้กล่าวถึงความยุติธรรมที่ไม่เป็นไปสมกับความยุติธรรม มีสิ่งหนึ่งที่พระเยซูผู้บริสุทธิ์รับไว้ด้วยความสมัครใจ ‘พระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่ได้คิดถึงสวัสดิภาพของตนเอง ถูกเฆี่ยนจนเลือดไหลเพราะความบาปของประชากรของเรา’ (ข้อ 8, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) นอกจากนี้ยังทำนายการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูด้วยความแม่นยำเป็นพิเศษ คาดการณ์ถึงความเงียบในการพิจารณาคดีของพระองค์ (ข้อ 7) ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์โดยมีคนกระทำผิดอยู่ข้าง ๆ และจะถูกฝังไว้กับเศรษฐี (ข้อ 9)

 2. โศกนาฏกรรมและชัยชนะ (ข้อ 10-13)
  สิ่งที่ดูเหมือนความพ่ายแพ้นั้นแท้จริงแล้วเป็นชัยชนะ ‘สิ่งที่พระเจ้ามีอยู่ในพระทัยตลอดมา’ (ข้อ 10, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) สิ่งใดที่ทำให้การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมีชัย ประการแรก ‘ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน’ (ข้อ 10) และ ‘ทำให้เกิดคนชอบธรรมมากมาย’ (ข้อ 11, พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนับล้านเป็นผลมาจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ประการที่สอง ‘เขาจะเห็นและจะพึงพอใจ’ (ข้อ 11) พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง สุดท้าย พระเจ้ายกชูพระองค์เพื่อขึ้น ให้พระองค์ ‘เข้าส่วนกับความยิ่งใหญ่' (ข้อ 12) เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

ผลของสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา เราจะได้รับพระสัญญาว่าจะเกิดความขยายและเติบโต (บทที่ 54 ข้อ 2) คุณไม่จำเป็นต้องกลัว (ข้อ 4) เพราะ ‘พระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า' (ข้อ 5) ความรักและความเมตตาของพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ (ข้อ 10) ‘อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะ’ (ข้อ 17)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระกิตติคุณ โดยความทรมานของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกทำให้เป็นคนชอบธรรม ช่วยให้ข้าพระองค์คาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์และพยายามทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์

เพิ่มเติมโดยพิพพา

อิสยาห์ 54: 2-3ก

‘จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไป อย่าหน่วงไว้ จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้น และเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย...’

นี่เป็นความท้าทายต่อเนื่องสำหรับฉันที่จะไม่ดำเนินชีวิตอยู่กับที่ แต่ดำเนินไปเพื่อการจำเริญเติบโต

reader

App

Download The Bible with Nicky and Pippa Gumbel app for iOS or Android devices and read along each day.

reader

อีเมล

Sign up now to receive The Bible with Nicky and Pippa Gumbel in your inbox each morning. You’ll get one email each day.

reader

เว็บไซต์

Subscribe and listen to The Bible with Nicky and Pippa Gumbel delivered to your favourite podcast app everyday.

การอ้างอิง

ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 สงวนสิทธิ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย (ยกเว้นข้อที่ระบุว่าเป็นฉบับอื่น)

เว็บไซต์นี้จัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นและการวิเคราะห์ที่จำเป็นเท่านั้น ดูเพิ่มเติม