Ngày 110

Kế hoạch chiến lược của Đức Chúa Trời

Khôn ngoan Thi thiên 48:1-8
Tân ước Lu-ca 19:11-44
Cựu Ước Phục truyền 30:11-31:29

Giới thiệu

Tôi sống ở London. Với dân số hơn 8 triệu người, đây là thành phố lớn nhất châu Âu và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Nó thường thu hút được hơn 18 triệu du khách mỗi năm. Đây là thành phố có hơn 300 ngôn ngữ được sử dụng.

Các thành phố là những địa điểm chiến lược để truyền bá phúc âm. Chúng luôn luôn như vậy. Sứ đồ Phao-lô đem phúc âm từ thành phố này sang thành phố khác. Ngay từ năm 100 sau Công nguyên, hơn 40 cộng đồng Cơ đốc giáo đã tồn tại ở các thành phố trên khắp thế giới Địa Trung Hải, bao gồm Bắc Phi và một phần của Ý. Đến năm 300 sau Công nguyên, một nửa công dân của khu vực đó theo đạo Thiên chúa trong khi 90% vùng nông thôn vẫn là người ngoại đạo. Hầu hết các bức thư của Phao-lô được viết cho các thành phố.

Các thành phố có xu hướng là nơi văn hóa được hình thành. Nhiều phạm vi ảnh hưởng bắt nguồn từ thành phố, bao gồm chính phủ, các chính trị gia và các nhà lập pháp; nghệ thuật và giải trí; kinh doanh và thị trường; trường đại học và những nơi giáo dục khác; trung tâm báo chí và truyền thông. Dòng sông ảnh hưởng có xu hướng chảy từ thành phố ra ngoại ô và nông thôn. Cách để biến đổi một nền văn hóa là biến đổi thành phố.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các thành phố luôn đóng một vai trò quan trọng trong các mục đích của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, một thành phố đã từng là trọng tâm trong chiến lược của Đức Chúa Trời dành cho thế giới.

Khôn ngoan

Thi thiên 48:1-8

Bài ca. Thi Thiên của con cháu Cô-ra

1 Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi
  Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta
  Và trên núi thánh Ngài.

2 Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ
  Là niềm vui của cả trái đất.
Là đỉnh cao nhất của Xa-phôn,
  Là thành của Vua vĩ đại.
3 Đức Chúa Trời ngự trong những đồn lũy của thành
  Và Ngài trở thành nơi nương náu của nó.

4 Khi các vua họp lại
  Và tấn công thành.
5 Chúng thấy thành và sững sờ,
  Rồi kinh hãi chạy trốn.
6 Sự run rẩy áp đến vây hãm chúng.
  Chúng bị đau đớn khác nào phụ nữ chuyển dạ.
7 Chúa đập vỡ chúng
  Như ngọn gió đông đập vỡ tàu thuyền Ta-rê-si.

8 Điều chúng tôi đã nghe,
  Thì cũng đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân,
Tức trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi:
  Đức Chúa Trời thiết lập thành ấy vững chắc đời đời.

Bình luận

Sức mạnh của thành phố

Thi thiên này nói về “Thành của Đức Chúa Trời” (Giê-ru-sa-lem). 'Thành' được nhắc đến theo nhiều cách khác nhau bảy lần trong phân đoạn. Phân đoạn này tôn vinh vẻ đẹp (c.2) và an ninh của thành phố (c.8). Tuy nhiên, trên hết, nó tôn vinh sự thật rằng đó là 'thành của Đức Chúa Trời chúng ta' (c.1,8), nơi đền thờ của Đức Chúa Trời đã được xây dựng và sự hiện diện của Ngài có thể được tìm thấy (c.3), và một nơi đó là dưới sự bảo vệ của Ngài (c.3,8). Nó được định là nguồn phước lành cho toàn thế giới: ‘là niềm vui của cả trái đất’ (c.2).

Phao-lô so sánh thành phố vật chất Giê-ru-sa-lem với “Giê-ru-sa-lem thiên thượng” thậm chí còn vĩ đại hơn (Ga-la-ti 4:26). Phao-lô coi Nhà thờ Thiên chúa giáo là Jerusalem mới.

Trong sách Khải Huyền, Giăng nhìn thấy “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình” (Khải Huyền 21:2). Giê-ru-sa-lem mới là nhà thờ, cô dâu của Chúa. Đây là nơi Thiên Chúa sẽ ngự đến muôn đời (c.3).

Hội thánh phải thật tuyệt vời: ‘Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ, Là niềm vui của cả trái đất’ (Thi thiên 48:2). Chúng ta nên cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đó, biết sự an ninh và bảo vệ của Ngài và là một phước lành cho thế giới xung quanh chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm ơn vì quyền năng của sự hiện diện của Chúa trong Hội thánh. Xin cho chúng con là nguồn ân phúc cho thế giới.

Tân ước

Lu-ca 19:11-44

Ẩn dụ về các nén bạc

11 Trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus kể thêm một ẩn dụ, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem nên người ta tưởng rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay. 12 Vì thế, Ngài phán: “Có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương, rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ mười nén bạc và bảo: ‘Hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về.’

14 Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông nên sai sứ giả theo sau ông và nói: ‘Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!’

15 Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

16 Đầy tớ thứ nhất đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được mười nén.’

17 Chủ bảo: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành của ta, được lắm; vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản mười thành.’

18 Người thứ hai đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được năm nén.’

19 Chủ cũng bảo: ‘Ngươi được cai quản năm thành.’

20 Một đầy tớ khác đến trình: ‘Thưa chủ, đây nầy, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn, 21 vì tôi sợ chủ, bởi chủ là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo.’

22 Chủ bảo: ‘Nầy tên đầy tớ gian ác! Cứ theo lời ngươi nói ra mà ta xét xử. Có phải ngươi đã biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo chăng? 23 Thế tại sao ngươi không giao bạc của ta cho người buôn bạc để khi ta về, sẽ lấy cả vốn lẫn lời?’

24 Rồi chủ nói với các người đứng đó: ‘Hãy lấy nén bạc của nó và cho người có mười nén.’ 25 Họ nói: ‘Thưa chủ, người ấy đã có mười nén rồi!’

26 Ta bảo các ngươi: ‘Ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. 27 Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta.’ ”

Chức vụ của Đức Chúa Jêsus tại thành Giê-ru-sa-lem

28 Sau khi phán những lời đó, Đức Chúa Jêsus đi trước, lên thành Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên cạnh núi gọi là Ô-liu, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi 30 và dặn: “Hãy đi vào làng đối diện. Khi vào làng, các con sẽ thấy một lừa con buộc ở đó chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở nó ra và dắt về đây. 31 Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các con cứ đáp: ‘Chúa cần nó.’ ”

32 Hai người được sai đi gặp mọi điều đúng như Chúa đã phán. 33 Đang khi họ mở lừa con, thì những người chủ nói với họ: “Sao các anh mở lừa con nầy ra?”

34 Họ nói: “Chúa cần nó.”

35 Rồi họ dắt lừa về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên lưng lừa con và nâng Ngài lên cưỡi. 36 Khi Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa đi, có nhiều người trải áo trên đường.

37 Lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy.

38 Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến!

Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!”

39 Có mấy người Pha-ri-si ở trong đoàn dân đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ Thầy!”

40 Ngài đáp: “Ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.” 41 Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Jêsus khóc về nó và phán: 42 “Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an! Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43 Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề. 44 Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá nầy chồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng.”

Bình luận

Tình yêu cho thành

Khi Chúa Giê-xu đến gần thành Giê-ru-sa-lem (c.11), Ngài kể dụ ngôn về nén bạc. Đó là một câu chuyện dụ ngôn thách thức những giả định của người nghe về vương quốc của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho thành trên đất. Một nén bạc có giá trị bằng ba tháng lương – một khoản tiền lớn. Điều thực sự quan trọng là bạn sử dụng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn như thế nào.

Bạn phải sử dụng không chỉ tiền bạc của mình mà còn phải sử dụng tất cả những ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn – bao gồm thời gian, học vấn, công việc, kỹ năng và cơ hội của bạn vì lợi ích của nhà Chúa và vương quốc của Ngài.

Điều thú vị là phần thưởng cho sự đáng tin cậy trong việc trông coi các nén bạc là “cai quản mười thành" hoặc “năm thành” (c.17,19).

Khi Chúa Giê-su khải hoàn tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, ‘cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” ”’ (c.37–38).

Họ coi Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a sắp đến sẽ trị vì thành Giê-ru-sa-lem, thực hiện mọi lời hứa của một vị vua thuộc dòng dõi Đa-vít, giải phóng thành này khỏi quân La Mã bắt giữ.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su có một kê hoạch khác. Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài khóc thương thành này (c.41). Chúa Giê-su quan tâm thành này và thương xót nó. Ngài thấy trước sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem, sẽ xảy ra vào năm 70 sau Công nguyên. Ngôi đền không bao giờ được xây dựng lại nữa và thành phố Giê-ru-sa-lem vẫn là nơi mà nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống.

Bi kịch là Giê-ru-sa-lem ‘không biết thời điểm mình được thăm viếng’ (c.44). Đức Chúa Trời đã đến trong hình hài con người là Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài ở Giê-ru-sa-lem, Chúa đã khiến cho một Giê-ru-sa-lem mới trở nên khả thi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với những người ở nơi con sống.

Cựu Ước

Phục truyền 30:11-31:29

Chọn lựa điều phước hạnh

11 “Điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay không quá khó khăn hay nằm ngoài tầm tay của anh em. 12 Điều đó chẳng phải ở trên trời để anh em phải thắc mắc: ‘Ai sẽ lên trời đem nó xuống để chúng tôi nghe và làm theo?’ 13 Nó cũng không ở bên kia biển để anh em phải hỏi: ‘Ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về để chúng tôi nghe và làm theo?’ 14 Nhưng lời nầy rất gần anh em, ở trong miệng và trong lòng anh em để anh em làm theo.

15 Hãy xem, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. 16 Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài, thì anh em được sống và thêm đông đúc. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà anh em sắp vào chiếm hữu.

17 Nhưng nếu anh em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, lại bị quyến dụ đi cúng lạy và phụng thờ các thần khác, 18 thì hôm nay, tôi công bố với anh em rằng anh em chắc chắn sẽ bị diệt vong, không được sống lâu trong xứ mà anh em sắp vượt qua sông Giô-đanh để tiếp nhận.

19 Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. 20 Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

Giô-suê thay thế Môi-se

31 Môi-se đến và công bố những lời nầy với toàn dân Y-sơ-ra-ên. 2 Ông nói: “Hôm nay tôi được một trăm hai mươi tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Giê-hô-va đã phán với tôi rằng: ‘Con sẽ không được qua sông Giô-đanh nầy đâu.’ 3 Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ qua sông trước anh em. Ngài sẽ diệt các dân tộc nầy trước mặt anh em và anh em sẽ chiếm đất của chúng. Giô-suê sẽ lãnh đạo và dẫn anh em qua sông như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 4 Đức Giê-hô-va sẽ tiêu diệt chúng như Ngài đã tiêu diệt Si-hôn và Óc, vua dân A-mô-rít, và xứ sở của chúng. 5 Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng cho anh em và anh em phải xử chúng theo mọi mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. 6 Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân tộc đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!”

7 Nói xong, Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy mạnh dạn và can đảm lên vì chính anh sẽ cùng với dân nầy vào đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và anh sẽ chia xứ đó cho họ làm sản nghiệp. 8 Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!”

Tuyên đọc luật pháp

9 Môi-se ghi lại luật nầy và trao cho các thầy tế lễ, các con cháu Lê-vi, là những người khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, cũng như trao cho tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 10 Môi-se truyền cho họ: “Cuối mỗi bảy năm, vào năm tha nợ, trong dịp lễ Lều Tạm, 11 khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đến trình diện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm Ngài sẽ chọn, thì các ông phải đọc luật pháp nầy trước toàn dân Y-sơ-ra-ên để ai cũng được nghe. 12 Hãy triệu tập dân chúng lại, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và những ngoại kiều đang ở trong các thành của các ông để họ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông và cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. 13 Con cháu họ là những người chưa từng biết luật nầy sẽ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông, suốt thời gian sống trong xứ mà các ông sẽ chiếm hữu sau khi vượt qua sông Giô-đanh.”

Lời tiên đoán về sự phản loạn của dân Y-sơ-ra-ên

14 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Kìa, ngày qua đời của con đã gần rồi. Hãy gọi Giô-suê đến, rồi cả hai sẽ trình diện tại Lều Hội Kiến để Ta truyền lệnh cho nó.” Vậy Môi-se và Giô-suê đến trình diện tại Lều Hội Kiến.

15 Đức Giê-hô-va hiện ra tại Lều, trong một trụ mây. Trụ mây dừng lại tại cửa Lều. 16 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Nầy, con sắp an giấc với các tổ phụ con. Còn dân nầy sẽ nổi loạn và thông dâm với các thần của dân ngoại tại trong xứ mà họ sắp vào. Họ sẽ bỏ Ta và phá vỡ giao ước mà Ta đã lập với họ. 17 Trong ngày ấy, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với họ. Ta sẽ lìa bỏ họ và ẩn mặt khỏi họ, mặc cho họ bị cắn nuốt và tai ương, thảm họa đổ xuống trên họ. Trong ngày đó, họ sẽ nói rằng: ‘Có phải vì Đức Chúa Trời không còn ở với tôi nên những thảm họa nầy đổ xuống cho tôi không?’ 18 Còn Ta, trong ngày đó, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt đi vì mọi điều gian ác mà họ đã làm khi chạy theo các thần khác. 19 Vậy bây giờ hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Hãy đặt nó vào miệng họ để bài ca nầy trở thành lời chứng của Ta cáo buộc dân Y-sơ-ra-ên.

20 Vì Ta sẽ đưa dân nầy vào xứ mà Ta đã thề hứa với tổ phụ của họ, tức là xứ đượm sữa và mật; nhưng khi họ ăn no nê và mập mạnh thì sẽ chạy theo các thần khác và phụng thờ chúng, khinh thường Ta và phá bỏ giao ước với Ta. 21 Khi nhiều tai ương và thảm họa trút xuống trên họ thì bài ca nầy sẽ là lời chứng cáo buộc họ, vì dòng dõi họ sẽ không quên bài ca nầy. Thật, Ta đã biết những ý định của họ hôm nay trước khi đưa họ vào xứ mà Ta đã thề ban cho họ.” 22 Hôm ấy, Môi-se chép bài ca nầy và dạy cho con dân Y-sơ-ra-ên.

23 Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho Giô-suê, con trai Nun rằng: “Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên vào xứ mà Ta đã thề ban cho họ. Còn Ta, Ta sẽ ở với con.”

24 Sau khi đã ghi những lời của luật pháp nầy vào một cuốn sách, 25 Môi-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va rằng: 26 “Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy đặt cạnh Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Sách ấy ở đó sẽ như lời chứng cáo buộc anh em, 27 vì tôi biết tính phản trắc và ngoan cố của anh em. Hôm nay, khi tôi còn sống giữa anh em mà anh em đã phản nghịch với Đức Giê-hô-va, huống chi là sau khi tôi qua đời! 28 Hãy triệu tập cho tôi trưởng lão của các bộ tộc và quan chức của anh em; tôi sẽ nói thẳng với họ những lời nầy và lấy đất trời làm chứng cho họ. 29 Vì tôi biết rằng sau khi tôi qua đời, chắc chắn anh em sẽ bại hoại, quay lưng lại với con đường mà tôi đã truyền dạy cho anh em. Trong tương lai, tai ương sẽ đổ xuống trên anh em vì anh em làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, chọc giận Ngài bằng những công việc tay anh em làm.”

Bình luận

Người của thành

Bạn có bao giờ thấy mình tràn ngập những suy nghĩ nghi ngờ, sợ hãi hoặc thậm chí là chán nản, mất tinh thần và ‘kinh khiếp’ (31:8, VIE2010) không?

Đây là những cảm xúc thông thường của con người. Môi-se đối mặt với họ và ông biết rằng người kế vị ông, Giô-suê, và toàn thể dân chúng sẽ không chỉ đối mặt với những trận chiến thể xác mà còn cả những trận chiến tinh thần.

Khi chúng ta đi đến phần cuối của cuộc đời Môi-se, ông thúc giục dân sự làm theo lời Đức Chúa Trời (30:14, VIE2010). Ông thúc dặn họ yêu mến Đức Chúa Trời và bước đi trong đường lối của Ngài (c.16, VIE2010). Ông cảnh báo họ không được thay lòng đổi dạ và không chịu vâng lời Đức Chúa Trời. Ông khuyến khích họ ‘chọn sự sống’ (c.19, MSG).

Sự lựa chọn này bắt đầu bằng suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn trở thành lời nói của bạn. Lời nói của bạn trở thành hành động của bạn. Mỗi ngày, hãy chọn những suy nghĩ mang lại sự sống.

Người kế vị Môi-se là Giô-suê. Ông là người lãnh đạo mới của dân Chúa. Ông ấy sẽ phải đối mặt với nhiều trận chiến phía trước. Người được bảo rằng: ‘Hãy mạnh dạn và can đảm!… Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!’ (31:6,8).

Môi-se sẽ không nói điều này nếu không có gì phải sợ hãi và không có lý do gì để nản lòng. Thay vào đó, ông biết rằng sẽ có nhiều lý do khiến Giô-suê sợ hãi và nản lòng. Mọi công việc lãnh đạo đều đòi hỏi lòng dũng cảm để có thể kiên trì bám lấy khải tượng và đòi hỏi sự dẻo dai để chịu đựng mọi khó khăn trong quá trình thực hiện. Cả lúc đó và bây giờ, dân Chúa cần sự lãnh đạo mạnh mẽ, can đảm và không sợ hãi hay nản lòng trước tất cả sự chống đối và kháng cự chắc chắn sẽ xảy ra.

Câu trả lời cho sự sợ hãi là đây: Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ luôn đi cùng bạn (‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!’, câu 6). Đức Chúa Trời lập cùng một lời hứa với bạn và tôi hôm nay. Khi bạn bị tấn công bởi những nghi ngờ, chán nản và khó khăn, hãy nhớ rằng bất cứ nơi nào bạn đi, bất kể hoàn cảnh của bạn, bạn có thể xin Chúa đi trước và dọn đường cho bạn. Do đó, bạn có thể tự tin và không cần sợ hãi.

Sau đó, Môi-se nói với họ, ‘..khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đến trình diện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm Ngài sẽ chọn, thì các ông phải đọc luật pháp nầy…’ (c.10–11).

Dĩ nhiên, nơi “Ngài sẽ chọn” hóa ra là thành Giê-ru-sa-lem. Vào Lễ Lều Tạm, dân chúng sẽ đến Giê-ru-sa-lem để kỷ niệm thời điểm Đức Chúa Trời, qua Môi-se, mang nước từ một tảng đá trong sa mạc. Họ sẽ cảm ơn Chúa vì đã cung cấp nước trong năm qua và cầu nguyện rằng Ngài cũng sẽ làm như vậy trong năm tới. Nước cũng được coi là dấu hiệu của ân huệ của Đức Chúa Trời và là biểu tượng của sự tươi mới thuộc linh (ví dụ, xin xem 1 Cô Rinh Tô 10:3–4).

Vào ngày cuối cùng và trọng đại nhất của Lễ Lều Tạm, ‘Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.”’ (Giăng 7:37–38, VIE2010). Ngài đang nói rằng những lời hứa này sẽ không được thực hiện ở một nơi, mà là ở một người.

Chính từ bản thể sâu thẳm nhất của Chúa Giêsu mà dòng sông sự sống sẽ tuôn chảy. Ngoài ra, theo nghĩa suy rộng ra, những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ mỗi Cơ đốc nhân! (‘Người nào tin Ta ’, câu 38). Từ bạn, Chúa Giêsu nói, dòng sông này sẽ tuôn chảy, mang lại sự sống, hoa trái và ân tứ chữa lành cho người khác.

Hình ảnh này được chọn lại trong sách Khải Huyền, nơi chúng ta thấy sự ứng nghiệm của thành Giê-ru-sa-lem (Khải huyền 22:1-3). Giống như một dòng sông đã chảy ra từ vườn Ê-đen ngay từ đầu câu chuyện Kinh thánh (Sáng thế ký 2:10), thì giờ đây, ở phần cuối, trong trời mới đất mới, một dòng sông chảy ra từ thành của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời và con người sẽ ở cùng nhau mãi mãi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì Chúa hứa sẽ ở bên con bất cứ nơi nào con đi và rằng Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ con cũng như bỏ rơi con. Xin đổ đầy con Thánh Linh của Chúa để những dòng sông nước hằng sống có thể chảy ra từ lòng con hôm nay.

Pippa chia sẻ

Phục truyền 31:6

'Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân tộc đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!”'

Đây là một trong những câu tâm đắc của tôi.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture quotations marked (AMP) taken from the Amplified® Bible, Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission. (www.Lockman.org)

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

Scripture quotations marked [RSV] from the Revised Standard Version of the Bible, copyright © 1946, 1952, and 1971 the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more