Ngày 146

Làm thế nào để đối mặt với vấn đề phi thường

Khôn ngoan Thi thiên 67:1-7
Tân ước Giăng 15:1-16:4
Cựu Ước 1 Sa-mu-ên 16:1-17:37

Giới thiệu

Gô-li-át là một người khổng lồ. Anh ta cao 9 feet (hơn 2m7), là một nhà vô địch, mặc áo giáp nặng, đứng và la hét, thách thức dân Chúa (1 Sa-mu-ên 17:1–11). Cũng như những người khổng lồ về mặt vật lý, có những người khổng lồ về mặt ẩn dụ. Một 'người khổng lồ' là một vấn đề hoặc vấn đề lớn, dường như không thể vượt qua.

 • 'Những người khổng lồ cá nhân' có thể bao gồm những thách thức to lớn của cá nhân liên quan đến sức khỏe, hôn nhân, gia đình, các mối quan hệ hoặc thiếu các mối quan hệ, công việc hoặc thiếu việc làm, hoặc một số tội lỗi, cám dỗ, nghiện ngập, sợ hãi, cô đơn, chán nản hoặc nợ nần.

 • ‘Những người khổng lồ quốc gia’ ở Anh bao gồm khủng bố, phân biệt chủng tộc, bạo lực băng đảng, vô gia cư, đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống gia đình và cộng đồng. Do đó, có một nhiệm vụ to lớn là truyền giáo cho đất nước, phục hồi nhà thờ và biến đổi xã hội của chúng ta.

 • 'Người khổng lồ toàn cầu' bao gồm chiến tranh, biến đổi khí hậu, đại dịch, nghèo đói cùng cực (hậu quả là hàng nghìn trẻ em chết mỗi ngày), bệnh tật có thể phòng ngừa được (hàng triệu người chết vì những căn bệnh mà chúng ta có thuốc chữa tương đối dễ dàng), nhu cầu về tiểu học toàn cầu. giáo dục (gần một tỷ người không biết đọc) và nhu cầu về vệ sinh môi trường nước trên toàn thế giới (có thể được tài trợ bằng số tiền mà người châu Âu chi cho kem mỗi năm).

Có hai thái độ có thể xảy ra khi đối mặt với một gã khổng lồ. Một là nói, 'Nó to quá, tôi không thể làm gì được.' Hai là nói, 'Nó lớn quá, tôi không thể thất bại!'

Khôn ngoan

Thi thiên 67:1-7

Tác giả khuyên các nước hãy ngợi khen Đức Chúa Trời

Thơ hát. Cho thầy nhạc chánh, dùng về nhạc khí bằng dây.

1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi,  Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. (Sê-la)  2 Để đường lối Chúa được biết trên đất,  Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.  3 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!  Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!  4 Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ;  Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân,  Và cai trị các nước trên đất. (Sê-la)  5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!  Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!  6 Đất đã sanh hoa lợi nó,  Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi  7 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi,  Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.

Bình luận

Suy nghĩ toàn cầu

Chúa yêu cả thế giới. Ngài muốn tất cả các quốc gia và dân tộc biết đến Ngài, tôn thờ và yêu mến Ngài.

Tác giả Thi thiên đã cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho dân Ngài để “đường lối Ngài được biết đến trên đất, Và sự cứu rỗi Ngài được mọi nước biết đến” (c.2).

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy tầm nhìn toàn cầu dành cho dân Chúa vượt ra ngoài biên giới của họ đã được báo trước trong Cựu Ước.

Tác giả Thi thiên cầu nguyện cho toàn thế giới (c.3–5). Nếu chúng ta muốn giải quyết những người khổng lồ toàn cầu, chúng ta cần có một tầm nhìn toàn cầu. Những lời của thánh vịnh này là tất cả về Thiên Chúa. Tầm nhìn của bạn sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn về Chúa. Như A.W. Tozer đã nói: “Điều xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi chúng ta nghĩ về Chúa là điều quan trọng nhất về chúng ta”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và ban phước cho chúng con. Cho con đường và hành động của Chúa trở nên sáng tỏ, rõ ràng và được bày tỏ trong cuộc sống của chúng con. Làm cho đường lối của Ngài được biết đến trên trái đất và sự cứu rỗi của bạn trong tất cả các dân tộc trên thế giới. Vì cớ đó người người ca ngợi Ngài.

Tân ước

Giăng 15:1-16:4

Gốc nho và nhánh

15 1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. 9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.  12 Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. 13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. 14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. 15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. 16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. 17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.

Lòng ghen ghét của người đời

18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. 21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến. 22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. 23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. 24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. 25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ. 26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. 27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.

16 1 Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. 2 Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. 3 Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. 4 Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. 5 Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu?

Bình luận

Làm chứng về Chúa Giêsu

Không có gì quan trọng hơn và không có đặc ân nào lớn hơn trong cuộc sống hơn là được làm bạn với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói: ‘Các ngươi là bạn hữu của ta… ta không còn gọi các ngươi là tôi tớ nữa… ta đã gọi các ngươi là bạn hữu’ (15:14–15).

Có Chúa Giê-xu làm bạn cho phép bạn đương đầu với những người khổng lồ trong cuộc đời mình, trong hội thánh và ngoài xã hội từ một quan điểm độc đáo.

 1. Riêng tư Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng có hai bí mật về bông trái Thánh Linh của Cơ đốc nhân.

Đầu tiên là sự cắt tỉa (c.1–2). Mục đích của việc cắt tỉa là để bạn có thể sinh nhiều trái hơn. Đau đớn, phiền muộn, bệnh tật và đau khổ, mất mát, mất người thân, thất bại, thất vọng và tham vọng thất vọng là một số cách mà cuộc sống của bạn bị cắt tỉa.

Cắt tỉa có vẻ tàn nhẫn; những cành cây lởm chởm và trơ trọi đối mặt với mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mục đích của việc cắt tỉa là để nhường chỗ cho sự sống mới. Khi mùa xuân và mùa hè đến, có rất nhiều trái cây. Con dao tỉa sắc bén cuối cùng sẽ mang lại hoa trái và phước lành.

Bí quyết thứ hai để sinh hoa trái là gần gũi với Chúa Giê-su (c.4). Bạn không thể một mình đương đầu với những gã khổng lồ. Chúa Giê-su nói: ‘Khi bạn liên kết với Ta và Ta với ngươi, mối quan hệ mật thiết và hữu cơ, thì chắc chắn mùa màng sẽ bội thu. Tách ra thì không ra gì được’ (v.5, MSG). Bạn sẽ chỉ thành công trong việc giải quyết những tên khổng lồ nếu bạn ở gần Chúa Giê-su.

Vun trồng tình bạn ngày càng tăng với Chúa Giê-su (c.14-15) bằng cách dành thời gian với Ngài, đi với Ngài, cầu nguyện và lắng nghe Ngài qua lời Ngài, chiều theo những ước muốn của Ngài.

Chúa Giê-su nói rằng nếu bạn ở gần ngài (“hãy ở trong Ngài”) thì có ba điều sẽ xảy ra về mặt kết quả. Đầu tiên, lời cầu nguyện của bạn sẽ được nhậm (c.7). Thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển (c.8). Thứ ba, niềm vui của bạn sẽ trọn vẹn và tràn đầy (c.11, AMP).

Chúa Giê-su muốn bạn tràn ngập niềm vui và sống trọn vẹn. Không có niềm vui nào lớn hơn là biết bạn được Chúa đánh giá cao, quý giá và yêu thương và yêu người khác như chính bạn được yêu. Không có niềm vui nào lớn hơn là ban sự sống đời đời cho người khác trong và với Chúa Giêsu.

 1. Nhà thờ Có những người khổng lồ khổng lồ đối mặt với nhà thờ ngày nay. Sự khổng lồ lớn nhất là mất đoàn kết. Không gì cản trở sứ điệp của Chúa Giê-su hơn là sự chia rẽ giữa các Cơ đốc nhân. Sự chia rẽ sẽ chỉ được khắc phục bằng tình yêu. Chúa Giê-su nói, ‘Mệnh lệnh của ta là thế này: Các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu này, là hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình… Đây là mệnh lệnh của Ta: Hãy yêu thương nhau’ (c.12–13,17).

 2. Xã hội Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta rằng chúng ta sẽ đối mặt với gã khổng lồ của thế gian ghét chúng ta (c.18-19). Ngài nói: ‘Nếu họ đã bắt bớ Ta, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em’ (c.20). Ông nói, 'Những kẻ giết ngươi sẽ nghĩ rằng họ đang phụng sự Đức Chúa Trời' (16:2). Có những nơi trên thế giới nơi điều này đúng theo nghĩa đen ngày nay.

Nhưng cũng có những hình thức bức hại ẩn giấu khác tinh vi hơn. Không ai thích bị từ chối, bị coi thường, bị đem ra làm trò cười hay chế nhạo. Chúa Giê-su cảnh báo rằng, dù bạn ở đâu, bạn cũng phải đối mặt với sự chống đối, hận thù và thậm chí là bắt bớ.

Tự chúng ta, chúng ta sẽ không có câu trả lời nhưng Chúa Giê-su nói: ‘Khi Đấng An Ủi đến, là Đấng ta sẽ sai đến cùng các ngươi từ Cha, là Thần lẽ thật ra từ Cha, Ngài sẽ làm chứng về ta. Và ngươi cũng phải làm chứng’ (15:26–27). Đức Thánh Linh cho phép bạn làm chứng về Chúa Giê-xu và đương đầu với những thử thách to lớn này, để thấy xã hội của chúng ta được biến đổi.

Cầu nguyện

Cảm tạ Chúa vì Ngài gọi con là bạn. Giúp con yêu những người lân cận mình như chính Ngài đã yêu con.

Cựu Ước

1 Sa-mu-ên 16:1-17:37

Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít. – Sau-lơ đòi Đa-vít đến cùng mình

16 1 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. 2 Sa-mu-ên thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Sau-lơ hay, thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ, và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. 3 Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm; rồi ngươi sẽ nhân danh ta xức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi.
4 Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình, và đi đến Bết-lê-hem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chạy đón người, mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. 5 Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va; hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. 6 Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đương ở trước mặt Ngài. 7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. 8 Y-sai bèn gọi A-bi-na-đáp, và biểu người đi qua trước mặt Sa-mu-ên; nhưng Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người nầy. Y-sai biểu Sam-ma đi ngang qua, 9 nhưng Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người nầy nữa. 10 Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên như vậy; thì Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. 11 Đoạn, Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Y-sai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Sa-mu-ên nói: Hãy sai gọi nó; chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. 12 Vậy, Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó. 13 Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma.  14 Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. 15 Tôi tớ của Sau-lơ nói cùng người rằng: Nầy có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. 16 Xin chúa chúng tôi hãy biểu những tôi tớ đứng chầu chúa tìm một người biết gảy đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến chúa, thì người đó sẽ gảy đàn, và chúa sẽ được an ủi. 17 Sau-lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng: Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. 18 Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: Nầy tôi đã thấy một con trai của Y-sai, người Bết-lê-hem; nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan, và mặt mày tốt đẹp; Đức Giê-hô-va ở cùng người. 19 Sau-lơ sai sứ đến Y-sai, mà nói rằng: Hãy gởi cho ta Đa-vít, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên. 20 Y-sai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ Đa-vít con trai mình, gởi cho Sau-lơ. 21 Đa-vít đến nơi Sau-lơ, bèn ra mắt người. Sau-lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. 22 Người sai đi nói cùng Y-sai rằng: Ta xin ngươi hãy cho Đa-vít đứng chầu chực ta; vì nó được ơn trước mặt ta. 23 Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.

Đa-vít thắng Gô-li-át

171 Dân Phi-li-tin nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc; chúng hiệp tại Sô-cô, thuộc về xứ Giu-đa, và đóng trại tại Ê-phê-Đa-mim, giữa Sô-cô và A-xê-ca. 2 Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng nhóm hiệp, đóng trại tại trũng Ê-la, và dàn trận cùng dân Phi-li-tin.  3 Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi phía kia; trũng phân cách họ. 4 Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang. 5 Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá, nặng năm ngàn siếc-lơ, 6 và những ủng đồng; sau lưng treo một cây lao đồng. 7 Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cửi, và mũi của cây lao nầy nặng sáu trăm siếc-lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. 8 Vậy, hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Y-sơ-ra-ên rằng: Cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Phi-li-tin, còn các ngươi, là tôi tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. 9 Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trổi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta, và hầu việc chúng ta. 10 Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. 11 Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm.
12 Vả, Đa-vít, là con trai của Y-sai, người Ê-phơ-rát kia, quê ở Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa; người có tám con trai; trong đời Sau-lơ, Y-sai đã cao tuổi rồi. 13 Ba con trai cả của Y-sai đã theo Sau-lơ nơi chiến trận: tên ba con trai ấy là: con cả Ê-li-áp, con thứ nhì A-bi-na-đáp, và con thứ ba Sa-ma. 14 Đa-vít là con út. Khi ba anh người đã theo Sau-lơ, 15 thì Đa-vít lìa nơi Sau-lơ, trở về Bết-lê-hem đặng chăn chiên của cha mình.
16 Người Phi-li-tin đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong bốn mươi ngày.
17 Vả, Y-sai nói cùng Đa-vít, con trai mình, mà rằng: Con hãy lấy một ê-pha hột rang và mười ổ bánh nầy, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. 18 Con cũng hãy đem mười bánh sữa nầy cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. 19 Các anh con ở cùng Sau-lơ và hết thảy người Y-sơ-ra-ên tại trong trũng Ê-la, để đánh giặc cùng dân Phi-li-tin.  20 Ngày mai sáng sớm, Đa-vít để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi, như Y-sai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. 21 Y-sơ-ra-ên và dân Phi-li-tin dàn trận, hai đạo quân đối nhau. 22 Đa-vít cất gánh nặng mình giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm ba anh mình mạnh giỏi chăng. 23 Người đương nói chuyện cùng chúng, kìa người lực sĩ Gô-li-át, tức là người Phi-li-tin ở Gát, từ hàng ngũ Phi-li-tin xơm tới, và Đa-vít nghe hắn nói như những lời ngày trước. 24 Hết thảy người Y-sơ-ra-ên thấy người nầy, đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Y-sơ-ra-ên nói: 25 Các ngươi có thấy người đó xơm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Y-sơ-ra-ên. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó, và miễn xâu thuế cho nhà cha người ấy trong Y-sơ-ra-ên.  26 Đa-vít hỏi những người ở gần mình rằng: Người ta sẽ đãi thể nào cho kẻ giết được người Phi-li-tin nầy, và cất sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? 27 Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng: Ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. 28 Nhưng Ê-li-áp, anh cả người, nghe Đa-vít nói như vậy, nổi giận người, mà nói rằng: Cớ sao mầy đến đây? Mầy bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Ấy đặng xem tranh chiến nên mầy mới đến. 29 Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi! 30 Người dan xa anh mình, lặp hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhứt.  31 Có người nghe các lời Đa-vít nói, bèn thuật lại cho Sau-lơ hay; Sau-lơ đòi người đến. 32 Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. 33 Sau-lơ đáp cùng Đa-vít rằng: Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. 34 Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, 35 thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. 36 Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. 37 Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!

Bình luận

Tin tưởng vào Chúa

Đa-vít có năng khiếu phi thường – một cách tự nhiên cũng như một cách siêu nhiên. Ông đẹp trai và khỏe mạnh (16:12). Anh ấy có tài về âm nhạc (c.18). Ông là một diễn giả tài ba (c.18). Ông có năng khiếu thể thao (17:1–37; 18:11). Ông là một nhà lãnh đạo (18:13). Ông đã thành công (cc.14,30). Ông nổi tiếng (c.30).

Tuy nhiên, không phải vì những lý do này mà Đức Chúa Trời đã sử dụng ông. Chúa phán với Sa-mu-ên, ‘Chúa không nhìn vào những gì con người nhìn. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng’ (16:7).

Đa-vít đã bị xúc phạm bởi sự bất chấp của Gô-li-át đối với Đức Chúa Trời hằng sống (17:26). Ông là một nhà lãnh đạo dũng cảm. Ông nói: ‘Chớ để ai mất lòng vì tên Phi-li-tin [Gô-li-át] này’ (c.32). Chúng ta có thể học được bài học nào từ cách Đa-vít đương đầu với tên khổng lồ này?

 1. Từ chối từ chối
  Eliab nói với David, 'Bạn đang làm gì ở đây! Tại sao bạn không quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình, chăm sóc đàn cừu gầy guộc đó? Tôi biết bạn đang làm gì. Anh xuống đây để ngắm cảnh, hy vọng có được một chiếc ghế dự bị trong một trận chiến đẫm máu!’ (c.28, MSG).

Tuy nhiên, Đa-vít đã “quay lưng” với Ê-li-áp (c.30).

Bài học mà chúng ta học được ở đây là không được trì hoãn nếu bị từ chối hoặc đối xử tệ bạc. Như Joyce Meyer đã viết, 'Chúa không tìm kiếm một người có khả năng mà tìm kiếm một người sẵn sàng... giữ cho tấm lòng của bạn trong sạch bằng cách không cho phép sự thù hận, xúc phạm, cay đắng, oán giận hoặc không tha thứ ngăn cản bạn.'

 1. Tham gia
  Đa-vít nói với Sau-lơ, ‘Đừng để ai mất lòng vì người Phi-li-tin này; tôi tớ ngài sẽ đi đánh nó’ (c.32). Anh ấy tình nguyện phục vụ. Tôi luôn cảm động và ấn tượng về cách mà hội chúng của chúng ta sẵn sàng tình nguyện phục vụ: cầu nguyện, phục vụ và cho đi.

 2. Hãy tin cậy Chúa
  Sau-lơ nói với Đa-vít, ‘Ngươi không thể ra đánh người Phi-li-tin này và đánh hắn; con chỉ là một cậu bé’ (c.33). Tuy nhiên, Đa-vít trả lời: ‘Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và vấu gấu, sẽ giải cứu tôi khỏi tay tên Phi-li-tin này’ (c.37a). Ông tin cậy Đức Chúa Trời vì ông biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông (xem 16:18; 17:37b; 18:14).

Cuối cùng, lý do mà Đa-vít có thể đối đầu với Gô-li-át là vì ông được Đức Chúa Trời xức dầu: ‘Sa-mu-ên lấy bình dầu của mình và xức dầu cho ông, với các anh của ông đứng xung quanh quan sát. Thần của Đức Chúa Trời nhập vào Đa-vít như một cơn gió, Đức Chúa Trời ban năng lực sống cho ông cho đến cuối đời’ (16:13, MSG). Cách duy nhất bạn có thể đương đầu với những người khổng lồ trong cuộc sống của bạn, trong xã hội và trên thế giới, là nhờ sự xức dầu của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, khi con đối mặt với những người khổng lồ, con cần sự xức dầu của Đức Thánh Linh trên con và sự hiện diện của Ngài với con. Xin ban cho con can đảm để không chạy trốn, không nản lòng và không bỏ cuộc.

Pippa chia sẻ

Trong 1 Sa-mu-ên 16:7b, có nói:

Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.

Tôi đã phạm tội khi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Tôi thường gặp những người bề ngoài rất trầm lặng và khiêm tốn và tôi hầu như không để ý đến họ, nhưng họ đang thay đổi thế giới xung quanh họ theo những cách tuyệt vời.

Tuy nhiên, nó nói rằng, Đa-vít, có ngoại hình đẹp với các đường nét đẹp trai, và 'hồng hào', bất kể đó là gì. Tôi đã rất ấn tượng rồi!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

A.W. Tozer, Kiến thức về Thánh (New York: HarperCollins, 1978).

Joyce Meyer, Kinh thánh cuộc sống hàng ngày (Faithwords, 2018) tr.448.

http://www.globalissues.org/issue/2/causes-of-poverty [cập nhật 2012]

http://www.unwater.org

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more