Ngày 227

Đêm có muỗi

Khôn ngoan Thi Thiên 96:1-13
Tân ước I Cô-rinh-tô 9:1-18
Cựu Ước Truyền đạo 9:13-12:14

Giới thiệu

Lịch sử là một câu chuyện về sự ảnh hưởng theo nhiều cách. Lãnh đạo là về sự ảnh hưởng. Mọi người đều ảnh hưởng đến ai đó. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, mọi người đều là người lãnh đạo. Các nhà xã hội học cho chúng ta biết rằng ngay cả người hướng nội nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến 10.000 người khác trong suốt cuộc đời của họ. Tất cả chúng ta đều ảnh hưởng lẫn nhau theo mọi cách - từ ăn gì cho bữa trưa và xem phim gì, cho đến những vấn đề quan trọng hơn là lẽ thật và đạo đức.

Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng bởi rất nhiều người - bố mẹ, thầy cô, bạn bè và gia đình. Cũng như tôi đã bị ảnh hưởng bởi người khác, chắc chắn những gì tôi làm và nói sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu đến người khác.

Như câu ngạn ngữ châu Phi đã nói: ‘Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt, thì bạn đã không qua đêm với một con muỗi.’ Con muỗi tạo ra sự khác biệt một cách khó chịu, nhưng cùng nguyên tắc ấy. Một người có thể ngăn chặn sự bất công. Một người có thể nói lên tiếng nói của sự thật. Lòng tốt của một người có thể cứu được một mạng sống. Mỗi người đều quan trọng.

Làm thế nào bạn có thể tối đa hóa ảnh hưởng của mình và tạo ảnh hưởng tốt?

Khôn ngoan

Thi Thiên 96:1-13

96

Khuyên dân chúng thờ phượng Đức Giê-hô-va là Đấng phán xét công chính

(I Sử 16:23-33)

  1Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới.
   Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
  2Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài;
   Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài.
  3Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước,
   Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân.
  4Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi,
   Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần.
  5Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng,
   Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời.
  6Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài;
   Quyền năng và vẻ đẹp ở nơi thánh Ngài.

  7Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va,
   Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va.
  8Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài.
   Hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài.
  9Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va;
   Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.

  10Hãy công bố giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va cai trị!
   Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động.
   Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bằng.”
  11Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ,
   Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang.
   12Nguyện đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở.
  Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ reo mừng
   13Trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đang đến,
   Ngài đang đến để phán xét thế gian;
  Ngài sẽ lấy đức công chính mà phán xét thế giới,
   Dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc.Giê-hô-va là Đấng phán xét công chính

Bình luận

Vì lợi ích của mọi người

Đức Chúa Trời đã chọn Y-sơ-ra-ên. Ngài đã chúc phúc cho dân Y-sơ-ra-ên một cách đặc biệt. Mục đích của Chúa không phải là để họ cảm thấy tự hào và vượt trội hơn người khác. Đúng hơn, họ phải là nguồn phước mọi dân tộc (Sáng Thế Ký 12:3). Họ được ban phước để trở thành một phước lành. Họ được kêu gọi sử dụng ảnh hưởng của mình vì lợi ích của mọi quốc gia.

Bây giờ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, Hội thánh, để trở thành nguồn phước cho mọi người. Bạn thật may mắn khi được là một phước lành.

Thi thiên này thì tập trung vào nhiều quốc gia. Nó công bố những điều kỳ diệu và phước lành của Chúa cho mọi người. Bạn được gọi tới để Ngài ban phước thông qua:

1. Sự thờ phượng
Thật thú vị khi lưu ý rằng việc thờ phượng phải có tính sáng tạo và bao gồm cả sự đổi mới: Họ hát 'một bài ca mới' (Thi Thiên 96:1).

2. Nhân chứng
‘Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài;
   Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài.
Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước,
   Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân...
\t Hãy công bố giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va cai trị!’ (cv.2–3,10a).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng bao giờ chỉ tập trung vào bản thân hay buông thả bản thân. Xin cho mọi việc chúng con làm với tư cách cá nhân và cộng đồng đều vì người khác và mang lại phước lành cho thế giới – ngày qua ngày công bố sự cứu rỗi của Chúa.

Tân ước

I Cô-rinh-tô 9:1-18

Quyền lợi của sứ đồ

9Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi đã chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao? 2Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với người khác thì ít nữa cũng là sứ đồ đối với anh em; vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa. 3Đây chính là lời biện bạch của tôi đề kháng lại những kẻ phê phán tôi. 4Có phải chúng tôi không có quyền ăn, uống sao? 5Có phải chúng tôi không có quyền đem theo người vợ tin Chúa trong các chuyến đi, như các sứ đồ khác, cũng như các em của Chúa và Sê-pha sao? 6Hay chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền được miễn làm việc kiếm sống sao? 7Có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của chúng chăng? 8Tôi nói vậy, có phải là theo cách người đời không? Luật pháp cũng chẳng nói như thế sao? 9Vì luật Môi-se có chép:
  “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.”
Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? 10Hay vì chúng ta mà Ngài nói điều đó? Đúng là vì chúng ta mà có lời đó; vì người cày phải cày với hi vọng, người đập lúa phải đập lúa với hi vọng được chia phần. 11Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng giữa anh em, thì việc gặt được vật chất từ anh em là việc quá đáng sao? 12Nếu những người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dù vậy, chúng tôi không dùng quyền nầy; nhưng chúng tôi cam chịu mọi sự, để không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ. 13Anh em không biết rằng, ai lo việc đền thờ thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai lo việc bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? 14Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành.

Những điều Phao-lô từ bỏ

15Nhưng tôi không hề sử dụng quyền ấy, cũng không viết thư nầy để đòi hỏi quyền ấy; vì tôi thà chết còn hơn để cho bất cứ ai tước đoạt mất niềm tự hào nầy. 16Nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy; nhưng, nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi. 17Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy thì được thưởng; còn nếu không tự nguyện, chức vụ cũng vẫn ủy thác cho tôi. 18Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi rao giảng Tin Lành, tôi rao giảng không công, không đòi hỏi quyền lợi nào của người rao giảng Tin Lành.

Bình luận

Để rao giảng Phúc âm

Phao-lô ý thức sâu sắc về ảnh hưởng của mình với tư cách là một Cơ đốc nhân và đặc biệt là một sứ đồ. Ông hoàn toàn quyết tâm phát huy tối đa ảnh hưởng của mình một cách tốt đẹp và ‘cam chịu mọi sự, để không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ’ (c.12b).

Có vẻ như ông coi việc kêu gọi sống độc thân là một trong những cách để ông có thể phát huy tối đa ảnh hưởng của mình. Ông không gợi ý rằng có điều gì sai trái trong hôn nhân. Có vẻ như các sứ đồ khác, kể cả ‘các em của Chúa và Sê-pha [Phi-e-rơ]’ đều đã kết hôn (c.5).

Một cách khác mà Phao-lô tìm cách tối đa hóa ảnh hưởng của mình là có một công việc thứ hai; làm việc để kiếm sống. Ông rất muốn chỉ ra rằng ông không cần phải làm điều này: ‘Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành’ (c.14). Hay như Eugene Peterson dịch, ‘… những người truyền bá Thông điệp sẽ được hỗ trợ bởi những người tin vào Thông điệp’ (v.14). Nói cách khác, là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên hỗ trợ tài chính cho những người truyền bá phúc âm toàn thời gian.

Quan điểm của Phao-lô là mặc dù ông có quyền này nhưng ông đã không tận dụng nó: 'Dù vậy, chúng tôi không dùng quyền nầy; nhưng chúng tôi cam chịu mọi sự, để không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ' (c.12b).

Phao-lô hoàn toàn say mê rao giảng phúc âm. Ông không muốn bất cứ điều gì cản trở tác động tối đa của nó. Do đó, ông không sử dụng bất kỳ quyền nào của mình - sứ mệnh của ông là tối quan trọng (c.15a). Ông ‘bị ràng buộc phải làm như vậy’ (c.16a). Ông viết: ‘... nhưng, nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi' (c.16b). Ông chỉ đơn giản là đang thực hiện một nghĩa vụ mà ông yêu.

Điều Phao-lô mong muốn hơn bất cứ điều gì là mọi người có thể nghe phúc âm 'không công' (c.18): 'Nhưng tôi không hề sử dụng quyền ấy, cũng không viết thư nầy để đòi hỏi quyền ấy; vì tôi thà chết còn hơn để cho bất cứ ai tước đoạt mất niềm tự hào nầy' (c.15).

Đây là một trong những lý do khiến chúng tôi quyết tâm không ai phải trả tiền để thực hiện Alpha. Và đây là lý do tại sao chúng tôi cần phải chống lại mọi nỗ lực thuyết phục chúng tôi gây quỹ từ khách mời ngay khi họ kết thúc Alpha. Chúng tôi không muốn mọi người trả tiền trực tiếp hoặc gián tiếp cho đặc quyền được nghe phúc âm. Thánh Phaolô nói: ‘vì tôi thà chết…’ (c.15b).

Tôi nhớ khi Billy Graham đến thuyết giảng phúc âm ở London vào năm 1989. Có lúc người ta đề xuất rằng để những chiếc vé (tất cả đều miễn phí) không bị lãng phí, chúng nên được bán với giá danh nghĩa là 1 bảng Anh mỗi chiếc. Lời đề nghị đã bị từ chối ngay lập tức. Billy Graham đã quyết định rằng ông sẽ luôn rao giảng phúc âm miễn phí.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn noi theo gương này của sứ đồ Phao-lô và phát huy tối đa tác động và ảnh hưởng của việc rao giảng phúc âm bằng cách cung cấp miễn phí và chịu đựng bất cứ điều gì thay vì cản trở phúc âm của Đấng Christ

Cựu Ước

Truyền đạo 9:13-12:14

Sự khôn ngoan tốt hơn ngu dại

13Ta cũng thấy một trường hợp xảy ra dưới ánh mặt trời mà sự khôn ngoan rất quan trọng đối với ta. 14Có một thành nhỏ kia, với một ít dân cư, bị một vua hùng mạnh đem quân đến bao vây và đắp lũy cao để tấn công nó. 15Trong thành đó có một người nghèo mà khôn ngoan, và chính người ấy đã dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành. Nhưng về sau không còn ai nhớ đến người nghèo ấy nữa. 16Vậy, ta nói rằng: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người ấy không được ai lắng nghe.”
17Lời của người khôn ngoan được lắng nghe nơi yên lặng
   Còn hơn tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy đám người khờ dại.
  18Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào,
   Nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt lành. \t

Một số nhận xét khác

\t 10 Con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa,
   Một chút điên dại phương hại đến cả sự khôn ngoan và danh giá.
  2Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,
   Còn lòng kẻ ngu dại hướng về điều trái.
  3Ngay cả khi đi trên đường, kẻ dại thiếu hiểu biết,
   Và nói cho mọi người rằng mình là kẻ ngu dại.
  4Nếu người cai trị nổi giận cùng con thì đừng bỏ đi,
   Vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng.
  5Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới ánh mặt trời;
   Một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo:
  6Đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao,
   Còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn.
  7Ta cũng thấy cảnh đầy tớ thì cưỡi ngựa,
   Trong khi các thủ lĩnh phải đi bộ như đầy tớ.
  8Kẻ đào hố phải rơi xuống hố,
   Còn kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.
  9Ai lăn đá sẽ bị đá gây thương tích;
   Ai bửa củi có thể bị củi gây hiểm nguy.
  10Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén,
   Hẳn phải phí nhiều sức;
   Nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công.
  11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,
   Thì thầy bùa rắn chẳng còn ích gì.

  12Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu,
   Nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó.
  13Nó khởi đầu với lời lẽ điên rồ,
   Và kết thúc với lời lẽ gian ác ngông cuồng.
  14Kẻ ngu dại hay lắm lời;
   Nhưng con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến,
   Và ai có thể nói cho người biết việc tương lai?
  15Công việc cực nhọc của kẻ ngu dại làm hắn mệt mỏi
   Đến nỗi chẳng còn biết đường về thành.

  16Khốn cho đất nước có vua còn quá trẻ,
   Và có các nhà lãnh đạo mới sáng đã lo tiệc tùng!
  17Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc,
   Và có các nhà lãnh đạo ăn uống có giờ giấc,
   Cốt để khỏe mạnh chứ không vì no say!
  18Do biếng nhác nên rường nhà sụp xuống,
   Đôi tay lười biếng để cho nhà bị dột.
\t\t\t 19Tiệc tùng để mua vui,
   Rượu làm cho đời vui vẻ,
   Và tiền bạc đáp ứng nhu cầu.
\t\t\t 20Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua,
   Dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có;
  Vì chim trời có thể đồn ra tiếng nói,
   Và loài có cánh sẽ thuật lại sự việc.
\t

Bánh trên mặt nước

\t 11 Hãy rải bánh của con trên mặt nước,
   Vì sau nhiều ngày, con sẽ tìm lại được.
\t\t\t2Hãy chia phần của con cho bảy hoặc tám người,
   Vì con không biết tai họa nào sẽ xảy ra trên đất.
  3Khi mây đầy nước
   Thì mưa tuôn xuống đất;
  Khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc,
   Cây ngã bên nào thì nằm luôn bên đó.
  4Người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo,
   Còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt.

  5Con không biết đường gió thổi,
   Cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào;
  Cũng vậy, con không sao biết được công việc của Đức Chúa Trời
   Là Đấng tạo dựng muôn vật.

  6Sáng sớm, hãy đi gieo giống,
   Chiều đến cũng đừng nghỉ tay;
  Vì con đâu có biết lần gieo nào thành công,
   Lần gieo buổi sáng hay buổi chiều,
   Hoặc cả hai đều mọc tốt như nhau.

  7Ánh sáng thật là êm dịu;
   Thật là vui thích cho mắt được thấy ánh mặt trời!
  8Nếu một người được sống lâu,
   Hãy vui hưởng tất cả các năm ấy.
  Nhưng cũng hãy nhớ rằng chuỗi ngày tối tăm sẽ kéo dài;
   Và mọi việc xảy đến đều là hư không. \t

Lời khuyên người trẻ tuổi

9Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử.
10Vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng, và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con; vì tuổi thiếu niên và thời thanh xuân đều là hư không mà thôi.

12 Trong tuổi thanh xuân,
   Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con,
  Trước khi những ngày gian truân ập đến;
   Trước khi những năm tháng đến gần
   Mà con nói rằng: “Tôi không thấy thỏa lòng;”
  2Trước khi mặt trời và ánh sáng,
   Mặt trăng cùng các ngôi sao trở nên tối tăm,
   Và mây lại kéo đến sau cơn mưa.
  3Trong ngày ấy, người giữ nhà run rẩy,
   Những chàng trai mạnh mẽ phải khòm lưng,
  Các phụ nữ xay cối phải ngừng lại vì còn số ít,
   Những người nhìn qua cửa sổ mắt đã mờ đi.
  4Lúc ấy, hai cánh cửa bên đường đóng lại,
   Tiếng cối xay nhỏ dần,
  Người ta bị đánh thức khi nghe tiếng chim hót,
   Và tiếng các cô gái hát đều hạ xuống.
  5Người ta cũng sợ sệt khi lên cao,
   Và kinh hãi lúc đi đường.
  Bấy giờ, cây hạnh nở hoa,
   Cào cào lê bước nặng nề;
  Sự ham muốn không còn nữa,
   Vì bấy giờ con người đi đến nhà đời đời của mình,
   Còn những người tang chế đi vòng quanh các đường phố.
  6Lại hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt
   Và chén vàng bể;
  Trước khi vò nước vỡ ra bên suối,
   Bánh xe gãy ra trên giếng,
  7Và tro bụi trở về đất như nguyên thủy,
   Còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
8Người truyền đạo nói:
  “Hư không của sự hư không,
   Tất cả đều hư không!”
\t

Lời kết

9Người truyền đạo không những là người khôn ngoan mà còn là người truyền đạt tri thức cho dân chúng. Ông đã cân nhắc, tìm tòi và sắp xếp nhiều câu châm ngôn. 10Người truyền đạo dày công sưu tầm những lời hay ý đẹp, và các lời đã được viết ra đều là trung thực và chân thật. 11Lời của người khôn ngoan giống như cây đót của người chăn; các câu châm ngôn được sưu tập khác nào đinh đóng chặt; nó do một người chăn chiên truyền ra.
12Hỡi con ta, hãy cẩn thận về bất cứ điều gì vượt quá những lời dạy dỗ nầy. Sách vở viết ra nhiều vô cùng, không bao giờ dứt; còn học hỏi nhiều khiến cho thân xác mệt nhọc.
13Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là:
  Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài,
   Đó là phận sự của con người.
  14Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc,
   Kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.

Bình luận

Để gieo những hạt giống tốt

Sa-lô-môn rất ý thức về sức mạnh của sự ảnh hưởng. Ảnh hưởng này hoặc tốt hoặc xấu.

Một người khôn ngoan có thể cứu được một thành phố (9:13–18a). Mặt khác, ‘Nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt lành’ (c.18b). Hitler, Stalin và Pol Pot là những ví dụ rõ ràng về nguyên tắc này. Một con người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình vào việc xấu và gây ra tổn hại lớn.

Nhưng, sự ảnh hưởng không nhất thiết phải lớn như những kẻ bạo chúa kia mới gây tác hại xấu: ‘Con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa, một chút điên dại phương hại đến cả sự khôn ngoan và danh giá’ (10:1). Nếu ngay cả một con ruồi chết có thể gây ảnh hưởng xấu thì ngay cả người ít gây ảnh hưởng nhất cũng có thể, dù là tốt hay xấu. Tất cả chúng ta đều có thể là con ruồi trong dầu!

Tác giả có nhiều điều để nói về cách trở thành người có ảnh hưởng tốt thay vì ảnh hưởng xấu:

1. Cẩn thận lời nói của bạn

Sa-lô-môn nhắc nhở chúng ta rằng 'miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu’ (c.12a). Hãy bình tĩnh đáp lại những lời nóng nảy (c.4).

Tránh buôn chuyện và nói xấu lãnh đạo của bạn. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói hoặc thậm chí suy nghĩ trong đầu. Đừng chửi rủa người khác ‘dù trong tư tưởng’ hoặc nguyền rủa họ ‘dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có; vì chim trời có thể đồn ra tiếng nói, và loài có cánh sẽ thuật lại sự việc’ (c.20).

2. Chấp nhận rủi ro

Để tối đa hóa ảnh hưởng tốt đẹp của mình, bạn cần phải chấp nhận rủi ro. ‘Hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày, con sẽ tìm lại được. Hãy chia phần của con cho bảy hoặc tám người, vì con không biết tai họa nào sẽ xảy ra trên đất’ (11:1–2). Nói cách khác, Đa-vít nói ‘không có mạo hiểm, không đạt được gì’. Yêu thì có nguy cơ là không được đáp lại. Thử thì rủi ro là thất bại. Nhưng phải chấp nhận rủi ro, bởi mối nguy hiểm lớn nhất trong cuộc sống là không mạo hiểm gì cả.

Nếu quá thận trọng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều gì. ‘Người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo, còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt’ (câu 4). Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này vào việc mở mang Hội thánh. Nó sẽ đòi hỏi sự mạo hiểm và quyết tâm. Chúng ta không được nản lòng trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Chúng ta không được chần chừ vì ‘gió’ và ‘mây’.

3. Truyền bá nỗ lực của bạn

Để tối đa hóa tầm ảnh hưởng, bạn có thể phải cân nhắc nhiều cơ hội khác nhau trong cuộc sống:
‘Sáng sớm, hãy đi gieo giống,
   Chiều đến cũng đừng nghỉ tay;
Vì con đâu có biết lần gieo nào thành công,
   Lần gieo buổi sáng hay buổi chiều,
   Hoặc cả hai đều mọc tốt như nhau’ (c.6).

Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Tiến lên phía trước, xung phong vào mọi mặt trận và tận dụng tối đa mọi cơ hội. Đây là lý do tại sao, với tư cách là một Hội thánh, chúng ta cố gắng gieo hạt giống theo mọi hướng – thông qua việc thờ phượng, cầu nguyện, lãnh đạo, môn đồ hóa, đào tạo thần học, biến đổi xã hội, truyền giáo, đấu tranh chống bất công, làm việc trong nhà tù, với người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

4. Tận dụng cơ hội của bạn

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Đừng lãng phí thời gian để lo lắng. ‘… xua phiền não khỏi tấm lòng…’ (11:10). Cơ hội của bạn có hạn: ‘Nếu một người được sống lâu, hãy vui hưởng tất cả các năm ấy… Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử’ (vv.8a,9).

Cuốn sách kết thúc với một kết luận cho tất cả những sự tìm kiếm và đặt câu hỏi của tác giả. Ý nghĩa của cuộc sống cuối cùng nằm ở mối quan hệ của bạn với Chúa. Hãy tôn kính Ngài và tuân giữ các điều răn của Ngài. Đây là toàn bộ bổn phận của mỗi người (12:13b).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con tôn kính và tuân giữ các điều răn của Ngài. Xin giúp con sử dụng ảnh hưởng của mình cho mục đích tốt chứ không phải cho điều xấu. Hãy giúp con tận dụng tối đa mọi cơ hội mà Ngài đã đặt trước mặt con.

Pippa chia sẻ

Truyền Đạo 12:12
‘Hỡi con ta, hãy cẩn thận về bất cứ điều gì vượt quá những lời dạy dỗ nầy. Sách vở viết ra nhiều vô cùng, không bao giờ dứt; còn học hỏi nhiều khiến cho thân xác mệt nhọc.’

Thật là một lời tiên tri! Sa-lô-môn có biết bao nhiêu cuốn sách sẽ được viết về mọi chủ đề trong những năm tới không? Có rất nhiều cuốn sách hay, đầy cảm hứng nhưng cũng có rất nhiều cuốn khác không bằng. Cách đây nhiều năm, tôi đã có chút đồng cảm khi giúp một đứa con của chúng tôi làm bài tập đọc. Chúng phàn nàn: ‘Con không thích sách. Chúng có nhiều chữ trong đó'!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ Thông điệp. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more