Ngày 231

Mối quan hệ mật thiết

Khôn ngoan Thi Thiên 99:1-9
Tân ước I Cô-rinh-tô 12:1-26
Cựu Ước Nhã ca 1:1-4:16

Giới thiệu

Trong cuốn sách Tất cả những gì Ta muốn là con, Giám mục Sandy Millar viết, ‘Khi lần đầu tiên đến thăm Hội thánh Vineyard ở California, tôi phát hiện ra rằng một trong những giá trị chính của họ là "sự thân mật với Chúa". Vì vậy, khi trở lại, tôi cũng bắt đầu nói về điều đó như một trong những giá trị của chúng tôi.'

Sandy tiếp tục, ‘Một trong những thành viên rất tốt bụng trong hội thánh của chúng tôi lúc đó đã kéo tôi sang một bên và nói, “Xin đừng dùng từ ‘thân mật’ vì chúng tôi không dùng từ đó trong bối cảnh đó.” Vì vậy, tôi bắt đầu nói về “mối quan hệ gần gũi nhất có thể có với Chúa”, điều này khá hay. Nhưng sau một thời gian, tôi dừng lại vì điều tôi thực sự muốn nói là “sự thân mật” và tôi nghĩ đó cũng là ý nghĩa của Kinh thánh đối với mối quan hệ của chúng tôi với Chúa’.

Sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta luôn khao khát một mối quan hệ mật thiết với Chúa và với những người khác.

Khôn ngoan

Thi Thiên 99:1-9

Ca ngợi sự thành tín của Đức Giê-hô-va đối với con dân Ngài

  1Đức Giê-hô-va cai trị! Các dân tộc hãy run sợ;
   Ngài ngự trên các Chê-ru-bim; trái đất bị rúng động.
  2Đức Giê-hô-va tại Si-ôn thật vĩ đại!
   Ngài được tôn cao trên mọi dân tộc.
  3Nguyện họ ca ngợi danh vĩ đại và đáng sợ của Chúa.
   Ngài là thánh!
  4Ngài là Vua quyền năng; Ngài yêu công chính;
   Ngài thiết lập sự công bằng,
   Thi hành sự phán xét và công lý trong nhà Gia-cốp.
  5Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
   Và thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
   Ngài là thánh!

  6Trong các thầy tế lễ của Ngài có Môi-se và A-rôn,
   Trong những người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mu-ên.
   Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời họ.
  7Ngài phán với họ từ trụ mây;
   Họ tuân giữ các chứng ước Ngài
   Và luật lệ mà Ngài ban cho.

  8Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Chúa đã đáp lời họ;
   Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ,
   Nhưng Ngài báo trả những việc ác của họ.
  9Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
   Và thờ phượng trên núi thánh Ngài;
   Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh!

Bình luận

Thân mật với Chúa

Bạn và tôi được tạo dựng để có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Điều này mang tính cá nhân: ‘Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta’ (c.9). Tuy nhiên, sự thân mật với Chúa không phải là điều hiển nhiên. Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết và công bình.

‘Đức Giê-hô-va cai trị... Ngài ngự trên các Chê-ru-bim; trái đất bị rúng động’ (c.1). Chê-ru-bim là biểu tượng cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (xem Sáng thế ký 3:24, Ê-xê-chi-ên 1:4ff,10:1ff). Có hình ảnh ngai của Đức Chúa Trời ‘ở giữa hai chê-ru-bim’ (Dân số ký 7:89). Đây là nơi Chúa phán.

Thi thiên này nêu bật sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Từ ‘thánh’ (Thi thiên 99:3) nhấn mạnh khoảng cách giữa Chúa và con người. Đức Chúa Trời không chỉ quyền năng và thánh khiết; bên cạnh đó: ‘Ngài yêu công chính’ (c.4). Câu trả lời thích hợp là ‘thờ phượng dưới bệ chân Ngài’ (c.5).

Bằng cách nào đó, hố sâu ngăn cách giữa Chúa và chúng ta đã được lấp đầy. Bây giờ chúng ta biết rằng điều này là nhờ Chúa Giê-su và những gì Ngài đã làm cho chúng ta bằng thập giá, sự phục sinh và sự đổ tuôn của Chúa Thánh Linh. Thi thiên này báo trước sự thân mật với Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết và công bình này được thực hiện nhờ Chúa Giê-su.

Chúa 'phán với họ' (c.7). Ngài nói chuyện với Môi-se, A-rôn và Sa-mu-ên (c.6). Ngài đã nói chuyện với từng người một cách cá nhân. Ngài nói chuyện riêng với chúng tôi. ‘Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời họ’ (c.6).

Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời công bình, Ngài còn là Đức Chúa Trời của lòng thương xót và tha thứ – ‘một Đức Chúa Trời hay tha thứ’ (c.8). Ngài là ‘Đức Chúa Trời của chúng ta’ (c.8–9). Sự uy nghiêm của Ngài không hề suy giảm, nhưng lời cuối cùng bây giờ được trao cho sự thân mật.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, thật tuyệt vời khi Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết và công bình, nhưng Chúa mời gọi con bước vào mối quan hệ cá nhân, thân mật với Chúa. Cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Tân ước

I Cô-rinh-tô 12:1-26

Ân tứ của Đức Thánh Linh

12 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. 2Anh em biết rằng, khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. 3Vì vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói: “Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa!” Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng “Đức Chúa Jêsus là Chúa!”
4Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. 8Người nầy được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. 9Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. 10Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. 11Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài.

Thân và các chi thể Đấng Christ

12Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy. 13Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh. 14Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. 15Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà chân không thuộc về thân. 16Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà mắt không thuộc về thân. 17Nếu toàn thân đều là mắt thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai thì làm thế nào mà ngửi? 18Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. 19Nếu tất cả chỉ là một chi thể thì thân ở đâu? 20Như vậy, chi thể thì nhiều, nhưng thân chỉ có một.
21Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh;” đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” 22Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết. 23Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn; những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn; 24còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, 25hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. 26Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng.

Bình luận

Sự thân mật với nhau

Có quá nhiều sự cô đơn trong xã hội của chúng ta. Người già thường bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị cô lập và cô đơn. Ngoài ra, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ ngày nay, không có nơi nào để xử lý nỗi đau của mình. Họ tìm đến rượu, ma túy, lăng nhăng hoặc một số cách khác để cố gắng giải quyết nỗi đau của mình.

Bạn không được định để sống một mình. Chúa đã tạo dựng bạn cho cộng đồng - một cộng đồng gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau như các chi thể khác nhau của cơ thể con người. Phao-lô phát triển phép loại suy về việc hội thánh giống như thân thể của Đấng Christ. Đức Thánh Linh đã ban những ân tứ khác nhau cho mỗi thành viên trong hội thánh (c.1–11).

‘Chỉ có một thân’ nhưng ‘có nhiều chi thể’ (c.12). Mọi người đến với hội thánh từ mọi thành phần, quốc tịch và địa vị khác nhau trong xã hội – ‘Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do’ (c.13b). Tuy nhiên, bất kể chúng ta đến từ đâu, ‘tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh’ (c.13).

Bây giờ chúng ta thuộc về nhau. Các mối quan hệ của chúng ta cũng mật thiết như các bộ phận khác nhau của cơ thể. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nhau (c.12–13).

Chúng ta càng khác nhau thì chúng ta càng cần nhau. Con mắt cần một bàn tay hơn là cần nhiều con mắt khác (c.16–17). Sự đa dạng là điều cần thiết (v.17b). Điều này đúng không chỉ với hội thánh địa phương mà còn đúng với hội thánh toàn cầu. Chúng ta không nên nhìn vào các bộ phận khác nhau của thân thể Đấng Christ và nói: ‘Chúng khác nhau, chắc chắn có điều gì đó không ổn ở chúng.’ Thay vì thế, chúng ta nên nói: ‘Chúng ta khác nhau, chúng ta cần nhau’.

‘Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn’ (c.18). Đã đến lúc bỏ đi những cái dán nhãn – mô tả bản thân chúng ta hoặc những người khác như một kiểu Cơ đốc nhân nào đó cụ thể.

Chúa đã thiết kế cơ thể để có sự phụ thuộc lẫn nhau: 'Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh;” đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết... Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau’ (c.21–22, 24–25).

Chúng tôi đặc biệt cần những phần ‘yếu đuối hơn’ (c.22). Các cơ quan nội tạng của chúng ta ‘yếu đuối hơn’ theo nghĩa dễ bị tổn thương hơn. Đó là lý do tại sao chúng cần được bảo vệ. Tuy nhiên, chúng ‘rất cần thiết’ (c.22). Tương tự như vậy, những bộ phận cơ thể ‘được nghĩ là kém tôn trọng’ thì chúng ta sẽ 'càng phải tôn trọng hơn' (c.23). Không ai cho rằng những phần này không quan trọng. Quả thực, chúng rất quan trọng.

Vì chúng ta rất cần nhau nên cần phải ‘có cùng quan tâm cho nhau’ (c.25). Phải có sự thân mật và yêu thương đến mức 'nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau’ (c.26a). Đây là cộng đồng mà chúng tôi cần, nơi mọi người có thể xử lý nỗi đau của mình. Đó cũng là nơi mọi người có thể chia sẻ niềm vui: ‘Nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng’ (câu 26b). Như Thánh Augustine đã nói: ‘Hãy loại bỏ sự ghen tị và những gì tôi có cũng là của bạn. Và nếu tôi xua đuổi sự ghen tị thì tất cả những gì bạn sở hữu là của tôi!'

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thể hiện sự hiệp nhất, tình yêu và sự gắn kết với anh chị em chúng con để làm cho Chúa Giê-su trở nên đẹp đẽ đối với thế gian.

Cựu Ước

Nhã ca 1:1-4:16

1 Nhã ca, bài ca tuyệt diệu về Sa-lô-môn

  2Ước gì chàng hôn em với nụ hôn từ miệng chàng!
   Vì tình anh nồng nàn hơn rượu.
  3Dầu của anh tỏa ngát hương nồng,
   Danh tiếng của anh như dầu thơm tuôn chảy;
   Thảo nào bao thiếu nữ mến yêu anh.
  4Xin kéo em theo anh, chúng ta cùng mau bước,
   — Vua đã đưa em về hoàng cung —
  Chúng ta cùng vui mừng hớn hở với anh,
   Cùng ca ngợi tình anh, nồng nàn hơn rượu.
   Các thiếu nữ làm sao mà không yêu anh được!

  5Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,
   Tôi đen nhưng xinh đẹp,
  Đen như các trại Kê-đa,
   Xinh đẹp như các bức màn của Sa-lô-môn.
  6Xin đừng nhìn chăm vào tôi vì tôi đen,
   Mặt trời đã làm sạm da tôi;
  Các con trai của mẹ tôi giận tôi,
   Đã giao tôi chăm sóc các vườn nho;
   Còn vườn nho riêng của tôi, tôi lại không chăm sóc!
  7Hỡi người yêu dấu của lòng em,
   Xin cho em biết anh chăn bầy ở đâu,
   Anh cho chúng nghỉ trưa tại nơi nào;
  Vì sao em phải như người nữ che mặt
   Bên bầy của các bạn anh?

  8Nầy người xinh đẹp nhất trong các người nữ,
   Nếu em không biết,
  Thì đi theo dấu của bầy,
   Dẫn đàn dê con đi ăn
   Cạnh trại các người chăn.

  9Người yêu dấu của anh ơi,
   Anh ví em như con tuấn mã kéo chiến xa của Pha-ra-ôn.
  10Đôi má em xinh đẹp với các vòng trang sức;
   Cổ em điểm thêm chuỗi hột trân châu.
  11Chúng ta sẽ làm cho em
   Vòng trang sức vàng đính hột bạc.

  12Trong khi vua ngự nơi nội cung,
   Dầu cam tùng của tôi tỏa ngát hương thơm.
  13Với tôi, người yêu của tôi như bó hoa mộc dược
   Nằm gọn trên ngực tôi.
  14Với tôi, người yêu tôi là bó hoa phụng tiên
   Trong vườn nho Ên Ghê-đi.

  15Người yêu dấu xinh đẹp của anh ơi,
   Em xinh đẹp và duyên dáng làm sao!
   Đôi mắt em như đôi mắt bồ câu.

  16Người yêu của em ơi, anh đẹp trai,
   Anh thật đáng yêu!
   Giường chúng ta là cánh đồng xanh ngát.
  17Những cây xà nhà chúng ta đều bằng gỗ bá hương,
   Ván ép tường bằng gỗ bá tùng.

2 Em là đóa tường vi trong cánh đồng Sa-rôn,
   Là cành huệ trong thung lũng sâu.

  2Người yêu của anh giữa các thiếu nữ,
   Như cành huệ giữa đám gai gốc.

  3Người em yêu giữa các thanh niên,
   Như cây táo giữa đám cây rừng.
  Em thích thú được ngồi dưới bóng chàng,
   Và trái chàng ngọt lịm trong miệng em.
  4Chàng đưa tôi vào phòng yến tiệc,
   Ngọn cờ tình yêu phất phới trên tôi.
  5Xin bổ sức cho tôi bằng bánh nho khô,
   Làm tươi mát tôi bằng những trái táo;
   Vì tôi đã ốm tương tư.
\t\t\t 6Tay trái chàng kê cho tôi gối,
   Còn tay phải chàng ôm lấy tôi.
  7Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô,
   Nhân danh đàn hoàng dương và bầy nai đồng nội,
  Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi
   Cho đến khi tình yêu thỏa nguyện.

  8Tiếng người yêu tôi đâu đây!
   Kìa, chàng đến,
  Nhảy qua các núi,
   Vượt qua các đồi.
  9Người yêu tôi như con hoàng dương,
   Tựa như chú nai tơ.
  Kìa, chàng đứng sau bức tường nhà chúng tôi,
   Nhìn ngang qua cửa sổ,
   Xuyên qua các song cửa.
  10Người yêu của tôi lên tiếng gọi:

   “Người yêu dấu,
  Người đẹp của anh ơi,
   Hãy mau đến bên anh!
  11Vì mùa đông đã qua,
   Mưa không còn rơi nữa;
  12Muôn hoa nở ra trên đất;
   Mùa hát xướng đã đến,
  Và tiếng chim hót vang
   Khắp mọi nẻo quê nhà.
  13Cây vả đang kết trái đầu mùa,
   Nho đang tỏa ngát hương thơm.
  Người yêu dấu của anh,
   Người đẹp của anh ơi,
   Hãy mau đến bên anh!
  14Bồ câu của anh ơi!
   Em ẩn mình trong khe đá, bên vách núi cheo leo,
  Cho anh được nhìn gương mặt em,
   Và nghe giọng nói em;
  Vì giọng em ngọt dịu,
   Gương mặt em yêu kiều.

  15Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn,
   Những con chồn nhỏ
  Phá hoại vườn nho;
   Vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa.”

  16Người yêu dấu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng;
   Chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ.
  17Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi,
   Và bóng tối tan đi.
   Người em yêu ơi! Hãy trở về,
  Như chú hoàng dương
   Hay con nai tơ trên núi đồi Bê-thẹt.
\t 3 Đêm về, trên giường ngủ
   Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến,
   Tôi tìm kiếm chàng mà không gặp.
  2Tôi sẽ dậy và đi rảo quanh thành,
   Khắp các đường phố và quảng trường;
  Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.
   Tôi tìm kiếm chàng mà không gặp.
  3Những người lính canh gặp tôi
   Khi họ đi tuần quanh phố.
   Tôi hỏi: “Các anh có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?”
  4Vừa quay lưng khỏi họ,
   Tôi đã gặp người mà lòng tôi yêu mến.
  Tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông ra
   Cho đến khi đưa chàng về nhà mẹ tôi,
   Vào phòng của người đã mang thai tôi.

  5Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô,
   Nhân danh đàn hoàng dương và bầy nai đồng nội,
  Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi
   Cho đến khi tình yêu thỏa nguyện.

  6Ai từ hoang mạc đi lên,
   Trông như cột khói,
  Tỏa ngát mùi nhũ hương mộc dược,
   Ngào ngạt hương phấn mua từ các lái buôn?

  7Xem kìa, xa giá vua Sa-lô-môn!
   Có sáu mươi dũng sĩ hộ tống,
   Những dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.
  8Tất cả đều cầm gươm
   Đầy kinh nghiệm chiến trường,
   Ai cũng mang gươm bên mình
   Phòng bất trắc đêm hôm.
  9Vua Sa-lô-môn đặt làm kiệu cho mình
   Bằng gỗ rừng Li-ban.
  10Vua làm các trụ kiệu bằng bạc,
   Lưng kiệu bằng vàng, ghế kiệu bọc vải màu điều,
  Bên trong bài trí thật dễ thương
   Bởi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.
  11Nầy, các cô gái Si-ôn,
   Mau ra xem vua Sa-lô-môn.
  Vua đội chiếc vương miện mà mẹ vua đã đặt trên đầu vua
   Trong ngày cưới của vua,
   Ngày mà lòng vua vui thỏa.

4 Người yêu dấu ơi, em xinh đẹp quá,
   Em xinh đẹp vô cùng!
  Mắt em như đôi bồ câu
   Núp sau tấm mạng che mặt;
  Tóc em như bầy dê
   Nhảy tung tăng trên triền Ga-la-át.
  2Răng em như bầy chiên sắp hớt lông,
   Vừa tắm mát đi lên,
  Tất cả theo từng cặp,
   Không con nào lẻ loi.
  3Môi em như sợi chỉ hồng,
   Miệng em xinh xinh;
  Đôi má em như quả lựu bổ đôi,
   Ửng hồng sau tấm mạng che mặt.
  4Cổ em như tháp Đa-vít,
   Xây lên để trưng bày binh khí;
  Hàng nghìn thuẫn khiên treo lên đó,
   Toàn là thuẫn khiên của các anh hùng.
  5Ngực em như đôi nai tơ,
   Như cặp hoàng dương song sinh,
   Đang ăn cỏ giữa đồng hoa huệ.

  6Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi
   Và bóng tối tan đi,
  Ta sẽ lên núi mộc dược,
   Đến đồi nhũ hương.

  7Người yêu ơi, em đẹp tuyệt trần,
   Không tì không vết mười phân vẹn mười.

  8Nầy cô dâu của anh, hãy cùng anh rời núi Li-ban,
   Hãy cùng anh rời núi Li-ban.
  Hãy rời đỉnh A-ma-na,
   Đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn,
  Rời hang sư tử,
   Rời núi hùm beo.
  9Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh,
   Em đã cướp đi trái tim anh
   Bằng cái liếc mắt;
  Chỉ với chuỗi trân châu trên cổ
   Em đã cướp đi trái tim anh.
  10Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh,
   Tình em ngọt ngào biết bao!
  Tình em nồng nàn hơn rượu,
   Nước hoa em không hương liệu nào bằng!
  11Cô dâu của anh ơi, môi em nhỏ từng giọt mật,
   Dưới lưỡi em giấu mật ong và sữa;
   Áo em tỏa ngát như hương rừng Li-ban.

  12Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh
   Là khu vườn đóng kín;
  Là nguồn nước ngăn lại,
   Là suối nước niêm phong.
  13Là vườn thạch lựu với các chồi non,
   Với đủ loại trái cây tuyển chọn,
   Hoa phụng tiên và cây cam tùng;
  14Cam tùng và hồng hoa,
   Xương bồ và nhục quế,
  Và mọi thứ cây có mùi thơm,
   Mộc dược, lô hội
   Cùng các hương liệu tuyệt hảo.
  15Em là mạch nước trong vườn,
   Là nguồn nước sống tuôn chảy,
   Là dòng suối ra từ Li-ban!

  16Hỡi gió bắc, hãy nổi lên,
   Hỡi gió nam, hãy kéo đến!
  Hãy thổi trên vườn tôi,
   Để hương thơm lan tỏa!
  Ước gì người yêu dấu của tôi vào trong vườn chàng,
   Và thưởng thức nhiều hoa thơm trái ngọt!

Bình luận

Sự thân mật trong hôn nhân

Cuốn sách này có thể được đọc ở nhiều cấp độ khác nhau. Nó mô tả niềm vui và sự tương hỗ, vẻ đẹp và sức mạnh, nỗi thống khổ và sự ngây ngất trong tình yêu tình dục của con người. Nó nói về hôn nhân như cách nó phải vậy – sự thân mật đẹp đẽ của tình yêu vợ chồng giữa người nam và người nữ.

Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, hôn nhân là một phép ẩn dụ để mô tả một điều còn đẹp đẽ hơn nữa – mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người. Trên hết, nó được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:21–33). Đó là hình ảnh về tình yêu sâu sắc và nồng nàn của Chúa dành cho bạn cũng như mối quan hệ mật thiết của bạn với Chúa Giê-su, Đấng mà ‘Ngọn cờ tình yêu phất phới trên tôi’ (Nhã ca 2:4). Vì lý do này, trong suốt lịch sử hội thánh, người ta đã dùng cuốn sách này như một phép ẩn dụ để diễn tả sự mật thiết giữa Đức Chúa Trời và hội thánh.

Tuy nhiên, điều thú vị là Kinh thánh có cả một cuốn sách ca ngợi tình yêu nhục dục trong hôn nhân. Nó cho thấy Kinh Thánh đánh giá cao thế nào về sự thân mật tình dục trong hôn nhân. Nó nói lên niềm hân hoan và mãn nguyện – một tình yêu hết lòng và nồng nàn – không gì có thể kìm nén được.

Rõ ràng là kiểu thân mật tình dục này chỉ dành cho hôn nhân mà thôi. Đây là tình yêu giữa cô dâu và chú rể. Người đang yêu gọi người mình yêu là ‘nàng dâu của anh’ (4:8–12ff). Trong một thế giới có tình dục thiếu đi tình yêu, đây là một tuyên bố rằng tình dục không bao giờ được tách rời khỏi tình yêu và sự cam kết suốt đời.

Có một lời cảnh báo chống lại việc mở món quà này trước hôn nhân: ‘Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi cho đến khi tình yêu thỏa nguyện’ (2:7; 3:5). Hay như Bản Phổ thông đã nói, 'đừng đánh thức hoặc kích động tình yêu cho đến khi nó sẵn sàng' (2:7, BPT). Bạn có nguy cơ làm hỏng món quà xinh đẹp này nếu mở nó quá sớm.

Ngoài ra còn có lời cảnh báo về “những con chồn nhỏ” phá hoại vườn nho (c.15). Các mối quan hệ của chúng ta thường bị phá hủy không phải bởi những vấn đề lớn mà bởi những điều nhỏ nhặt - những lựa chọn và thỏa hiệp dường như không đáng kể.

Như Joyce Meyer viết, ‘Hãy quan sát “những chú cáo nhỏ” trong cuộc đời bạn; tha thứ ngay cả những xúc phạm nhỏ nhất để trái tim bạn luôn trong sạch, đừng cắt giảm tài chính hoặc công việc khi bạn nghĩ rằng sẽ không có ai chú ý đến, đừng đặt mình trước những ảnh hưởng không thánh sạch và nghĩ rằng: Tôi sẽ không bị tổn hại gì nếu tôi làm điều đó chỉ một lần này. Nhiều điều nhỏ nhặt cộng lại sẽ trở thành lớn, và trước khi bạn kịp nhận ra, những con cáo nhỏ có thể phá hoại một cây nho khỏe mạnh.”

Mối quan hệ yêu thương thân mật được mô tả vừa riêng tư vừa chung. Họ chỉ nhìn nhau: ‘Người yêu dấu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng’ (c.16). Tuy nhiên, mối quan hệ này, giống như trong tất cả những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất, cũng là một phước lành cho những người khác. Bạn bè nói: ‘Chúng ta cùng vui mừng hớn hở với anh,
Cùng ca ngợi tình anh, nồng nàn hơn rượu’ (1:4).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì sự khắng khít đẹp đẽ của hôn nhân là cốt lõi hình ảnh về tình yêu mật thiết giữa Chúa Giê-su và hội thánh. Xin giúp chúng con lớn lên trong sự thân mật và tình yêu này với Chúa và với nhau.

Pippa chia sẻ

I Cô-rinh-tô 12:26 nói,

‘Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng…’

Khi tôi bị gãy xương bàn chân (một xương nhỏ ở bàn chân phải), điều ấy ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể tôi. Tôi hầu như không thể đi lại được trong sáu tuần. Bây giờ tôi có thể hiểu làm thế nào mà một điều nhỏ bé lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Và tương tự như vậy, nếu có ai trong Hội thánh đang chịu khổ thì tất cả chúng ta đều đau khổ cùng với họ.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Joyce Meyer, The Everyday Life Bible (Faithwords, 2018), p.1036.

Sandy Millar, *All I Want is You *(Alpha International, 2005).

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng với sự cho phép của Nhà xuất bản Hodder & Stoughton, một công ty của Hachette Vương quốc Anh. Đã đăng ký Bản quyền. ‘NIV’ là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Số nhãn hiệu Vương quốc Anh 1448790.

Kinh thánh được đánh dấu (MSG) được lấy từ Bản dịch Kinh Thánh Thông điệp. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more