Ngày 35

Bảy đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi

Khôn ngoan Thi Thiên 18:25-36
Tân ước Ma-thi-ơ 23:1-39
Cựu Ước Gióp 33:1 - 34:37

Giới thiệu

John C. Maxwell, người sở hữu một tổ chức đào tạo hơn 1 triệu nhà lãnh đạo trên toàn thế giới viết rằng: “Lãnh đạo là ảnh hưởng”. Ông chỉ ra rằng, theo các nhà xã hội học, ngay cả một cá nhân cô lập nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến 10.000 người khác trong suốt cuộc đời của họ!

Theo một nghĩa nào đó, chỉ có một nhà lãnh đạo. Trong Tân Ước của chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giê-su nói, 'Các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.’ (Ma-thi-ơ 23:10, VIE2010). Mặt khác, mỗi Cơ đốc nhân được kêu gọi trở thành người lãnh đạo theo nghĩa là người khác sẽ lấy bạn làm gương. Bạn có ảnh hưởng đối với những người khác theo những cách khác nhau. Được Đức Chúa Trời kêu gọi để ảnh hưởng đến người khác là một đặc ân to lớn, nhưng nó cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

Khôn ngoan

Thi Thiên 18:25-36

25 Ai trung tín, Chúa sẽ tỏ mình thành tín;
  Ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn.
26 Ai thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch;
  Còn ai mưu mẹo, Chúa sẽ tỏ mình khôn ngoan.
27 Chúa cứu người khiêm nhường
  Nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống
28 Chúa thắp sáng đèn của con;
  Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.
29 Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch,
  Cậy Đức Chúa Trời, con sẽ vượt khỏi tường thành.
30 Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn;
  Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện,
  Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.
31 Trừ Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời?
  Ngoài Đức Chúa Trời của chúng con, ai là vầng đá lớn?
32 Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực,
  Và làm cho đường lối con trọn vẹn.
33 Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái
  Và đặt con đứng vững trên các nơi cao.
34 Ngài tập tay con đánh giặc,
  Đến nỗi cánh tay con giương nổi cung đồng.
35 Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con;
  Tay phải của Chúa nâng đỡ con
  Và sự khiêm nhu của Ngài làm con cao trọng.
36 Chúa mở rộng đường mỗi bước con đi,
  Để chân con không trượt ngã.

Bình luận

Sự tự tin

Đa-vít là một nhà lãnh đạo có sự tự tin. Tuy nhiên, đó không phải là sự tự tin mà là sự trông cậy vào Chúa: 'Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch; Cậy Đức Chúa Trời, con sẽ vượt khỏi tường thành' (c.29). Đa-vít nhận ra rằng ông cần Chúa vì ông cần:

 1. Sự bảo vệ
  ‘Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con; Tay phải của Chúa nâng đỡ con’ (c.35, VIE2010).

 2. Sức mạnh
  “Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực; và làm cho đường lối con trọn vẹn. Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái; và đặt con đứng vững trên các nơi cao.'(cc.32–33).

 3. Rèn tập
  ‘Ngài tập tay con đánh giặc' (c.34a). Khi đọc câu này vào năm 1992, tôi nhận ra rằng cần phải đào tạo những người dẫn chương trình và những người hỗ trợ nhóm nhỏ trước khi mỗi khóa Alpha bắt đầu.

 4. Hướng dẫn
  ‘Chúa thắp sáng đèn của con; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con' (c. 28). ‘Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện’ (c.30).

Cầu nguyện

Thưa Chúa, con cần sự giúp đỡ của Ngài. Con cầu xin sự bảo vệ, sức mạnh, sự chỉ dẫn. Hãy dẫn dắt con theo đường lối trọn vẹn của Ngài.

Tân ước

Ma-thi-ơ 23:1-39

Đức Chúa Jêsus quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si

1 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus phán với dân chúng và các môn đồ rằng: 2 “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se. 3 Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. 4 Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào.

5 Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kinh thật rộng, rủ tua áo cho dài; 6 họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội; 7 họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy!

8 Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. 9 Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. 11 Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. 12 Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

13 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa.

15 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ 17 Hỡi những kẻ ngu dại mù quáng kia! Vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ 19 Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại nơi ấy mà thề; 22 còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên ngai mà thề.

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả.

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mả của những người công chính, 30 và nói: ‘Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ 31 Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. 32 Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi!

33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được? 34 Vì vậy, Ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người nầy vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành kia, 35 để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng Nơi Thánh và bàn thờ. 36 Thật, Ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”

37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế! 39 Vì Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

Bình luận

Tính cách

Chúa Giê-su tấn công các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của ngài bằng ngôn ngữ mạnh mẽ: ‘Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được? ”(C.33). Ngôn từ Chúa sử dụng thực sự là một cú shock cho họ - những người vốn được coi là cao quý và được tôn trọng trong xã hội lúc bấy giờ.

Thầy thông giáo là những thầy dạy luật. Họ duy trì và dạy lại luật pháp cho mọi người. Họ cũng có thẩm quyền tương đương những thẩm phán, thường họ sẽ được phong chức sau khi hoàn thành các khóa học thần học và trở thành những chuyên gia Kinh luật. Họ là những thầy dạy luật và họ sẽ chiêu mộ những sinh viên đi theo mình.

Người Pha-ri-si là giáo dân. Họ có xu hướng đến từ các tầng lớp trung lưu (không giống như những người Sa-đu-sê có xu hướng cao trọng hơn). Họ được nhiều người kính trọng vì lòng mộ đạo của họ. Họ cầu nguyện và ăn chay thường xuyên. Họ đã tham dự các mục vụ. Họ đã ban ra thường xuyên. Họ đã sống 'ngay thẳng, sống đạo đức'. Họ đã có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Họ đã được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su chỉ trích họ là những kẻ đạo đức giả: “Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm (c.3, VIE2010).

'Bảy tai ương' của Chúa Giê-su thách thức tôi khao khát bảy đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi:

 1. Sự liêm chính

Chúa Giê-su tấn công thói đạo đức giả của các nhà lãnh đạo tôn giáo (câu.3–4). Ngài nói, "Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào'(cc.3b – 4). Liêm chính thì ngược lại với điều này, nó có nghĩa là làm những gì bạn giảng và đảm bảo rằng lời nói của bạn sẽ nâng đỡ mọi người, thay vì đè nặng họ bằng cảm giác tội lỗi hoặc gánh nặng khác.

 1. Sự chân tình

Chúa Giê-su tấn công sự hời hợt của họ (cc.5–7). Ngài nói với họ, ‘Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy’ (c.5a). Nhưng điều quan trọng là bạn là ai khi không ai thèm nhìn. Chúa Giê-su nói về đời sống ‘kín đáo’ của bạn với Đức Chúa Trời. Tìm cách phát triển một đời sống riêng tư đích thực với Đức Chúa Trời.

 1. Khiêm tốn

Chúa Giê-su cảnh báo chống lại các chức danh và sự công nhận của đời này (c.8–11). Hãy cảnh giác để bạn không bị lôi kéo bởi những ‘vị trí nổi bật’, ‘những lời tâng bốc công khai’ và được trao cho những chức danh kiểu này hay kiểu khác (câu.6–7, VIE2010). Chúa Giê-su cảnh báo, ‘Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy’ (câu 8, VIE2010). Đây là một sự cám dỗ, nhưng Chúa Giê-su nói, ‘Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (c.12). Hãy luôn luôn tìm cách tôn cao Chúa Giê-xu, hơn là bản thân bạn.

 1. Thương tiếc

Chúa Giê-su công kích các nhà lãnh đạo tôn giáo vì đã gây trở ngại cho người khác (câu 13–15). Ngài phán, "Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa' (c.13). Các nhà lãnh đạo cần có tấm lòng đối lập với thái độ trên - một tấm lòng cởi mở và chào đón mọi người.

Chính Chúa Giê-su nêu gương về lòng trắc ẩn. Ngài phán: ‘Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! Nầy, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế!’ (c.37).

 1. Tầm nhìn

Các nhà lãnh đạo nên có tầm nhìn xa trông rộng. Chúa Giê-su tấn công tâm lý ích kỉ và nhỏ nhen của các lãnh đạo tôn giáo (câu 16–22). 'Hỡi những kẻ mù quáng!' (câu 19, VIE2010). Họ chỉ nhìn thấy cái cây mà không thấy khu rừng, chỉ thấy những thứ trước mắt. Hãy tập trung vào những vấn đề quan trọng, cầu nguyện cho tầm nhìn của Chúa và đừng để bị chệch hướng. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn một tầm nhìn lớn đến nỗi nếu không có Ngài thì điều đó là không thể.

 1. Tập trung

Tập trung vào những gì thực sự quan trọng (cc.23–24). Tránh bị cuốn vào những tiểu tiết và trở nên cứng nhắc. Chúa Giê-su nói, ‘Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà! (c.24). Thay vì thế, hãy tập trung vào, ‘những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin (c.23). Đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc và mọi hình thức bất công khác, ủng hộ người nghèo khó và thể hiện sự ‘thành tín’ trong các mối quan hệ của bạn với gia đình và những người khác.

 1. Hào phóng

Điều này đối lập với lòng tham và dục vọng xác thịt mà Chúa Giê-su chê bai (câu 25–28). Cuộc sống bên trong của họ quá khác với cuộc sống bên ngoài. Chúa Giê-su kêu gọi bạn là chính mình - để bên trong giống bên ngoài (cc.27–28).

Đây là những tiêu chuẩn cực kỳ cao và rất khó đạt được. Những lời của Chúa Giê-su nói ở đây, khi từ ‘Khốn’ được nhấn mạnh đẩy giọng văn lên cao trào (cc.29–36), những câu nói trở nên lời quở trách mạnh mẽ. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng không được gửi đến những người bình thường. Chúa Giê-su đang chỉ trích những lãnh đạo quyền lực đang tìm cách ‘tự tôn mình lên’ (c.12) và ‘đóng cửa vương quốc thiên đàng trước mặt người ta’ (c.13).

Đừng sử dụng những lời của Chúa Giê-su như một cái cớ để sỉ nhục những người bình thường hoặc thậm chí là những lãnh đạo đang thực sự tìm cách chỉ dẫn mọi người đến với Chúa Giê-su. Tôi cần hướng họ vào chính mình. Đây là những lời thách thức - nhưng thách thức không nên nhắm vào những người sai!

Điều đáng kinh ngạc về những lời của Chúa Giê-su là khi nói về con người, Ngài đang ở trong một tình thế vô cùng yếu đuối, nhưng Ngài không sợ hãi khi tiếp đón những người quyền lực trong thời của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về những lần con đã thất bại trong những điều này. Xin giúp con có một đời sống liêm chính, chân thực, khiêm tốn, thương xót, có tầm nhìn, tập trung và rộng lượng. Hãy giúp con có cùng mối quan tâm đến thành phố của con như Chúa Giê-xu đã dành cho vùng đất của Ngài.

Cựu Ước

Gióp 33:1 - 34:37

33“Nhưng bây giờ, xin anh Gióp lắng nghe lập luận của tôi.
  Hãy chú ý những gì tôi nói.
2 Kìa, tôi đã lên tiếng,
  Lưỡi trong miệng tôi đã nói.
3 Lời tôi nói lên sự liêm chính của lòng mình;
  Môi tôi thốt lên sự hiểu biết một cách trung thực.
4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi,
  Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.
5 Nếu có thể, xin anh trả lời tôi;
  Hãy chuẩn bị lý lẽ, giữ vững lập trường để đối đáp với tôi!
6 Trước mặt Đức Chúa Trời tôi với anh có khác gì nhau;
  Tôi cũng được nắn nên từ đất sét.
7 Tôi không có gì đáng sợ khiến anh phải kinh khiếp,
  Cũng chẳng có áp lực nào đè nặng lên anh.

8 Thật anh đã nói vào tai tôi,
  Tôi đã nghe chính lời anh nói rằng:
9 ‘Tôi trong sạch, không làm gì sai phạm;
  Tôi vô tội, không chất chứa gian ác trong lòng.
10 Nhưng Đức Chúa Trời tìm dịp hại tôi,
  Xem tôi như kẻ thù của Ngài;
11 Ngài cùm chân tôi lại,
  Và canh chừng đường lối tôi.’

12 Tôi xin thưa rằng, trong vấn đề nầy anh đã sai rồi,
  Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
13 Tại sao anh tranh luận với Ngài?
  Ngài đâu có cần giải thích mọi việc Ngài làm.
14 Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác,
  Nhưng con người không để ý đến.
15 Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm,
  Lúc người ta ngủ mê,
  Khi đang say giấc trên giường mình;
16 Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người,
  Niêm phong những lời giáo huấn,
17 Để kéo loài người khỏi điều họ toan làm,
  Và giữ họ khỏi thói kiêu căng;
18 Để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm,
  Và mạng sống họ khỏi gươm đao.

19 Loài người bị sửa phạt, đau đớn trên giường mình,
  Xương cốt run rẩy triền miên.
20 Họ ghê tởm thức ăn,
  Ngao ngán cả cao lương mỹ vị.
21 Thân thể tiều tụy nhìn chẳng ra người,
  Ốm o gầy mòn chỉ còn da bọc lấy xương.
22 Linh hồn bị kéo đến bên vực thẳm,
  Mạng sống bị đẩy đến bên tử thần.
23 Nếu bên họ có một thiên sứ,
  Chỉ cần một trong hàng nghìn thiên sứ,
  Làm trung gian để dạy bảo con người biết điều ngay thẳng,
24 Thương xót người ấy và cầu khẩn:
  ‘Xin gìn giữ người khỏi sa xuống vực thẳm;
  Tôi đã tìm ra giá chuộc rồi; 25 Da thịt người ấy sẽ mịn màng như thời niên thiếu;
  Sức mạnh phục hồi như thuở thanh xuân.’
26 Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài đoái thương,
  Khiến người mừng vui khi trông thấy mặt Ngài,
  Và Ngài phục hồi người vì sự công chính của người.
27 Người đó sẽ hát trước mặt loài người rằng:
  ‘Tôi đã phạm tội và bẻ cong điều chính trực,
  Nhưng tôi không bị xử như tôi đáng phải chịu. 28 Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống vực thẳm,
  Và đời sống tôi sẽ thấy ánh sáng.’

29 Thật Đức Chúa Trời đã làm mọi việc ấy
  Cho loài người đến hai ba lần,
30 Đem linh hồn họ ra khỏi vực thẳm,

  Để họ thấy ánh sáng của sự sống. 31 Xin anh Gióp chú ý nghe tôi;
  Hãy yên lặng thì tôi sẽ nói.
32 Nếu anh có điều gì muốn đối đáp với tôi;
  Cứ nói đi, vì tôi muốn minh chứng anh là công chính.
33 Nếu không, xin lắng nghe tôi;
  Hãy yên lặng thì tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan.”

34 Ê-li-hu tiếp tục nói:

2 “Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe tôi nói!
  Hỡi các bậc thông thái, xin lắng tai nghe tôi!
3 Vì tai phân định lời nói,
  Như miệng nếm thức ăn.
4 Chúng ta hãy chọn điều gì phải,
  Cùng nhận thức việc gì tốt lành.

5 Vì Gióp đã khẳng định: ‘Tôi là người công chính,
  Nhưng Đức Chúa Trời đã tước mất công lý của tôi.
6 Tôi bị xem là kẻ nói dối dù tôi sống ngay thẳng;
  Thương tích tôi không thể lành dù tôi không phạm tội.’
7 Có ai giống như Gióp không?
  Uống lời nhạo báng như nước lã,
8 Nhập bọn với kẻ bất lương,
  Đồng hành với phường gian ác?
9 Vì Gióp từng nói: ‘Loài người chẳng được ích lợi gì,
  Khi vui thỏa trong Đức Chúa Trời.’

10 Vì vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi,
  Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,
  Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương.
11 Ngài báo trả cho con người tùy công việc họ làm,
  Đối xử với mỗi người tùy theo cách họ sống.
12 Thật Đức Chúa Trời không cư xử gian ác,
  Đấng Toàn Năng chẳng bẻ cong công lý.
13 Ai giao trái đất cho Ngài coi sóc?
  Ai lập Ngài cai quản toàn thế gian?
14 Nếu Ngài chỉ lo nghĩ đến chính mình,
  Thu lại thần linh và hơi thở của Ngài,
15 Thì mọi loài xác thịt sẽ cùng chết với nhau,
  Và loài người trở về cát bụi.

16 Nếu anh hiểu biết, xin nghe điều nầy;
  Hãy lắng nghe điều tôi nói.
17 Người ghét bỏ công lý làm sao cai trị được?
  Anh dám lên án Đấng công chính và quyền năng sao?
18 Có ai dám gọi vua là: ‘Đồ vô dụng’
  Hay gọi bậc vương hầu là: ‘Phường gian ác’ không?
19 Huống chi Đấng chẳng thiên vị bậc quan quyền,
  Không coi trọng người giàu hơn kẻ nghèo,
  Vì tất cả đều do tay Ngài tạo dựng.
20 Trong phút chốc, giữa đêm khuya chúng đều chết;
  Dân chúng rúng động và chết mất,
  Bọn cường hào cũng bị tiêu vong mà không bởi tay loài người.

21 Vì mắt Ngài xem xét đường lối loài người,
  Ngài nhìn thấy từng bước đi của họ.
22 Chẳng có chỗ tối tăm hay bóng đêm mù mịt nào
  Mà kẻ bất lương có thể ẩn núp được.
23 Đức Chúa Trời không cần tra xét loài người thêm nữa,
  Họ phải đến trước mặt Ngài để chịu phán xét.
24 Không cần tra xét, Ngài đập tan bọn cường hào,
  Rồi lập người khác lên thay.
25 Vì Chúa biết công việc họ làm,
  Ban đêm, Ngài đánh đổ chúng và chúng bị tiêu diệt.
26 Chúa trừng trị chúng như bọn gian ác,
  Công khai trước mặt mọi người,
27 Chỉ vì chúng từ chối theo Chúa,
  Không quan tâm đến các đường lối Ngài.
28 Chúng làm cho tiếng than của người nghèo thấu đến Chúa,
  Và Ngài phải nghe tiếng khóc của kẻ khốn cùng.
29 Khi Ngài yên lặng, ai dám lên án Ngài?
  Khi Ngài ẩn mặt, ai có thể thấy Ngài?
  Dù Ngài vẫn quan phòng từng dân tộc cũng như mỗi cuộc đời,
30 Không để cho kẻ vô đạo cầm quyền,
  Hoặc những kẻ muốn gài bẫy dân chúng.

31 Vì có ai từng thưa với Đức Chúa Trời rằng:
  ‘Con đã chịu sửa phạt; con sẽ không làm điều gian ác nữa.
32 Xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy;
  Nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm’?
33 Được vậy thì theo anh Đức Chúa Trời có báo trả không?
  Nhưng anh đã không chịu ăn năn,
  Nên chính anh phải chọn chứ không phải tôi;
  Vậy anh hãy nói ra điều mình biết.

34 Những người hiểu biết sẽ nói với tôi,
  Người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói rằng:
35 ‘Gióp nói cách thiếu hiểu biết,
  Lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt.’
36 Cầu cho Gióp bị thử thách đến cùng,
  Vì anh ta đối đáp như phường gian ác;
37 Anh ta đã thêm tội phản loạn vào tội lỗi mình,
  Vỗ tay ngạo đời giữa chúng ta,
  Và gia tăng lời phạm thượng với Đức Chúa Trời.”

Bình luận

Sự chỉ trích

Như Rick Warren đã chỉ ra, ‘Chỉ trích là cái giá phải trả của sự ảnh hưởng. Miễn là bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, thì sẽ không ai nói về bạn. Nhưng ảnh hưởng của bạn càng lớn ... thì bạn càng có nhiều người phê bình. "

Đáng thương cho Gióp, người đang ở vị trí lãnh đạo cao trọng (xem chương 1), phải đối mặt với sự cáo buộc liên tục từ những người được gọi là 'bạn bè' của mình. Sự chỉ trích luôn khó nhất khi nó đến từ những người lẽ ra là bạn của chúng ta. Thật đáng buồn khi những lời chỉ trích vô cớ đối với các nhà lãnh đạo Cơ đốc lại xuất phát từ chính bên trong Hội Thánh - từ những người được gọi là ‘bạn bè’.

Việc phải nghe Ê-li-hu, người trẻ hơn nhiều và chưa đủ kinh nghiệm để thuyết phục người khác, đã nói với Gióp một cách ngạo mạn rằng: ''ãy yên lặng thì tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan” (33:33) và Gióp nói cách thiếu hiểu biết, Lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt' (34:35). Và để gợi ý rằng, bởi vì anh ta không đồng ý với những người chỉ trích anh ta, ‘Anh ta đã thêm tội phản loạn vào tội lỗi mình, Vỗ tay ngạo đời giữa chúng ta, Và gia tăng lời phạm thượng với Đức Chúa Trời. ’ (c.37).

Ê-li-hu, giống như rất nhiều nhà phê bình, tuyên bố là "nói lên sự liêm chính của lòng mình;" và " thốt lên sự hiểu biết một cách trung thực" (33: 2–3, VIE2010). Anh ta tuyên bố rằng những người khác đồng ý với anh ta: "Những người hiểu biết sẽ nói với tôi, Người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói rằng: ‘Gióp nói cách thiếu hiểu biết, Lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt.’ ”(34: 34–35, VIE2010).

Tôi cũng có thể dễ dàng rơi vào bẫy khi xét đoán dân sự của Đức Chúa Trời chỉ dựa vào bề ngoài, giống như Ê-li-hu đã làm. Hãy coi chừng sự nguy hiểm của việc chỉ trích người khác.

Mặc dù người ta đã chỉ ra rằng chưa từng có ai xây dựng tượng đài cho một nhà phê bình, nhưng điều đó không ngăn được tất cả chúng ta muốn trở thành nhà phê bình. Hãy rất cẩn thận với những gì bạn nói về người khác. Và nếu bạn đang phải nhận những lời chỉ trích, đừng ngạc nhiên.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con tránh đánh giá người khác một cách hời hợt. Cho con trí tuệ và sự nhạy cảm đối với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Xin giúp con nhìn vào vị lãnh đạo chân chính duy nhất, Chúa Giê-su, đến dưới quyền của Ngài và noi gương Ngài.

Pippa chia sẻ

Vì tôi không có thể lực dồi dào, tôi thích tất cả những câu này: 'Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch (Thi thiên 18:29); Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực (c.32); Và đặt con đứng vững trên các nơi cao (c.33b); Ngài tập tay con đánh giặc (c.34); Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con (c.35a); Tay phải của Chúa nâng đỡ con (c.35b). Tất cả những câu này trong Thi thiên 18 giúp ích cho tôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và thể chất không được như ý. Những lời này thực sự rất khích lệ.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more