Ngày 60

Chúc mừng năm nhuận!

Khôn ngoan Thi Thiên 1:1-3
Tân ước Giăng 5:39
Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-2

Giới thiệu

Tôi muốn khuyến khích bạn tiếp tục thử thách đọc Kinh thánh với Nicky và Pippa Gumbel trong năm nay. Rick Warren đã viết rằng 'đọc Kinh thánh tạo ra cuộc sống, nó tạo ra sự thay đổi, chữa lành những tổn thương, nó xây dựng tính cách, nó biến đổi hoàn cảnh, nó truyền đạt niềm vui, nó vượt qua nghịch cảnh, đánh bại cám dỗ, nó truyền hy vọng, nó giải phóng sức mạnh, nó thanh tẩy'. tâm trí'. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong một năm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của bạn, cũng như nó đã mang lại cho tôi.

Khôn ngoan

Thi Thiên 1:1-3

1 Phước thay người nào ai không bước cùng kẻ ác hoặc đứng trên con đường mà tội nhân đi hoặc ngồi chung với kẻ nhạo báng, 2 nhưng vui thích về luật pháp của Chúa, và là người suy gẫm luật pháp của mình ngày và đêm. 3Người đó như cây trồng gần dòng nước, mang lại kết quả theo mùa và lá của nó không hề héo— bất cứ điều gì họ làm đều thịnh vượng.

Bình luận

1. Hãy vui mừng và suy ngẫm lời Chúa

‘Phúc thay ai... người vui thích về luật pháp của Chúa, và là người suy gẫm luật pháp của mình ngày và đêm. Người đó như cây trồng gần dòng nước, mang lại kết quả theo mùa và lá của nó không khô héo – việc gì họ làm cũng thành công’ (Thi Thiên 1:1–3)

Tân ước

Giăng 5:39

39 Các ngươi siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh vì tưởng rằng trong đó có sự sống đời đời. Đây chính là lời Kinh Thánh làm chứng về tôi,

Bình luận

2. Hãy tập trung vào Chúa Giêsu khi bạn đọc

‘Các ngươi siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh vì tưởng rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh này làm chứng về Thầy’ (Giăng 5:39).

Cựu Ước

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-2

Tuân lệnh

4Bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe những sắc lệnh và luật lệ mà tôi sắp dạy cho các bạn. Hãy theo họ để các ngươi được sống và có thể vào nhận lấy xứ mà CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên các ngươi ban cho các ngươi. 2 Đừng thêm vào những gì tôi truyền cho anh em và đừng bớt bớt đi, nhưng hãy tuân giữ các mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em mà tôi truyền cho anh em.

Bình luận

3. Tiếp tục thực hành lời Chúa

‘Bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe những sắc lệnh và luật lệ mà ta sắp dạy cho các ngươi. Hãy theo họ để các ngươi được sống và có thể vào nhận lấy xứ mà CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên các ngươi ban cho các ngươi. Những điều ta truyền cho ngươi, đừng thêm cũng đừng bớt, nhưng hãy giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ta truyền cho ngươi’ (Phục truyền luật lệ ký 4:1–2).

Pippa chia sẻ

Tiếng hoan hô! Một ngày nghỉ!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Rick Warren trích dẫn từ NIV BiOY, tr. viiii

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more