Ngày 114

Cánh tay nhân từ của Chúa

Khôn ngoan Thi Thiên 50:1-15
Tân ước Lu-ca 22:1-38
Cựu Ước Giô-suê 3:1-5:12

Giới thiệu

Mọi thứ xảy đến với chúng ta. Phần lớn cuộc sống chỉ đơn giản là tập hợp các hoàn cảnh mà chúng ta thấy mình đang ở trong đó. Ví dụ, cha mẹ, di truyền, thời tiết, phần lớn nền giáo dục và chính phủ của chúng ta đều là những thứ mà chúng ta đang trải qua là 'xảy đến với mình'. Trong ngữ pháp Hy Lạp, những điều này được diễn đạt trong cái mà chúng ta gọi là ‘thể bị động’. Tuy nhiên, chúng ta cũng làm cho điều gì đó xảy ra. Khi tôi bắt đầu một hành động và làm điều gì đó, điều này được thể hiện bằng 'thể chủ động'.

Nhưng ngữ pháp Hy Lạp cũng có ngôi thứ ba - 'ngôi ở giữa'. Nó không phải là hoàn toàn chủ động cũng không hoàn toàn bị động. Khi tôi sử dụng ngôi thứ ba, tôi đang tham gia vào kết quả của một hành động.

Lời cầu nguyện Cơ đốc được nói bằng ngôi thứ ba. Nó không thể ở thể chủ động bởi vì nó không phải là một hành động mà tôi có thể kiểm soát, như trong những lời cầu nguyện theo nghi thức của người ngoại với các vị thần để thực hiện nhu cầu của chúng ta. Lời cầu nguyện cũng không phải ở thể bị động, trong đó tôi tuân theo ý muốn của các thần. Trong lời cầu nguyện của tín đồ Đấng Christ, như Eugene Peterson đã nói, “Tôi tham gia vào một hành động do người khác bắt đầu, Chúa là Đấng tạo dựng và Ngài cứu rỗi tôi, và tôi thấy mình tham gia vào kết quả của hành động [nhân từ] của Ngài”.

Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ đời sống của Cơ đốc nhân như là tập hợp của các lời cầu nguyện. Chúng ta chào đón bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta tham gia vào những gì Ngài đang làm trên thế giới. Chúa đặt bạn vào trong kế hoạch của Ngài. Tất nhiên, Ngài có thể tự mình làm tất cả, nhưng Chúa chọn bạn là người tham gia. Ngài cho bạn sự tự do, nhưng Ngài vẫn kiểm soát mọi sự.

Khôn ngoan

Thi Thiên 50:1-15

Thi Thiên của A-sáp

1 Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va
  Phán và gọi thiên hạ
  Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn.
2 Từ Si-ôn tốt đẹp toàn hảo,
  Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
3 Đức Chúa Trời chúng ta đến và không im lặng đâu.
  Trước mặt Ngài là ngọn lửa bùng cháy,
  Chung quanh Ngài là trận bão dữ dội.
4 Ngài gọi các tầng trời trên cao
  Và đất ở bên dưới để phán xét con dân Ngài:
5 “Hãy tập hợp những người trung tín lại cùng Ta,
  Là những người đã lập giao ước với Ta bằng sinh tế.”
6 Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài
  Vì chính Đức Chúa Trời là thẩm phán.

7 “Hỡi dân Ta, hãy nghe! Ta sẽ phán,
  Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng chống lại ngươi;
  Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của ngươi.
8 Ta sẽ chẳng trách ngươi vì các sinh tế
  Cũng không quở ngươi vì tế lễ thiêu hằng ở trước mặt Ta.
9 Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi
  Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi,
10 Vì tất cả thú rừng đều thuộc về Ta,
  Các bầy súc vật trên hàng nghìn đồi núi cũng vậy.
11 Ta biết hết mọi loài chim trên núi,
  Mọi sinh vật ngoài đồng đều thuộc về Ta.
12 Nếu Ta đói, Ta chẳng cần nói cho các ngươi biết,
  Vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về Ta.
13 Ta có ăn thịt bò đực
  Hay uống huyết dê đực không?

14 Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời
  Và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao.
15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân,
  Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.”

Bình luận

Chúa sẽ giải cứu bạn

Đối với hàng triệu người trên thế giới, đại dịch COVID-19 là một ‘ngày rắc rối’. Bấy giờ: Afghanistan, Ukraine, Khủng hoảng nhân đạo, Khó khăn kinh tế…

Còn bạn thì sao? Bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống của bạn? Lo lắng về sức khỏe của bạn hoặc sức khỏe của những người thân yêu của bạn? Một tình huống căng thẳng tại nơi làm việc? Một mối quan hệ khó khăn? Một thách thức tài chính? Nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát cả vũ trụ này: ‘Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, Phán và gọi thiên hạ, Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn.’ (c.1)

Chúa sở hữu mọi thứ. Chúng ta có thể tranh đấu và tranh giành một góc nhỏ và tài sản cho mình, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sở hữu tất cả: ‘Vì tất cả thú rừng đều thuộc về Ta, Các bầy súc vật trên hàng nghìn đồi núi cũng vậy.’ (c.10).

Ngài không phụ thuộc vào con người: ‘Nếu Ta đói, Ta chẳng cần nói cho các ngươi biết, Vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về Ta.’ (c.12).

Tuy nhiên, Chúa vẫn nhân từ cho bạn dự phần vào công việc của Ngài.

 1. Cảm ơn Chúa ‘Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời’ (c.14a).

 2. Kêu cầu Chúa
  ‘Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân’ (c.15a).

 3. Tôn vinh Chúa
  ‘Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta’ (c.15b).

Tôi đã trở lại nhiều lần với Thi Thiên 50:15. Tôi đã kêu cầu Chúa ‘trong ngày gian truân’. Thật ngạc nhiên khi nhìn lại và thấy bàn tay nhân từ của Ngài đã giải cứu tôi thường xuyên như thế nào.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa rất nhiều vì tất cả những sự đáp lời cầu nguyện tuyệt vời. Giờ đây, lạy Chúa, con cầu xin Ngài giải cứu con một lần nữa...

Tân ước

Lu-ca 22:1-38

Âm mưu của các thầy tế lễ

22 Lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua đã đến gần. 2 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Jêsus, vì họ sợ dân chúng. 3 Lúc ấy, Sa-tan nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. 4 Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. 6 Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus trong lúc dân chúng không có ở đó.

Thiết lập lễ Tiệc Thánh

7 Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8 Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: “Hãy đi sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.”

9 Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?”

10 Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con; hãy theo người ấy vào nhà 11 và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách mà Ta và các môn đồ sẽ ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 12 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó.”

13 Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ Vượt Qua.

14 Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài phán với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. 16 Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.”

17 Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: “Hãy lấy và phân phát cho nhau. 18 Vì Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.”

19 Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra. 21 Nầy, bàn tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. 22 Con Người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người!” 23 Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

24 Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. 25 Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. 26 Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy. 28 Các con đã gắn bó với Ta trong những thử thách của Ta, 29 nên Ta ban vương quốc cho các con cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30 để các con được ăn uống chung bàn với Ta trong vương quốc Ta và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.”

31 “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.”

33 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa.”

34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.”

35 Ngài lại phán: “Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?”

Các môn đồ thưa: “Không thiếu gì cả.”

36 Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37 Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.”

38 Họ thưa rằng: “Lạy Chúa, có hai thanh gươm đây.”

Ngài phán: “Thế là đủ.”

Bình luận

Lời cầu nguyện của bạn tạo nên sự khác biệt

Đôi khi bạn có bị cám dỗ so sánh mình với người khác không?

Thật đáng khích lệ khi thấy các môn đồ của Chúa Giê-su cũng phải vật lộn với nhiều điều giống như chúng ta. Có sự tranh cãi giữa các môn đồ xem ai trong số họ sẽ là người lớn nhất (c.24). Việc so sánh mình với người khác luôn là một sự cám dỗ. Điều này hoặc dẫn đến sự kiêu ngạo (nếu chúng ta nghĩ rằng mình đang làm tốt hơn) hoặc ghen tị, đố kỵ và bất an (nếu chúng ta nghĩ rằng mình đang làm không tốt).

Chúa Giê-su chỉ ra rằng các giá trị của vương quốc trái ngược hoàn toàn với thế gian: ‘...Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.’ (c.25–27, VIE2010).

Khi xem xét vai trò của từng người trong phân đoạn này, một lần nữa, chúng ta thấy rằng Kinh thánh dạy cả về sự định sẵn (rằng Đức Chúa Trời đã hoạch định trước mọi việc) và ý chí tự do. Đây là một điều màu nhiệm quan trọng trong Kinh thánh và chúng ta có quyền nghi ngờ khi bất kỳ hệ thống nào của con người cố gắng giải thích nó bằng cách này hay cách khác. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy ba ví dụ về cách thức hoạt động của điều quan trọng này trong thực tế.

 1. Giu-đa
  Chúng ta thấy ở đây một mô tả đáng sợ về cách thức hoạt động của cái ác. Không ai miễn nhiễm với sự cám dỗ. Giu-đa là một trong mười hai người được chọn của Chúa Giê-xu, nhưng Sa-tan đã nhập vào anh ta (c.3).

Chúa Giêsu nói rằng tất cả những điều này đã được biết trước và thực sự đã được định trước: ‘Con Người đi theo như điều đã định’ (c.22a). Nhưng việc đã biết trước và đã định trước không thể chối bỏ trách nhiệm của Giuđa: ‘Nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người’ (c. 22b).

Nghịch lý là mặc dù 'điều đã định', Judas là một tác nhân tự do. 'Ý chí' của Judas có liên quan. Khi được cho tiền để phản bội Chúa Giê-su, Giu-đa ‘ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus’ (c.6).

 1. Simon Phi-e-rơ
  Chính ‘Sa-tan’ đã nhập vào Giu-đa (c.3) muốn ‘sàng’ Phi-e-rơ ‘như lúa mì’ (c.31).

Phi-e-rơ rất tự tin chắc rằng ông sẽ không làm Chúa thất vọng: ‘Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa’ (c.33). Chúa Giê-su biết rằng Phi-e-rơ sẽ thất bại: ‘Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.’ (c.34).

Nhưng cuối cùng ông vẫn giữ được đức tin của mình. Chúa Giê-su phán: ‘Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin’ (c.32). Điều này cho thấy rằng giữa nghịch lý quá lớn về sự định sẵn và ý chí tự do, lời cầu nguyện thực sự tạo nên sự khác biệt. Tại sao và làm thế nào nó hoạt động chúng ta có thể không bao giờ hiểu được. Tuy nhiên, gương của Chúa Giê-su cho thấy điều đó thực sự có giá trị. Lời cầu nguyện của bạn làm nên sự khác biệt.

 1. Chúa Giê-su
  Trên hết, trong cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy nghịch lý về sự định sẵn và ý chí tự do. Chúa Giêsu nói: “Con Người đi theo như điều đã định” (c.22a). Chúa Giê-su phán, 'Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.’ (c.37). Không thể có một tuyên bố mạnh mẽ hơn rằng cái chết của Chúa Giê-su đã được sắp đặt trước, được lên kế hoạch trước và được định trước. Tuy nhiên, Chúa Giê-su sẵn sàng chịu chết; Ngài đã chọn cái chết. Ngài đã phó thân thể mình cho chúng ta (c.19).

Chúng ta thấy sự cân bằng giữa phần của Chúa và phần của chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở về điều đó mỗi khi chúng ta dự phần vào tiệc Thánh. Chúa Giê-su phán, ‘Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho...Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra’ (c. 19,20). Đó là phần khó khăn - sự hy sinh của cuộc đời Ngài tự nguyện cho chúng ta. Phần của chúng ta tương đối đơn giản: ‘Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta’ (c.19).

Cầu nguyện

Chúa ơi, cảm ơn vì Chúa đã làm tất cả những điều này cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã phó thân thể của Ngài và đổ huyết ra vì con. Cảm ơn Chúa vì bàn tay nhân từ của Chúa trong cuộc sống của con.

Cựu Ước

Giô-suê 3:1-5:12

Dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh

3 Từ Si-tim, Giô-suê dậy sớm, đi cùng dân Y-sơ-ra-ên đến sông Giô-đanh, và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. 2 Sau ba ngày, những người lãnh đạo đi khắp trại quân, 3 truyền lệnh cho dân chúng rằng: “Khi anh em thấy Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. 4 Tuy nhiên, giữa anh em và Hòm Giao Ước phải cách nhau một khoảng chín trăm mét, chớ đến gần để anh em có thể biết đường mình đi, vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ.”

5 Giô-suê nói với dân chúng: “Hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em.”

6 Giô-suê nói với các thầy tế lễ: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước đi qua sông trước dân chúng.” Vậy họ khiêng Hòm Giao Ước và đi phía trước dân chúng.

7 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hôm nay Ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên để họ biết rằng Ta sẽ ở cùng con như Ta đã ở cùng Môi-se vậy. 8 Con phải truyền lệnh cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước rằng: ‘Khi nào anh em đến mé sông Giô-đanh thì hãy đứng dưới sông.’”

9 Giô-suê nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.” 10 Và ông nói: “Bởi điều nầy, anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa anh em, Ngài hẳn sẽ đuổi đi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít và dân Giê-bu-sít khỏi mắt anh em. 11 Nầy, Hòm Giao Ước của Chúa cả thế gian đi trước anh em, vượt qua sông Giô-đanh. 12 Vậy hãy chọn mười hai người trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc một người. 13 Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối.”

14 Khi dân chúng nhổ trại để vượt qua sông Giô-đanh thì các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đi trước mặt dân chúng. 15 Lúc ấy, nước sông Giô-đanh dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. Khi các người khiêng Hòm Giao Ước đến sông Giô-đanh, và khi chân của các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước vừa chạm xuống nước 16 thì nước từ thượng nguồn chảy xuống dừng lại, dồn thành một khối, cách một khoảng đến thành A-đam, là thành ở cạnh Xát-than; còn nước chảy về biển A-ra-ba, tức Biển Chết, thì hoàn toàn bị chận lại, và dân chúng vượt qua sông, chỗ đối diện Giê-ri-cô. 17 Những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đứng lại trên đất khô giữa sông Giô-đanh trong khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Giô-đanh hết.

4 Khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: 2 “Hãy chọn trong dân chúng mười hai người, mỗi bộ tộc một người 3 và truyền lệnh cho họ: ‘Hãy lấy mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ đã đứng và đem chúng theo, đặt tại nơi mà các con ngủ đêm nay.’”

4 Vậy Giô-suê gọi mười hai người đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc một người, 5 và nói với họ: “Hãy đến trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên, vác một tảng đá trên vai mình, 6 để điều nầy làm một dấu hiệu ở giữa anh em. Mai sau, khi con cháu anh em hỏi rằng: ‘Những tảng đá nầy có ý nghĩa gì?’ 7 thì anh em hãy trả lời rằng: Nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Khi Hòm Giao Ước vượt qua sông Giô-đanh thì nước sông cắt ngang và các hòn đá nầy là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

8 Vậy dân Y-sơ-ra-ên làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy mười hai tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đanh theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên và đem chúng qua sông, đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt tại đó đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê. 9 Giô-suê cũng dựng mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đã đứng. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

10 Các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Rồi dân chúng vội vã qua sông. 11 Khi tất cả dân chúng đã qua sông thì Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng. 12 Con cháu Ru-bên, con cháu Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se cầm khí giới đi trước dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Môi-se đã dặn bảo họ. 13 Có chừng bốn chục nghìn người được vũ trang để ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến đến các đồng bằng Giê-ri-cô, để đánh giặc.

14 Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên; họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy.

15 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: 16 “Hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Chứng Ước lên khỏi sông Giô-đanh.”

17 Vậy Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ: “Hãy lên khỏi sông Giô-đanh.”

18 Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ giữa lòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô thì nước sông Giô-đanh trở về chỗ cũ, chảy tràn cả hai bờ như trước.

19 Ngày mồng mười tháng giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ghinh-ganh, ở cuối phía đông Giê-ri-cô. 20 Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. 21 Ông nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Mai sau, khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng: ‘Các hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ 22 thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng: ‘Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô, 23 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại Biển Đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy.’ 24 Như thế, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, và anh em cũng luôn luôn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.”

5 Khi tất cả các vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây, và tất cả các vua Ca-na-an ở gần biển hay tin rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh khô cạn trước mặt dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi đã đi qua khỏi thì mất hết tinh thần và chẳng còn gan dạ nào đối đầu với dân Y-sơ-ra-ên nữa.

Giô-suê làm cắt bì cho dân chúng

2 Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hãy làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì lần thứ hai cho dân Y-sơ-ra-ên.” 3 Vậy Giô-suê làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại đồi A-ra-lốt.

4 Đây là lý do Giô-suê cắt bì cho họ: Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi Ai Cập, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập. 5 Tất cả dân chúng đã ra khỏi Ai Cập đều được cắt bì, nhưng tất cả những người sinh ra dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập thì chưa được cắt bì. 6 Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong hoang mạc bốn mươi năm cho đến khi tất cả dân chúng và những chiến sĩ đã rời Ai Cập đều chết hết, vì không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã thề với họ rằng Ngài không cho họ thấy đất mà Đức Giê-hô-va đã hứa với tổ phụ họ là sẽ ban cho chúng ta, tức là đất đượm sữa và mật. 7 Và Ngài đã dấy con cháu họ lên để thế vào chỗ của họ, tức là những người được Giô-suê cắt bì, vì họ không được cắt bì dọc đường. 8 Khi tất cả dân chúng được cắt bì xong, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến khi được lành.

9 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các con nỗi ô nhục của Ai Cập.” Vì thế, người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh cho đến ngày nay.

10 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt Qua nhằm ngày mười bốn tháng ấy, vào lúc chiều tối. 11 Vào ngày sau lễ Vượt Qua, chính ngày đó, họ ăn thổ sản trong xứ, bánh không men, và hột rang. 12 Khi họ ăn thổ sản trong xứ thì đến ngày hôm sau, ma-na cũng dứt và dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó họ ăn hoa màu của đất Ca-na-an.

Bình luận

Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu

Bạn có nhận ra rằng Chúa đang ở với bạn không? Và nếu Chúa ở cùng bạn thì bạn có thể đối mặt với mọi thử thách phía trước. Đức Chúa Trời phán với Giô-suê, ‘Ta sẽ ở cùng con như Ta đã ở cùng Môi-se vậy’ (3:7).

Một lần nữa, chúng ta thấy ở đây sự cân bằng giữa phần của chúng ta và phần của Chúa.

 1. Chuẩn bị cho bản thân bạn

Đức Chúa Trời sắp hành động một cách kỳ diệu thay cho dân Ngài. Nhưng bản thân người dân đã có phần để tham dự. Giô-suê nói với dân chúng hãy chuẩn bị tinh thần: ‘Hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em’ (3:5, VIE2010).

Họ cũng được giao nhiệm vụ chọn những người đóng những vai trò cụ thể để chuẩn bị cho cuộc vượt sông Giô-đanh (4:1-4).

 1. Sự cung ứng của Chúa
  Chúng ta lại thấy cánh tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa đã làm “những việc kỳ diệu” (3:5). Một trong những điều đáng kinh ngạc này là việc băng qua sông Giô-đanh (Giô-suê 3).

Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến Giô-suê được tôn trọng (c.7). Giô-suê không tự đề cao mình. Nhưng ‘Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên’ (4:14).

Chúa chu cấp cho mọi nhu cầu của dân Ngài: ‘Khi họ ăn thổ sản trong xứ thì đến ngày hôm sau, ma-na cũng dứt và dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó họ ăn hoa màu của đất Ca-na-an’ (5:12). Đức Chúa Trời cung cấp đủ những gì họ cần và không nhiều hơn.

Điều này giữ họ khỏi sự dựa dẫm vào vật chất và sự kiêu ngạo và có lẽ cả sự không tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Sự an ninh và tin cậy của bạn phải ở trong một mình Chúa. Chúa đã luôn cung cấp đủ, nhưng không nhiều hơn.

Cầu nguyện

Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con tham gia vào các kế hoạch của Ngài bằng một cách kỳ diệu. Con dâng mình cho Ngài ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm những điều tuyệt vời trong con và cung ứng mọi nhu cầu cho con.

Pippa chia sẻ

Lu-ca 22:24

Chủ đề trở thành 'người lớn nhất' này liên tục xuất hiện. Các môn đệ đang tranh giành quyền lực. Có vẻ như không phù hợp khi thảm họa sắp xảy ra. Lẽ ra họ phải nhận được chỉ dẫn từ Chúa Giê-su.

Ở giai đoạn này, có vẻ như không ai trong số họ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng họ đã làm được. Điều này mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® is a registered trademark of Tyndale House Publishers. Used by permission.

Eugene Peterson, The Contemplative Pastor (William B Eerdmans Publishing Co, 1993) pp.91–93

Unless otherwise stated, Scripture quotations taken from the Holy Bible, New International Version Anglicised, Copyright © 1979, 1984, 2011 Biblica, formerly International Bible Society. Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, an Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of Biblica. UK trademark number 1448790.

Scripture marked (MSG) taken from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more