Ngày 72

Hãy Tự Tin Vào Tương Lai Của Bạn

Khôn ngoan Thi thiên 33:1-11
Tân ước Mác 16:1-20
Cựu Ước Lê-vi Ký 25:1 - 26:13

Giới thiệu

Những điều gì được giữ sẵn cho chúng ta trong tương lai?

Các nhà tương lai học sẽ dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, người ta đã dự đoán rằng một số em bé được sinh ra ngày nay sẽ sống đến 150 tuổi. Một số dự đoán của họ có thể trở thành sự thật. Những dự đoán khác có thể không.

  • Năm 1962 Công ty thu âm Decca từ chối The Beatles. Họ nói, 'Chúng tôi không thích âm thanh của họ, và nhạc guitar đang dần biến mất.'

  • Vào năm 1977, Ken Olson, Chủ tịch của Digital Equipment Co., cho biết, 'Không có lý do gì mà mọi người lại muốn có một chiếc máy tính trong nhà của họ.'

Có những điều nhất định về tương lai mà chúng ta không biết và chúng ta không nên biết. Tuy nhiên, có những điều khác mà* bạn có thể biết* về tương lai và điều đó tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của bạn hiện tại. Hôm nay chúng ta thấy ba lý do tại sao nếu đặt niềm tin nơi Chúa, thì chúng ta có thể tin chắc về tương lai của mình.

Khôn ngoan

Thi thiên 33:1-11

Thi Thiên 33

1 Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va! Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng.

2 Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn hạc mười dây mà ca ngợi Ngài!

3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới, Và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng!

4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Và mọi việc Ngài làm bày tỏ sự thành tín.

5 Ngài yêu sự công chính và điều chính trực; Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.

6 Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có.

7 Ngài thu tất cả nước biển lại thànhđống, Và chứa nước sâu trong kho.

8 Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài!

9 Vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.

10 Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân.

11 Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.

Bình luận

Kế hoạch của Chúa

‘Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời’ (c.11). Chúa có kế hoạch. Chúa có một kế hoạch tốt cho cuộc đời bạn. Ngài có ‘chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.’ (Giê-rê-mi 29:11).

Niềm tin của tác giả Thi thiên về tương lai đến từ việc nhìn lại quá khứ. Ông suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã làm qua ‘lời của Đức Giê-hô-va’ (Thi thiên 33:6a).

Khi đọc thi thiên này qua lăng kính của Tân Ước, chúng ta thấy rằng chính nhờ Chúa Giê-xu (Lời của Đức Chúa Trời) mà cả thế giới đã hình thành (c.6-9). Ngài là nguồn gốc của mọi điều ‘ngay thẳng’ (c.4a). Ngài ‘thành tín’ (c.4b). Ngài ‘Ngài yêu sự công chính và điều chính trực; khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.i’ (c.5).

Trên cơ sở này, tác giả Thi Thiên có thể tin chắc rằng ‘Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời,tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.’ (c.11). Chính phủ và người dân lập kế hoạch. Những điều này có thể thất bại (v.10). Tuy nhiên, bạn có thể tin tưởng vào kế hoạch tốt lành của Chúa dành cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Phản ứng thích hợp cho tất cả những điều này là thờ phượng – hát mừng Chúa và ca ngợi Ngài bằng các nhạc cụ khác nhau, viết những bài hát mới, sử dụng mọi kỹ năng và khả năng âm nhạc, và thậm chí tạo ra nhiều tiếng âm thanh vang rền (!) ('hãy hét lên vì vui mừng ', câu 3b).

Cầu nguyện

Chúa ơi, cảm ơn vì Ngài có kế hoạch tốt lành dành cho con. Cảm ơn Ngài vì Ngài đang kiểm soát hoàn toàn lịch sử, tương lai và cuộc sống của con.

Tân ước

Mác 16:1-20

1 Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3 nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?

4 Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. 5 Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh.

6 Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài. 7 Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy.

8 Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.

9 Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. 10 Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11 Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin.

12 Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. 13 Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. 14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.

15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

Bình luận

Sức mạnh của sự phục sinh

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã thực sự xảy ra. Khi các phụ nữ đến ngôi mộ, họ thấy tảng đá lớn chặn lối vào đã lăn ra. Chúa Giê-xu đã được sống lại. Ngài đã không còn ở đó nữa. Chính họ đã thấy ngôi mộ trống (c.6–8).

Chúa Giê-xu đã nhiều lần giải phóng và khẳng định phụ nữ – coi nam nữ bình đẳng. Phụ nữ là những người cuối cùng trên thập tự giá và là những người đầu tiên ở trong mộ – những người đầu tiên được giao phó tin tức về sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Điều quan trọng là những nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh được ghi lại trong tất cả các sách Phúc âm đều là phụ nữ. Lời nói của phụ nữ được nhiều người coi là không đáng tin cậy (ở hầu hết các tòa án Do Thái, điều đó thậm chí còn không được phép). Tuy nhiên, khi hiện ra trước tiên với họ, Chúa Giê-xu đã khẳng định tầm quan trọng và vai trò của phụ nữ trong cộng đồng mới của Ngài.

Điều này cũng mang lại cho câu chuyện sự thật của lời kể của một nhân chứng. Hội thánh đầu tiên sẽ không bao giờ phát minh ra đặc điểm này của câu chuyện.

Sự thật là ban đầu, sự phục sinh là điều khó tin đối với các môn đồ đầu tiên cũng như đối với nhiều người ngày nay. Khi các môn đồ khác được cho biết về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, họ đã không tin (c.11,13) cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu phục sinh. Tuy nhiên, khi họ chứng kiến sự phục sinh của Ngài, tại ngôi mộ hoặc tại một trong nhiều lần hiện ra phục sinh sau đó của Chúa Giê-xu (c.12,14), cuộc đời họ đã được biến đổi. Họ chuyển từ sợ hãi sang niềm tin, từ cảnh giác đến hành động và từ tuyệt vọng đến hy vọng.

Kết quả của sự phục sinh là bạn có thể đối mặt với tương lai với sự tin tưởng:

  1. Tự tin về tương lai vĩnh cửu của bạn

Cuộc sống này không phải là kết thúc. Có cuộc sống bên kia nấm mồ. Như Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, thì bạn cũng sẽ được sống lại với Ngài trong Đấng Christ (xin xem 1 Cô-rinh-tô 15).

Như Tim Keller viết, 'Tại sao lại khó làm điều đúng nếu bạn biết điều đó sẽ khiến bạn mất tiền, danh tiếng, thậm chí có thể là mạng sống? Tại sao thật khó để đối mặt với cái chết của chính bạn hoặc cái chết của những người thân yêu? Thật khó vì chúng ta nghĩ rằng thế giới tan vỡ này là thế giới duy nhất mà chúng ta sẽ có... Nhưng nếu Chúa Giê-xu sống lại, thì tương lai của bạn sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều, và chắc chắn hơn thế rất nhiều.’

  1. Tự tin về cuộc sống tương lai của bạn

Chúa Giê-xu đang sống. Ngài ở với bạn khi bạn ‘đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người’ (Mác 16:15). Bạn, giống như các môn đệ, được giao nhiệm vụ ra đi rao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Bạn có thể tin chắc rằng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn. Bạn có thể mong đợi những dấu hiệu mạnh mẽ đi kèm với thông điệp của mình – đuổi quỷ, nói tiếng lạ và chữa lành người bệnh. Đây là những gì đã xảy ra (c.20) và đây là những gì chúng ta mong đợi ngày hôm nay.

Chẳng hạn, việc chữa lành không chỉ dành cho những người có ân tứ chữa bệnh đặc biệt mà dành cho tất cả những ai “tin” (c.17). Chính Đức Chúa Trời là Đấng chữa lành, nhưng Ngài để bạn tham gia vào kế hoạch của Ngài: ‘Chúa đã làm việc với họ và xác nhận lời Ngài bằng các dấu lạ kèm theo’ (c.20).

Có rất nhiều kiểu mẫu trong Tân Ước, nhưng chúng luôn đơn giản. Sự chữa lành đến ‘trong danh [Chúa Giê-xu]’ (c.17). Mô hình phổ biến nhất là mô hình mà Chúa Giêsu nói đến ở đây – việc đặt tay: ‘Người ta sẽ đặt tay trên những người bệnh thì họ sẽ được lành’ (c.18).

Cầu nguyện

Cảm ơn Chúa vì sự sống lại của Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài rằng tôi có thể đối mặt với tương lai với hy vọng và sự tự tin bởi vì Ngài vẫn còn sống và ở bên con.

Cựu Ước

Lê-vi Ký 25:1 - 26:13

1 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. 3 Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. 4 Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình; 5 chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. 6 Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm sa-bát, sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi; 7 cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa; hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. 8 Ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm; 9 rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. 10 Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. 11 Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa, 12 vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản. 13 Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. 14 Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. 15 Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỉ mà mua với kẻ lân cận mình; còn người, cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán. 16 Tùy theo số năm sau năm hân hỉ, ngươi sẽ bù thêm giá; tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá; vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. 17 Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 18 Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. 19 Đất sẽ sanh sản hoa lợi cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. 20 Vì các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn? 21 Năm thứ sáu, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm. 22 Năm thứ tám, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín. 23 Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. 24 Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. 25 Nếu anh em ngươi trở nên nghèo, và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. 26 Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, 27 thì phải tính từ năm đã bán bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. 28 Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỉ; đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. 29 Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán; phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. 30 Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi; đến năm hân hỉ nhà đó không ra khỏi tay họ. 31 Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy, thì kể như ruộng đất; chủ bán có phép chuộc lại; đến năm hân hỉ nhà sẽ về nguyên chủ. 32 Còn về các thành của người Lê-vi, và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại. 33 Ai mua của người Lê-vi một cái nhà tại trong thành người Lê-vi, đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ; vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên. 34 Những ruộng đất thuộc về thành người Lê-vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. 35 Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. 36 Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. 37 Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. 38 Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. 39 Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi; 40 người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu, sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỉ: 41 đoạn người và con cái người thôi ở nhà người, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. 42 Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. 43 Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. 44 Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi, thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra; ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái. 45 Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sanh ra trong xứ các ngươi; vậy, họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. 46 Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình; hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. 47 Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, 48 sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại: một anh em người được chuộc người lại, 49 hoặc bác chú, hoặc con của bác chú; hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại; hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy. 50 Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỉ; và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít: tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. 51 Nếu còn nhiều năm thì hãy cứ số năm nầy, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại; 52 nếu đến năm hân hỉ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm nầy mà thối hồi số mua mình lại. 53 Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm, chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi. 54 Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân hỉ người và các con trai người sẽ được ra tự do. 55 Vì dân Y-sơ-ra-ên là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Phần thưởng cho người vâng lời

26 1 “‘Các con không được làm những hình tượng hoặc dựng tượng chạm hay trụ đá; cũng không được dựng lên trong xứ một hòn đá có hình dạng rồi sấp mình thờ lạy, vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con. 2 Hãy giữ ngày sa-bát của Ta và tôn kính Nơi Thánh của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 3 Nếu các con tuân theo luật lệ Ta, gìn giữ các điều răn của Ta và làm theo, 4 thì Ta sẽ ban mưa thuận gió hòa, đất sẽ sinh hoa màu và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. 5 Mùa đập lúa sẽ kéo dài đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ kéo dài đến mùa gieo mạ. Các con sẽ ăn bánh no nê và sống an lành trong xứ mình. 6 Ta sẽ ban hòa bình trong xứ, và các con sẽ ngủ mà không sợ ai đe dọa. Ta sẽ đuổi thú dữ khỏi xứ và gươm đao sẽ không đi qua lãnh thổ các con. 7 Các con sẽ truy đuổi quân thù và chúng sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các con. 8 Năm người trong các con sẽ truy đuổi một trăm; một trăm trong các con sẽ truy đuổi một vạn, và quân thù sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các con. 9 Ta sẽ quan tâm đến các con, làm cho các con sinh sôi nẩy nở thật nhiều, và xác lập giao ước với các con. 10 Các con đang còn ăn thóc lúa cũ của mùa trước đã phải dọn chỗ cho thóc lúa mùa sau. 11 Ta sẽ lập nơi ngự của Ta giữa các con, tâm hồn Ta không hề ghét bỏ các con. 12 Ta sẽ đi giữa các con, làm Đức Chúa Trời của các con và các con sẽ làm dân Ta. 13 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập để không làm nô lệ nữa. Ta đã bẻ gãy ách cho các con để các con ngẩng cao đầu mà bước đi.’

Bình luận

Những lời hứa của Chúa

Mặc dù bạn không thể biết chi tiết về tương lai, nhưng bạn có thể yên tâm về sự ban phước của Đức Chúa Trời cho tương lai của mình. Trong chương 26, Đức Chúa Trời hứa rằng nếu bạn vâng lời Ngài, bạn sẽ được hưởng bông trái (c.4), thỏa lòng, an toàn (c.5), bình an (c.6), không sợ hãi (c.6), tăng trưởng (c.9) ), sự hiện diện của Chúa (c.12) và sự tự tin 'ngẩng cao bước đi' (c.13).

Chúa nói, 'Nếu các con tuân theo luật lệ Ta,.. con sẽ có... một nơi bình yên - con sẽ có thể đi ngủ vào ban đêm mà không sợ hãi... Ta sẽ đảm bảo cho con thịnh vượng.. .tăng số lượng...Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của riêng ngươi...Ta đã xé bỏ ách nô lệ của các con để các con ngẩng cao đầu mà bước đi' (c.3–13).

Đây là kế hoạch dài hạn của Đức Chúa Trời cho tương lai của bạn. Bạn sẽ đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống này khi tìm cách vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng qua Chúa Giê-su, bạn có thể tận hưởng một số ân phước này ngay bây giờ.

Trong đoạn 25, chúng ta thấy một số điều mình cần làm để vâng lời Đức Chúa Trời. Tất nhiên, một số trong số này là dành riêng cho Y-sơ-ra-ên cổ đại nhưng một số áp dụng cho mọi thời đại.

Tôi thích những gì Joyce Meyer viết về Năm Hân Hỉ (Lê-vi ký 25), trong đó mọi món nợ được tha và mọi người mắc nợ đều được ân xá và trả tự do: ‘Trong Đấng Christ, mỗi ngày đều có thể là một Năm Hân Hỉ. Chúng ta có thể liên tục được tha thứ tội lỗi của mình qua sự hối cải và đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể vui hưởng một Năm Hân Hỉ liên tục. Rắc rối của chúng ta là hoặc chúng ta đang cố gắng trả nợ cho Chúa, hoặc chúng ta vẫn đang cố gắng đòi nợ người khác. Giống như Đức Chúa Trời đã xóa món nợ của chúng ta và tha thứ cho chúng ta để chúng ta có thể xóa món nợ của người khác và tha thứ cho họ những gì họ mắc nợ chúng ta.’

Chìa khóa của chương này là ‘chớ lợi dụng nhau’ (c.14,17). Trung thực thôi chưa đủ – chúng ta còn phải quan tâm lẫn nhau.

Điều này hoàn toàn khác với quan điểm của thế giới. Thế giới ngưỡng mộ một người kiếm tiền – tuy nhiên một cách tàn nhẫn. Họ có thể thành công theo một nghĩa nào đó. Nhưng Chúa quan tâm đến cách chúng ta đối xử với người khác hơn là chúng ta sở hữu bao nhiêu và Ngài đặc biệt quan tâm đến cách chúng ta đối xử với người nghèo (c.25,35,39).

Chúng ta chỉ là quản gia. Chúa phán: ‘Đất là của ta… các ngươi cư ngụ… như ngoại kiều và khách lạ’ (c.23). Đây là cách chúng ta nên coi tài sản và vật sở hữu. Mọi thứ đều thuộc về Chúa. Chúng đều là vật cho bạn vay mượn. Đức Chúa Trời dạy dân Ngài rằng không có của cải vĩnh viễn. Bạn sở hữu những gì bạn sở hữu trong một thời kỳ mà thôi. Chỉ có Chúa mới sở hữu chúng vĩnh viễn.

Cầu nguyện

Cảm ơn Chúa vì tất cả những lời hứa ban phước của Ngài. Cảm ơn Ngài rằng bạn có một kế hoạch dài hạn cho tương lai của con. Cảm ơn Ngài rằng một ngày nào đó, con sẽ được sống lại với Chúa Giê-xu để có cuộc sống trọn vẹn và vĩnh cửu.

Pippa chia sẻ

Lê-vi Ký 26:13b

Ta đã bẻ gãy ách cho các con để các con ngẩng cao đầu mà bước đi.’

Có quá nhiều thứ trong cuộc sống đè nặng lên chúng ta. Ở đây, lời hứa của Đức Chúa Trời là phá vỡ quyền lực đã trói buộc chúng ta và giải phóng chúng ta.

Cách đây vài năm, vào một ngày cuối tuần Alpha, một phụ nữ trẻ đến gặp tôi và nói rằng nỗi sợ hãi của cô ấy đã biến mất và một gánh nặng đã được trút bỏ. Cô ấy trông thật rạng rỡ.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Hunter Davies, The Beatles: The Authorized Biography, (McGraw-Hill Book Co., New York, 1968) tr.131.

Tim Keller, King's Cross: The Story of the World in the Life of Jesus, (Hodder và Stoughton, 2011) tr.222

Joyce Meyer, Kinh thánh cuộc sống hàng ngày, (Faithwords, 2013) tr.199

Jack Schofield, ‘Ken Olson Obituary’, The Guardian, ngày 9 tháng 2 năm 2011: https://www.theguardian.com/technology/2011/feb/09/ken-olsen-obituary

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more