Ngày 89

Cách trở nên khôn ngoan

Khôn ngoan Châm ngôn 8:12-21
Tân ước Lu-ca 7:36-50
Cựu Ước Dân số ký 26:12 - 27:11

Giới thiệu

Oprah Winfrey nói, 'Hãy làm theo bản năng của bạn. Đó là nơi trí tuệ thực sự tự thể hiện.’ Nói cách khác, trí tuệ đến từ bên trong và là một loại trực giác. Vì bạn được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên có sự thật trong điều này. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong các đoạn Kinh Thánh hôm nay, sự khôn ngoan thực sự đến từ Đức Chúa Trời và nó đạt được một cách tuyệt đối thông qua mối quan hệ của bạn với Ngài. Như chúng ta đã thấy, kiến ​​thức là chiều ngang. Nhưng trí tuệ là chiều dọc. Nó đi xuống từ trên cao. Bạn sẽ lớn lên trong sự khôn ngoan khi bạn học hỏi, suy ngẫm và sống trong mối quan hệ với Chúa.

Tất cả chúng ta đều rất cần sự khôn ngoan. Trong Cựu Ước có một số sách về ‘Sự khôn ngoan’: Châm ngôn, Gióp, Truyền đạo và Nhã ca. Ngoài ra, rải rác khắp Kinh thánh là nhiều tác phẩm khác nhau có thể được mô tả một cách đại khái là 'Văn học khôn ngoan', đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau như sức mạnh của miệng lưỡi, phước lành của sự chung thủy, mối nguy hiểm của tội ngoại tình, mối nguy của rượu mạnh, những bất bình đẳng trong cuộc sống, những đau khổ của người công chính, kỹ năng lãnh đạo và nghệ thuật nuôi dạy con cái.

Sự khôn ngoan này là một loại lẽ thường đã được thánh hóa. Nó dẫn đến sự hiểu biết lớn hơn về bản thân. Nó mang lại cho bạn khả năng đương đầu với cuộc sống, vượt qua và làm chủ những thử thách của nó. Đó là loại di sản mà các bậc cha mẹ tốt muốn truyền lại cho con cái của họ. Cuối cùng, sự khôn ngoan được tìm thấy trong Chúa Giê Su Ky Tô, là ‘sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời’ (1 Cô-rinh-tô 1:24).

Khôn ngoan

Châm ngôn 8:12-21

12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt. 13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. 14 Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta. 15 Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình. 16 Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt. 17 Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19 Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao. 20 Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng, 21 Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

Bình luận

Tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời Sự khôn ngoan có giá trị vô cùng: ‘Lợi ích của tôi đáng giá hơn một khoản lương lớn, thậm chí là một khoản lương rất lớn; số tiền tôi nhận được vượt quá mọi phần thưởng có thể tưởng tượng được’ (c.18–19, MSG). Sự khôn ngoan này đáng giá hơn tất cả của cải vật chất trên thế giới. Ngoài bất cứ điều gì khác, không giống như của cải vật chất, nó tồn tại mãi mãi (c.18).

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy tại sao sự khôn ngoan rất có giá trị và làm thế nào chúng ta nên tìm kiếm Đức Chúa Trời để có được sự khôn ngoan như vậy:

  1. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời Sự khôn ngoan bắt đầu với mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu với ‘sự kính sợ Chúa’ (c.13). 'Kính sợ' có nghĩa là 'tôn trọng' và nhận thức sâu sắc về Chúa, đó là nền tảng của mọi sự khôn ngoan.

  2. Trí tuệ trong sáng và đẹp đẽ Người viết sách Châm Ngôn nói: ‘Kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác; Tôi ghét sự kiêu ngạo, ngạo mạn, gian ác và lời nói đồi bại... Tôi đi trong đường ngay thẳng, theo các lối công lý’ (c. 13,20). Đây là bài kiểm tra sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Gia-cơ viết: ‘Sự khôn ngoan đến từ trời trước hết là trong sạch; rồi hòa-bình, ân cần, vâng phục, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không thiên vị và thành thật’ (Gia-cơ 3:17).

  3. Trí tuệ giúp bạn lãnh đạo tốt Trí tuệ có tầm quan trọng đặc biệt đối với người lãnh đạo. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn cần có sự khôn ngoan và lương tri: ‘Với sự giúp đỡ của tôi, các nhà lãnh đạo cai trị và các nhà lập pháp lập pháp một cách công bằng; Với sự giúp đỡ của tôi, các thống đốc sẽ cai trị, cùng với tất cả những người có thẩm quyền hợp pháp’ (Châm ngôn 8:15–16, MSG).

  4. Trí tuệ có sẵn cho bạn Chúa hứa ban sự khôn ngoan cho tất cả những ai tìm kiếm nó: ‘Ta yêu kẻ yêu ta, và ai tìm ta sẽ gặp ta’ (c.17). Như sứ đồ Gia-cơ đã nói: ‘Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không chê trách ai, thì anh em sẽ được ban cho’ (Gia-cơ 1:5). Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể chắc chắn sẽ được trả lời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con rất cần sự khôn ngoan của Chúa hôm nay. Xin ban cho con sự khôn ngoan trong sạch, yêu hòa bình, ân cần, vâng phục, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, vô tư và chân thành.

Tân ước

Lu-ca 7:36-50

36 Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. 37 Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 38 Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. 39 Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. 40 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. 41 Một chủ nợ có hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 42 Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43 Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. 44 Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 45 Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. 46 Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. 47 Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48 Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. 49 Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 50 Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.

Bình luận

Nhìn người bằng con mắt sáng suốt Bạn đã bao giờ đánh giá sai về ai đó chỉ dựa trên vẻ bề ngoài chưa?

Trong đoạn văn hôm nay, chúng ta thấy một người phụ nữ có quá khứ từng bán tình yêu của mình theo giờ làm gái mại dâm trong thị trấn, dùng tóc của mình rửa chân cho Chúa Giê-su, hôn và xức dầu thơm lên chân. Phản ứng của người Pha-ri-si là phản ứng tự nhiên: ‘Nếu ông này là một nhà tiên tri, ông ta sẽ biết ai đang chạm vào mình và bà ta là loại đàn bà nào – rằng bà ta là một tội nhân’ (7:39).

Nhưng Chúa Giê-su, ‘đầy sự khôn ngoan’ (2:40) ngay từ những ngày đầu tiên của ngài, đã có thể nhìn thấy bên dưới bề mặt. Anh nhìn thấy người phụ nữ đang bày tỏ tình yêu bao la với anh vì cô biết mình đã được tha thứ nhiều như thế nào. Bạn có thể đã có một quá khứ tiêu cực nhưng bạn có thể có một tương lai tích cực và may mắn.

Chúng ta thấy sự khôn ngoan của Chúa Giê-su cả trong sự hiểu biết sâu sắc về con người lẫn cách ngài chọn để giảng dạy. Anh ấy kể một câu chuyện ngụ ngôn về một giám đốc ngân hàng lập dị. Anh ta có hai khách hàng. Một người nợ 5.000 bảng, người khác 50.000 bảng. Anh ấy để cả hai hoàn toàn tắt. Không có người quản lý ngân hàng con người nào có khả năng hành động như vậy. Nhưng đó chính xác là tình yêu của Chúa Giêsu. Tất cả tội lỗi của bạn được xóa sạch. Bạn nhận được sự tha thứ hoàn toàn. Món nợ càng nhiều, bạn sẽ càng biết ơn và tình yêu của bạn dành cho Chúa Giê-xu càng lớn.

Dụ ngôn này đã giúp người Pha-ri-si Si-môn vô tình trả lời cho mối quan tâm của chính mình (7:43). Chúa Giê-su khôn ngoan và nhẹ nhàng chỉ ra rằng Si-môn đã không chào đón ngài nồng nhiệt, cũng không bày tỏ nhiều tình yêu thương. Vấn đề của Simon là anh không nhận ra mình cần được tha thứ đến mức nào.

Mặt khác, người phụ nữ yêu Chúa Giêsu nhiều vì biết mình đã được tha nhiều (c.47). Cô ấy sẵn sàng mạo hiểm từ chối và cho đi bản thân một cách thực tế, tình cảm và tài chính.

Bà đã khóc đến nỗi “nước mắt mình ướt đẫm chân Người” (c.38). Để lau chân cho anh ấy, cô ấy đã xõa tóc nơi công cộng (một điều được coi là đáng xấu hổ). Cô ấy bị kìm kẹp bởi cảm xúc của mình và không để ý đến những gì người khác nghĩ. Cô không ngừng hôn chân anh vì sự tôn kính sâu sắc.

Then she poured rare and expensive perfume (normally reserved for the head) on his feet. She loved Jesus with all of her heart. Jesus sees your heart, rather than your past. He said to her, ‘Your faith has saved you; go in peace’ (v.50). Your love is a result of your faith. As the apostle Paul wrote, ‘The only thing that counts is faith expressing itself through love’ (Galatians 5:6).

You may not have had a good beginning in life but this does not mean you cannot have a great finish. Whatever your past life was like, with Jesus you can make a completely new start and have a great future. You do not need to go around burdened by guilt – from previous relationships or from incidents in your past. The moment you repent and put your faith in Jesus, all your sins are wiped out. It is important that what you know in your head drops to your heart.

Jesus wants you to acknowledge that you are a sinner. You can’t pay off your debts. But Jesus forgives you. Ask the Holy Spirit to fill you today with an overflowing love for God and love for others.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan như Chúa Giê-xu để không đoán xét bề ngoài nhưng nhìn thấu tấm lòng. Đổ đầy tôi với Chúa Thánh Thần hôm nay. Tôi có thể tràn đầy tình yêu cho bạn và cho những người khác.

Cựu Ước

Dân số ký 26:12 - 27:11

12 Các con trai Si-mê-ôn, tùy theo họ hàng mình: do nơi Nê-mu-ên sanh ra họ Nê-mu-ên; do nơi Gia-min sanh ra họ Gia-min; do nơi Gia-kin sanh ra họ Gia-kin; 13 do nơi Xê-rách sanh ra họ Xê-rách; do nơi Sau-lơ sanh ra họ Sau-lơ. 14 Đó là các họ của Si-mê-ôn: số là hai mươi hai ngàn hai trăm người. 15 Các con trai của Gát, tùy theo họ hàng mình: do nơi Xê-phôn sanh ra họ Xê-phôn; do nơi Ha-ghi sanh ra họ Ha-ghi; do nơi Su-ni sanh ra họ Su-ni; 16 do nơi Óc-ni sanh ra họ Óc-ni; do nơi Ê-ri sanh ra họ Ê-ri; 17 do nơi A-rốt sanh ra họ A-rốt; do nơi A-rê-li sanh ra họ A-rê-li. 18 Đó là các họ của những con trai Gát, tùy theo tu bộ: số là bốn mươi ngàn năm trăm người. 19 Các con trai Giu-đa: Ê-rơ và Ô-nan; nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an. 20 Các con trai Giu-đa, tùy theo họ hàng mình: do nơi Sê-la sanh ra họ Sê-la; do nơi Phê-rết sanh ra họ Phê-rết; do nơi Xê-rách sanh ra họ Xê-rách. 21 Các con trai của Pha-rết: do nơi Hết-rôn sanh ra họ Hết-rôn; do nơi Ha-mun sanh ra họ Ha-mun. 22 Đó là các họ của Giu-đa, tùy theo tu bộ: số là bảy mươi sáu ngàn năm trăm người. 23 Các con trai Y-sa-ca, tùy theo họ hàng mình: do nơi Thô-la sanh ra họ Thô-la; do nơi Phu-va sanh ra họ Phu-va; 24 do nơi Gia-súp sanh ra họ Gia-súp; do nơi Sim-rôn sanh ra họ Sim-rôn. 25 Đó là các họ Y-sa-ca, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người. 26 Các con trai Sa-bu-lôn, tùy theo họ hàng mình: do nơi Sê-rết sanh ra họ Sê-rết; do nơi Ê-lôn sanh ra họ Ê-lôn; do nơi Gia-lê-ên sanh ra họ Gia-lê-ên. 27 Đó là các họ của Sa-bu-lôn tùy theo tu bộ: số là sáu mươi ngàn năm trăm người. 28 Các con trai Giô-sép, tùy theo họ hàng mình, là Ma-na-se và Ép-ra-im. 29 Các con trai Ma-na-se: do nơi Ma-ki sanh ra họ Ma-ki, Ma-ki sanh Ga-la-át: do nơi Ga-la-át sanh ra họ Ga-la-át. 30 Nầy là các con trai Ga-la-át: do nơi Giê-xe sanh ra họ Giê-xe; do nơi Hê-léc sanh ra họ Hê-léc; 31 do nơi Ách-ri-ên sanh ra họ Ách-ri-ên; do nơi Si-chem sanh ra họ Si-chem; 32 do nơi Sê-mi-đa sanh ra họ Sê-mi-đa; do nơi Hê-phe sanh ra họ Hê-phe. 33 Vả, Xê-lô-phát, con trai Hê-phe, không có con trai, nhưng có con gái. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. 34 Đó là các họ Ma-na-se, tùy theo tu bộ: số là năm mươi hai ngàn bảy trăm người. 35 Nầy là các con trai Ép-ra-im, tùy theo họ hàng mình: do nơi Su-thê-lách sanh ra họ Su-thê-lách; do nơi Bê-ke sanh ra họ Bê-ke; do nơi Tha-chan sanh ra họ Tha-chan. 36 Nầy là con trai của Su-thê-lách: do nơi Ê-ran sanh ra họ Ê-ran. 37 Đó là họ của các con trai Ép-ra-im, tùy theo tu bộ: số là ba mươi hai ngàn năm trăm người. Ấy là các con trai Giô-sép, tùy theo họ hàng mình vậy. 38 Các con trai Bên gia-min, tùy theo họ hàng mình: do nơi Bê-la sanh ra họ Bê-la; do nơi Ách-bên sanh ra họ Ách-bên, do nơi A-chi-ram sanh ra họ A-chi-ram; 39 do nơi Sê-phu-pham sanh ra họ Sê-phu-pham; do nơi Hu-pham sanh ra họ Hu-pham. 40 Các con trai Bê-la là A-rết và Na-a-man; do nơi A-rết sanh ra họ A-rết; do nơi Na-a-man sanh ra họ Na-a-man. 41 Đó là các con trai Bên-gia-min, tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ: số là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm người. 42 Nầy là các con trai của Đan, tùy theo họ hàng mình: do nơi Su-cham sanh ra họ Su-cham. Đó là họ của Đan; 43 họ Su-cham, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn bốn trăm người. 44 Các con trai A-se, tùy theo họ hàng mình: do nơi Di-ma sanh ra họ Di-ma; do nơi Dích-vi sanh ra họ Dích-vi; do nơi Bê-ri-a sanh ra họ Bê-ri-a. 45 Các con trai Bê-ri-a: do nơi Hê-be sanh ra họ Hê-be; do nơi Manh-ki-ên sanh ra họ Manh-ki-ên. 46 Tên của con gái A-se là Sê-rách. 47 Đó là những họ của các con trai A-se, tùy theo tu bộ: số là năm mươi ba ngàn bốn trăm người. 48 Các con trai Nép-ta-li, tùy theo họ hàng mình: do nơi Giát-sê-ên sanh ra họ Giát-sê-ên; do nơi Gu-ni sanh ra họ Gu-ni; 49 do nơi Dít-se sanh ra họ Dít-se: do nơi Si-lem sanh ra họ Si-lem. 50 Đó là các họ của Nép-ta-li, tùy theo họ hàng và tu bộ mình: số là bốn mươi lăm ngàn bốn trăm người. 51 Đó là những người trong dân Y-sơ-ra-ên mà người ta tu bộ lại: số là sáu trăm một ngàn bảy trăm ba mươi người. 52 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 53 Phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người nầy làm sản nghiệp; 54 chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ. 55 Nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra; dân Y-sơ-ra-ên sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông. 56 Phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít. 57 Nầy là người Lê-vi mà người ta tu bộ lại, tùy theo họ hàng mình: do nơi Ghẹt-sôn sanh ra họ Ghẹt-sôn; do nơi Kê-hát sanh ra họ Kê-hát; do nơi Mê-ra-ri sanh ra họ Mê-ra-ri. 58 Nầy là các họ Lê-vi: họ Líp-ni, họ Hếp-rôn, họ Mách-li, họ Mu-si, họ Cô-rê. Vả, Kê-hát sanh Am-ram. 59 Tên vợ Am-ram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sanh trong xứ Ê-díp-tô; nàng sanh cho Am-ram, A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Mi-ri-am. 60 Còn A-rôn sanh Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. 62 Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên, cộng được hai mươi ba ngàn; vì người Lê-vi không được kể vào số tu bộ của dân Y-sơ-ra-ên, bởi người Lê-vi không được phần sản nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên. 63 Đó là sự tu bộ mà Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm về dân Y-sơ-ra-ên trong đồng bằng Mô-áp gần Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 64 Trong các người nầy không có một ai thuộc về bọn mà Môi-se và A-rôn, thầy tế lễ, đã kiểm soát khi hai người tu bộ dân Y-sơ-ra-ên tại đồng vắng Si-na-i. 65 Vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng: Chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng! Vậy, chẳng còn lại một tên, trừ ra Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.

Bình luận

Thể hiện sự khôn ngoan trong các quyết định thực tế Môi-se cho thấy sự khôn ngoan rất thực tế, phân bổ diện tích đất theo số người trong nhóm (26:54).

Đáng buồn thay, không phải ai cũng khôn ngoan như Môi-se. Khi ở trong sa mạc, họ đã nổi loạn và lằm bằm chống lại Thiên Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời phán rằng họ sẽ không được vào đất hứa. Đây là chính xác những gì đã xảy ra. Trong số những người được thống kê ở sa mạc Sinai, ‘không một ai còn sót lại, ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê và Giô-suê con trai Nun’ (c.64–65).

Có một câu chuyện xưa rằng:

Joshua, con trai của Nun Và Caleb Con trai của Giê-phu-nê Là hai người duy nhất Ai đã từng vượt qua Đến vùng đất của sữa và mật ong.

Các con gái của Xê-lô-phát cũng tỏ ra khôn ngoan trong việc can đảm và nói ra. Họ đấu tranh cho quyền của phụ nữ (27:1-11). Nếu những phụ nữ này không làm như vậy, kết quả có thể đã rất khác. Họ đã đúng khi có can đảm để lên tiếng.

Môi-se xử lý tình huống một cách hết sức khôn ngoan. Anh ấy không chỉ đơn giản tuân theo phong tục của thời đại mình; anh ấy rất cởi mở. Ông có sự khôn ngoan để không đưa ra quyết định vội vàng bằng sức riêng của mình, hoặc tự động đánh đồng ý muốn của Đức Chúa Trời với phong tục cổ xưa.

Tuy nhiên, cốt lõi của sự khôn ngoan của Môi-se nằm ở chỗ ông thừa nhận rằng sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời. Hết lần này đến lần khác, Môi-se đem những khó khăn và thử thách của dân sự đến với Đức Chúa Trời. Ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của Chúa, và chính điều này đã khiến ông trở nên khôn ngoan.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cần sự khôn ngoan của Chúa cho mọi quyết định mà con phải đưa ra mỗi ngày. Xin giúp con không chỉ nhìn vào bản năng của mình mà còn tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa đến từ trên cao, noi gương sự khôn ngoan của Chúa Giê-su và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho con sự khôn ngoan trong lòng.

Pippa chia sẻ

Lu Ca 7:36–50 Nó rất dễ dàng để đánh giá. Tôi nhớ mình đã ở trên Tàu điện ngầm Luân Đôn với con gái tôi khi nó còn rất nhỏ. Khi chúng tôi đi qua hàng rào, tôi thấy một phụ nữ trẻ đang tranh cãi với viên thanh tra và tôi đưa ra phán quyết.

Trong khi đó, tôi đã đưa con gái ra khỏi xe lôi để lên thang cuốn đi xuống (như bạn được yêu cầu) và người phụ nữ đã đi trước chúng tôi. Con gái tôi đang đứng trên bậc thang bên dưới tôi và nó bị ngã. Tôi đã có chiếc xe đẩy và những chiếc túi trong tay và tôi không thể bắt được cô ấy. Trước sự kinh hoàng của tôi, tôi có thể nhìn thấy đáy lờ mờ và tôi tin rằng cô ấy sẽ bị cuốn vào cơ chế.

Có những người khác xung quanh nhưng chính người phụ nữ này đã quay lại, chạy đến và vớt con tôi lên ngay trước khi nó chạm đáy và trao lại con an toàn cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ăn năn về thái độ của mình đối với người phụ nữ này và rất biết ơn cô ấy – cũng như cảm ơn Chúa vì đã chu cấp cho người khách lạ tốt bụng này.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more