Ngày 68

...NHƯNG

Khôn ngoan Thi thiên 31:9-18
Tân ước Mác 14:17-42
Cựu Ước Lê-vi 17:1 - 18:30

Giới thiệu

Trong một trong những nạn đói khoai tây nghiêm trọng ở Ireland, một số gia đình đã viết thư cho chủ nhà nói rằng họ hoàn toàn không có tiền để trả tiền thuê nhà và cầu xin được xóa hết nợ. Chủ nhà người Ireland là Canon Andrew Robert Fausset, sinh ra gần Enniskillen, County Fermanagh, Ireland, vào năm 1821.

Canon Fausset đã viết lại cho những người thuê nhà của mình. Anh ấy nói rằng hoàn toàn không thể để họ trả hết nợ. Nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Họ đã phải trả từng xu một.

“Nhưng,” anh ấy viết, “tôi gửi kèm theo một thứ có thể giúp ích cho anh.” Trái ngược với rất nhiều chủ nhà khác vào thời điểm đó, anh ấy đã gửi một tấm séc với một số tiền rất lớn – số tiền này nhiều hơn nhiều so với việc trang trải tất cả các khoản nợ của họ. .

Trái tim của họ hẳn đã nhảy lên sung sướng khi nhìn thấy từ 'nhưng'. “Nhưng” là một từ mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn, thử thách và cám dỗ.

Khôn ngoan

Thi thiên 31:9-18

9 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. 10 Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, Các năm tôi sút kém tại than thở; Vì cớ tội ác tôi, Sức mạnh tôi mỏn yếu, và xương cốt tôi tiêu tàn. 11 Bởi cớ các cừu địch tôi, tôi trở nên sự ô nhục, Thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi; Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. 12 Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; Tôi giống như một cái bình bể nát. 13 Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ, Tứ phía có sự kinh khủng: Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, Bèn toan cất mạng sống tôi. 14 Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! tôi tin cậy nơi Ngài; Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. 15 Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. 16 Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. 17 Đức Giê-hô-va ôi! nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ! 18 Nguyện các môi dối trá hay lấy lời xấc xược, Kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình, Bị câm đi!

Bình luận

Gặp rắc rối… 'NHƯNG tôi tin tưởng vào bạn' Không ai có thể đi qua cuộc đời mà không phải đối mặt với những khó khăn. Nếu ví dụ của David là bất cứ điều gì xảy ra, bất kỳ ai ở vị trí lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nhiều hơn hầu hết.

Đa-vít gặp rắc rối: ‘vì đau buồn, mắt tôi yếu đi, nội tâm và thân thể tôi cũng yếu đi’ (c.9b, AMP). Anh ấy đang phải đối mặt với những thử thách về tinh thần, tinh thần và thể chất.

Anh phải đối mặt với 'đau khổ', 'buồn phiền', 'đau buồn', 'đau khổ', 'rên rỉ', 'đau khổ', bệnh tật, 'kẻ thù', 'sự khinh bỉ' của hàng xóm, đổ vỡ, 'khủng bố', âm mưu và âm mưu (v.v.) .9–13).

Tuy nhiên, giữa tất cả những điều này, ông có thể nói: ‘Lạy Chúa, con tin cậy nơi Ngài; Tôi nói, “Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.” Thời đại của tôi ở trong tay bạn’ (c.14–15a). Ông tin cậy vào ‘tình yêu không bao giờ cạn’ của Đức Chúa Trời (c.16). Đôi khi, khi mọi việc không như ý muốn, thật khó để tin rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu thương bạn. Nhưng anh ấy làm. Đa-vít kêu cứu vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông.

Chính trong những thời điểm khó khăn, đối tượng mà bạn tin tưởng thực sự bị thử thách. Nhưng, như Henry Ford đã viết, 'Khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều với nó!' Hãy tin tưởng rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời làm việc vì lợi ích của những người yêu mến Ngài, những người đã được kêu gọi theo mục đích của Ngài (Rô-ma 8:28).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong mọi thử thách phía trước, xin giúp con tín thác vào Chúa. Thời gian của tôi nằm trong tay bạn… Hãy để khuôn mặt của bạn tỏa sáng trên tôi tớ của bạn; cứu tôi trong tình yêu không bao giờ cạn kiệt của bạn. Lạy Chúa, xin đừng để con hổ thẹn, vì con đã kêu cầu Chúa’ (Thi Thiên 31:14b–17a).

Tân ước

Mác 14:17-42

17 Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18 Đang ngồi ăn, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. 19 Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? 20 Ngài đáp rằng: Ấy là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta. 21 Vì Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn. 22 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. 23 Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. 24 Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Ðức Chúa Trời. 26 Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve. 27 Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. 28 Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 29 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. 30 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. 31 Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. 32 Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. 33 Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. 34 Ngài phán cùng ba người rằng: Linh-hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức. 35 Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi mình. 36 Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. 37 Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ; bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao? 38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 39 Ngài lại đi lần nữa, và cầu nguyện, y như lời trước. 40 Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào. 41 Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. 42 Hãy chờ dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần.

Bình luận

Trong các bài kiểm tra… 'Tuy nhiên, không phải những gì tôi muốn, NHƯNG những gì bạn sẽ làm' Đôi khi bạn có thể gặp khó khăn trong cuộc sống không phải vì bạn làm điều gì sai mà vì bạn đang làm điều đúng. Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách, thử thách và cám dỗ trong cuộc sống. Bạn không cô đơn. Bản thân Chúa Giê-su chưa bao giờ làm điều gì sai, nhưng ngài phải đối mặt với những thử thách, thử thách và cám dỗ lớn hơn bất kỳ ai trong lịch sử nhân loại.

không trung thành

Trung thành là một phẩm chất tuyệt vời. Lòng trung thành của bạn bè và đồng nghiệp là sự khích lệ, xây dựng và trấn an trong những lúc khó khăn, thử thách và cám dỗ. Không trung thành là rút ruột.

Chúa Giê-su đã trải qua ba năm với mười hai người mà ngài yêu thương, sống cùng và huấn luyện. Thế mà ông phải nói với họ: ‘Một trong các ông sẽ phản bội tôi’ (c.18). Bị kẻ thù hay người quen phản bội là điều kinh khủng. Nhưng bị một người bạn phản bội là điều gần như không thể chịu đựng được.

thất vọng

Không chỉ một môn đệ phản bội Người mà tất cả những người còn lại đều bỏ đạo (c.27). Một lần nữa, đây hẳn là một sự thất vọng lớn đối với Chúa Giê-su. Đây là những người bạn thân thiết nhất của anh ấy nhưng trong thời gian thử thách, tất cả họ đều lần lượt ra đi – kể cả người đã từng là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, Peter. Mặc dù Phi-e-rơ nhất quyết không chối Chúa Giê-su, nhưng cuối cùng ông đã chối Chúa.

Phiền muộn

Khi Chúa Giê-su đến gần thời khắc khủng khiếp, ngài “vô cùng đau khổ và bối rối” (c.33b). Tâm hồn ông ‘buồn sầu cho đến chết’ (c.34a).

Cái chết

Trước đây chúng ta đã xem (xem BiOY Day 60) trong bối cảnh Cựu Ước về chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Khi đi quanh chén, Người nói: “Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì nhiều người” (c.24). Sau đó tại vườn Ghết-sê-ma-nê, ông cầu nguyện: “Xin cất chén này khỏi tay con” (c.36a).

Ngoài ra, ‘đổ ra cho nhiều người’ (Mác 14:24b) lặp lại Ê-sai 53; ‘vì Ngài đã phó sự sống mình cho đến chết’ (Ê-sai 53:12c). Chúa Giê-su biết ngài đang đối mặt với sự đau khổ không thể tưởng tượng được, gánh lấy tội lỗi của thế gian trên vai mình và đổ huyết ra cho chúng ta.

Một lần nữa, để hiểu điều này một cách đầy đủ, chúng ta cần tham khảo bối cảnh Cựu Ước. Trong đoạn Kinh Thánh Cựu Ước hôm nay, chúng ta đọc hai lần rằng “sự sống của một sinh vật ở trong máu” (Lê-vi ký 17:11,14). ‘Chính máu chuộc mạng sống con người’ (c.11). Nói cách khác, đó là ‘sự sống đền sự sống’ (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:23). Chúa Giê-xu đã phó mạng sống mình cho chúng ta.

Mỗi khi bạn rước lễ với bánh và rượu, hãy suy gẫm về tình yêu vĩ đại, sự hy sinh và cái chết của Ngài dành cho bạn. Nhận lại sự tha thứ, lòng thương xót, ân sủng và ân huệ của mình. Hãy hiến dâng cuộc sống của bạn một lần nữa cho anh ấy và nói: 'Tuy nhiên, không phải ý muốn của tôi mà là ý muốn của bạn được thực hiện.'

Chúa Giê-su, đối mặt với sự bất trung, thất vọng, đau khổ và cái chết, đã đặt lòng tin cậy nơi Cha trên trời đầy yêu thương của ngài và nói: ‘Song không theo ý con, mà theo ý Cha’ (Mác 14:36c). Anh ta biết rằng Thiên Chúa là Cha hoàn hảo của anh ta, người mà anh ta có thể xưng hô là ‘Abba, Cha’ (c.36a) – một cách xưng hô thân mật, gần giống như ‘Daddy’ hoặc ‘Papa’.

Ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Bằng nhiều cách, anh ta muốn thoát khỏi ‘chén này’ (c.36b). Tuy nhiên, ông tin rằng Đức Chúa Trời biết rõ nhất và sẵn sàng phục tùng ý muốn của ông. Đó là tấm gương tối cao cho chúng ta khi chúng ta sợ hãi trước những gì phía trước.

Sự tương phản giữa Chúa Giê-su và các môn đồ sẽ gây cười nếu không phù hợp với bối cảnh. Họ không phải đối mặt với bất cứ điều gì giống như những gì anh ta đang phải đối mặt. Nhưng họ thậm chí không thể tỉnh thức để hỗ trợ anh ta trong lời cầu nguyện; họ cứ ngủ thiếp đi. Tôi phải nói rằng, tôi đồng cảm với họ. Tôi thường thấy khó tỉnh táo!

Chúa Giê-su nói: ‘Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Tinh thần thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối’ (c.38). Tôi phải thú nhận rằng điều này thường đúng với tôi khi đối mặt với thách thức phải cầu nguyện nhiều hơn, tinh thần tôi sẵn sàng, nhưng cơ thể tôi yếu ớt.

Cầu nguyện

Cảm ơn Cha vì con cũng có thể gọi Cha là ‘Abba’ và đặt niềm tin nơi Cha. Đối với tất cả các kế hoạch phía trước, tôi cầu nguyện, ‘không theo ý con, mà theo ý Cha’ (c.36). Xin giúp con đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của con.

Cựu Ước

Lê-vi 17:1 - 18:30

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: 3 Nếu một người nam trong nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên con, hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, 4 chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người; người đã làm đổ huyết ra, nên sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 5 Ấy hầu cho dân Y-sơ-ra-ên lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ, trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa hội mạc, đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. 6 Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 7 Dân Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỉ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. 8 Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi, 9 mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 10 Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự mình; 11 vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. 12 Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết; kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. 13 Còn nếu ai, hoặc dân Y-sơ-ra-ên. hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại; 14 vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, trong huyết có sanh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào; vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; ai ăn sẽ bị truất diệt. 15 Hễ người nào, hoặc sanh đẻ tại xứ, hoặc kẻ khách, ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. 16 Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm, thì sẽ mang tội mình.

Bình luận

Trong sự cám dỗ… ‘NHƯNG bạn…’ Dân Y-sơ-ra-ên đang đối mặt với sự cám dỗ lớn vì sự vô luân về tình dục và các hoạt động của những người xung quanh họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán với dân Ngài về lối sống của họ: ‘Nhưng các ngươi phải tuân giữ các mệnh lệnh và luật pháp của ta’ (Lê-vi Ký 18:26a).

Tôi đã nghe câu chuyện có thật này: Một phụ nữ được hỏi 'Điều tuyệt vời nhất khi 104 tuổi là gì?' Bà trả lời: 'Không có áp lực từ bạn bè!'

Chúng ta thường bị cám dỗ tuân theo áp lực của bạn bè và tuân theo các tiêu chuẩn của những người xung quanh chúng ta. Một lĩnh vực có áp lực lớn phải tuân thủ là đạo đức tình dục.

Trong bối cảnh này, Đức Chúa Trời phán với dân Ngài: ‘Đừng sống như dân Ai Cập nơi các ngươi từng ở, và đừng sống như dân Ca-na-an, nơi ta đem các ngươi đến. Đừng làm những gì họ làm. Tuân thủ luật pháp của tôi và sống theo các sắc lệnh của tôi. Ta là Đức Chúa Trời của ngươi’ (c.2–4, MSG).

Giống như dân Y-sơ-ra-ên xưa, chúng ta sống trong một nền văn hóa có đạo đức tình dục rất khác với đạo đức của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn gìn giữ món quà tình dục tuyệt vời của Ngài, và không bị cám dỗ chạy theo những người xung quanh. Hãy cẩn thận đi theo đường lối của Chúa. Nếu bạn làm thế, không bỏ lỡ, bạn sẽ thực sự tìm thấy cuộc sống; ‘người tuân theo [sắc lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời] sẽ sống theo đó’ (c.5).

Dân Chúa được kêu gọi trở nên khác biệt. Thánh Phao-lô đã viết, “Đừng làm theo khuôn mẫu của thế gian này” (Rô-ma 12:2). Lời kêu gọi trở nên khác biệt này bắt nguồn ngay từ những ngày đầu tiên của dân Chúa (Lê-vi ký 18).

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô liệt kê một số hoạt động (bao gồm cả hoạt động tình dục) mà Cơ đốc nhân đã tham gia trước khi cải đạo. Một lần nữa, ông sử dụng từ mạnh mẽ này, 'nhưng': 'Nhưng anh em,' anh ta nói, 'đã được rửa sạch, anh em đã được nên thánh, anh em đã được xưng công chính nhân danh Chúa Giê-xu Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta' (1 Cô-rinh-tô) 6:11). Vì vậy, bạn phải sống khác đi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con không tuân theo tiêu chuẩn của những người xung quanh. Thay vào đó, hãy giúp tôi tuân giữ các sắc lệnh và luật pháp của bạn. Xin giúp con tôn vinh Chúa bằng cả con người con – bằng thể xác, tâm trí và trái tim con.

Pippa chia sẻ

Mác 14:34 Chúa Giê-su, người lãnh đạo và bạn của các môn đồ, vừa nói với họ rằng ngài đang tuyệt vọng. Họ đã không nhận được nó. Tôi muốn nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt hơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không. Tinh thần thường sẵn sàng, nhưng xác thịt rất yếu đuối. Và, đôi khi, tinh thần thậm chí không sẵn sàng. Rất may, Chúa Thánh Thần đã thay đổi các môn đệ và Ngài có thể thay đổi tôi.

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tyndale House Publishers. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Trừ khi có quy định khác, các trích dẫn Kinh thánh được lấy từ Kinh thánh, Phiên bản quốc tế mới được Anh hóa, Bản quyền © 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế. Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty của Hachette UK. Đã đăng ký Bản quyền. 'NIV' là nhãn hiệu đã đăng ký của Biblica. Nhãn hiệu Vương quốc Anh số 1448790.

Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (AMP) lấy từ Kinh thánh Amplified®, Bản quyền © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 của The Lockman Foundation. Được sử dụng bởi sự cho phép. (www.Lockman.org)

Thánh Kinh được đánh dấu (MSG) lấy từ The Message. Bản quyền © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Được sử dụng dưới sự cho phép của NavPress Publishing Group.

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more