Ngày 41

Lời Chúa Thay Đổi Cuộc Đời

Khôn ngoan Thi thiên 19:7-14
Tân ước Ma-thi-ơ 26:47-68
Cựu Ước Xuất Ai Cập Ký 6:13-8:32

Giới thiệu

nghỉ lễ. Vào thời điểm đó, Kinh Thánh bị coi là bất hợp pháp ở Liên Xô. Tôi mang theo một số Kinh Thánh Tiếng Nga. Trong khi ở đó, tôi đã đến các Nhà thờ và tìm kiếm những người có vẻ là Cơ đốc nhân chân thật. (Các buổi nhóm họp của Nhà thờ thường bị KGB tấn công.)

Có một lần, tôi theo chân một người đàn ông xuống phố sau buổi nhóm. Tôi đến gần anh ấy và vỗ vào vai anh ấy. Không có ai ở xung quanh đó. Tôi lấy một trong những cuốn Kinh Thánh của mình ra và đưa cho anh ấy. Trong một khoảnh khắc, anh ấy có một biểu hiện vô cùng không tin tưởng. Sau đó, anh ta lấy từ trong túi ra một cuốn Tân Ước, có lẽ nó đã 100 năm tuổi. Các trang rất xơ xác và hầu như trong suốt. Khi nhận ra rằng mình đã nhận được cả một cuốn Kinh Thánh, anh ấy đã rất phấn khởi. Anh ấy không nói được Tiếng Anh và tôi cũng không nói được Tiếng Nga. Nhưng chúng tôi ôm nhau và anh ấy bắt đầu chạy nhảy tung tăng trên đường vì quá vui sướng. Lời của Đức Chúa Trời là ‘quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, hơn cả mật chảy từ tàng ong’ (Thi thiên 19:10). Tại sao Lời của Chúa lại rất quý giá? Chúa Giê-su nói: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời’ (Ma-thi-ơ 4: 4). Cách diễn đạt ban đầu có nghĩa là ‘liên tục ra khỏi môi miệng của Đức Chúa Trời’; nó giống như một dòng suối chảy ra và giống như một dòng suối phun, nó không bao giờ tĩnh lặng. Đức Chúa Trời liên tục giao tiếp với chúng ta. Ngài đã làm như vậy, chủ yếu thông qua Lời thay-đổi-cuộc-đời của Kinh Thánh.

Khôn ngoan

Thi thiên 19:7-14

7 Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. 8 Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. 9 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. 10 Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. 11 Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay. 12 Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. 13 Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. 14 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!

Bình luận

Hãy để lời Chúa biến đổi bạn Tất cả chúng ta đều cần sức mạnh biến đổi của lời Chúa trong nhiều cách. Cho dù bạn đang tìm kiếm sự khôn ngoan trong những tình huống căng thẳng và phức tạp, sự khích lệ khi bạn thất vọng hoặc hướng dẫn về con đường phía trước, bạn có thể tìm thấy sự giúp đỡ trong các trang của Kinh Thánh. Đa-vít không có nhiều Kinh thánh như bạn có. Nhưng ông đã có ‘luật pháp’, ‘luật thánh’, ‘lời giáo huấn’ và ‘các lễ nghi’ của Chúa (cc.7a – 9b). Ông mô tả những từ này là ‘hoàn hảo’ (c.7a), ‘tinh khiết’ (v.9a) và ‘quý giá’ (c.10a). Trong bài Thi-thiên này, chúng ta thấy một số tác động thay đổi cuộc đời của việc đọc Kinh Thánh. Đó là:

  1. Làm sống lại linh hồn bạn (c.7a)
  2. Mang lại cho bạn sự khôn ngoan (c.7b)
  3. Đem lại niềm vui cho tấm lòng bạn (c.8a)
  4. Mang lại ánh sáng cho đôi mắt của bạn (c.8b)
  5. Cảnh báo bạn về nguy hiểm (c.11a)
  6. Mang lại cho bạn phần thưởng lớn (c.11b). Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đừng chỉ đọc Kinh Thánh để biết thông tin, mà để nghe Đức Chúa Trời nói với bạn. Phản ứng tự nhiên cho điều đó là cầu nguyện. Đó là một quá trình hai chiều. Đó là lý do tại sao chúng ta kết thúc mỗi phần của kế hoạch đọc Kinh Thánh trong một năm bằng một lời cầu nguyện, đáp lại những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua lời của Ngài. Đa-vít đi thẳng từ việc tán dương các đức tính của Lời Chúa thành một lời cầu nguyện tuyệt vời. Lời cầu nguyện của Đa-vít là lời cầu nguyện của tôi (câu 12–14):

Cầu nguyện

Lạy Chúa, ‘hãy tha thứ cho những lỗi lầm ẩn dấu trong con. Hãy giữ tôi tớ Chúa khỏi sự cố ý phạm tội; Xin đừng để chúng cai trị con…Nguyện những lời nói từ miệng con và sự suy ngẫm của tâm con được đẹp lòng trước mặt Chúa, hỡi Chúa, vầng đá của con và Đấng Cứu Chuộc của con'.

Tân ước

Ma-thi-ơ 26:47-68

47 Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. 48 Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. 49 Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. 51 Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. 52 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. 53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? 54 Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến? 55 Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. 56 Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. 57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. 58 Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. 59 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60 Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, 61 nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày. 62 Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? 63 Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? 64 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống. 65 Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao? 66 Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! 67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68 mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.

Bình luận

Được dẫn dắt bởi Lời Chúa Rõ ràng là Chúa Giê-su đã nghiên cứu Kinh Thánh rất cẩn thận. Toàn bộ cuộc đời của Chúa được định hình bởi những gì Ngài đọc. Chính từ việc đọc Kinh Thánh, Ngài đã hiểu điều gì đang xảy ra với mình khi Ngài bị bắt. Những người theo Ngài cố gắng chống lại nhưng Chúa Giê-su nói, ‘…Nếu vậy, làm sao lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Việc này phải xảy ra như thế’ để được ứng nghiệm?’ (C.54). Ngài giải thích cho đám đông rằng, ‘…Nhưng tất cả những việc nầy đã xảy ra để lời của các tiên tri được ứng nghiệm.’ (c.56). Chính Kinh Thánh đã cho Ngài khả năng đối phó với sự không trung thành, bị bỏ rơi và bị buộc tội sai. Ngài đã làm gương về cách bạn có thể đối phó với những điều này trong cuộc sống của chính mình:

  1. Không trung thành Giu-đa dường như đang bày tỏ tình yêu của mình với Chúa Giê-su bằng một nụ hôn, trong khi thực sự Giu-đa đang phản bội Ngài: ‘Kẻ phản bội… ôm lấy Ngài và hôn Ngài với sự [giả vờ] nồng nhiệt và tận tụy’ (câu 48–49, AMP). Đó là hành động hai mặt cuối cùng. Chúa Giê-su biết chính xác Giu-đa đang làm gì. Tuy nhiên, Ngài gọi hắn là ‘bạn’ (c.50). Dù chúng ta phản bội Ngài, Chúa Giê-su vẫn trung thành với chúng ta.

  2. Từ bỏ Tất cả những người bạn đều ‘bỏ rơi Ngài và chạy trốn’ (c.56b). Trong những khoảnh khắc chiến thắng - khi mọi người đính hôn, sinh con hoặc hoàn thành tốt các kỳ thi của họ - điều tự nhiên là chúng ta muốn tiếp xúc và ở bên cạnh họ. Khi người khác đang đau buồn, sẽ khó biết phải nói gì và sự cám dỗ là né tránh họ. Người ta nói, 'Khi bạn thăng hoa trong cuộc sống, bạn bè của bạn sẽ biết bạn là ai. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ biết bạn bè của mình là ai! '

  3. Tố cáo sai sự thật Bạn đã bao giờ bị buộc tội sai? Đó là một trải nghiệm kinh khủng. Chúa Giê-su phải đối mặt với sự bất công khủng khiếp của những nhân chứng giả làm chứng chống lại ngài để họ có thể giết Ngài (c. 59). Ngài đã thực hiện sự kiềm chế phi thường. Ngài không trả lời lại: 'Chúa Giê-su vẫn im lặng' (c.63), nhưng Ngài để cho mình bị tấn công về mặt thể xác (c.67), và Ngài chọn không thắng trong cuộc tranh luận mà là để giành chiến thắng trong một cuộc chiến (điều dành cho trưởng nhóm nhỏ trên Alpha ghi nhớ!). Từ Kinh Thánh, Ngài hiểu rằng tất cả những điều này đều có mục đích và cuối cùng sẽ dẫn đến một chiến thắng vĩ đại.

Sự hiểu biết của Chúa Giê-su về thân phận và sứ mệnh của Ngài rõ ràng đến từ việc Ngài đọc Lời Chúa. Tại phiên tòa xét xử trước Tòa Công luận, nơi Chúa Giê-su dường như là một nạn nhân cô đơn, nhưng thực sự Ngài được dần dần tiết lộ với tư cách là người xây dựng một đền thờ mới (c.61), Đấng Mê-si (c.63), Con Đức Chúa Trời (c.63). ) và Con Người được tôn phong bên hữu Đức Chúa Trời (c.64). Trên thực tế, nạn nhân bất lực là người nắm mọi quyền hành.

Sự đề cập việc trở thành 'Con Người' là một trích dẫn từ Đa-ni-ên 7:13. Chúa Giê-su hiểu đây là một lời hứa của Đấng Cứu Thế là về chính bản thân Ngài, chỉ về sự đau khổ sắp tới của Ngài, sự minh oan và thẩm quyền do Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Điều trớ trêu là chính các thẩm phán mới thực sự là những người bị xét xử. Giống như họ, tất cả chúng ta phải quyết định xem mình nghĩ gì về Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 26:66).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương Chúa Giê-su, học Kinh Thánh và áp dụng vào chính đời sống của mình.

Cựu Ước

Xuất Ai Cập Ký 6:13-8:32

13 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 14 Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Y-sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng nam Y-sơ-ra-ên, là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là những họ hàng của Ru-bên. 15 Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ là con của vợ xứ Ca-na-an. Đó là họ hàng của Si-mê-ôn. 16 Đây là tên các con trai của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 17 Các con trai của Ghẹt-sôn, tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-y. 18 Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. Kê-hát hưởng thọ được một trăm ba mươi ba tuổi. 19 Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li, và Mu-si. Đó là các họ hàng của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ. 20 Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 21 Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc-ri. 22 Các con trai của U-xi-ên là: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan, và Sít-ri. 23 A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn; nàng sanh cho người Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 24 Các con trai của Cô-rê là: Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. Đó là các họ hàng của dân Cô-rê. 25 Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ; nàng sanh Phi-nê-a cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Lê-vi, tùy theo họ hàng mình vậy. 26 Ấy, A-rôn và Môi-se nầy, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội, đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 27 Ấy là hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó; ấy là Môi-se và A-rôn nầy. 28 Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê-díp-tô, 29 thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. 30 Môi-se bèn thưa rằng: Nầy, tôi là người vụng miệng: Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao?

Bình luận

Tuân theo lời Chúa Môi-se và A-rôn đã lắng nghe lời Chúa và thực hiện chính xác những gì Chúa truyền cho họ (Xuất Hành 7: 6). Họ đã vâng theo lời Chúa. Mặt khác, hoàn toàn trái ngược, Pha-ra-ôn liên tục không chịu nghe lời. Pha-ra-ôn ngoan cố không vâng theo lời Chúa. Vào giai đoạn này trong lịch sử, Môi-se có thể không có bất kỳ lời viết nào từ Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã nói với Môi-se. Ông đã nghe lời Chúa nhiều lần (6: 13,28; 7: 1,14,19; 8: 5,16,20, v.v.) và làm theo những gì Chúa truyền. Trọng tâm của lời Đức Chúa Trời là: ‘Hãy để dân ta đi, để họ thờ phượng ta’ (ví dụ 7:16; 8: 1; 9: 1,13; 10: 3). Chúng ta không nên ngạc nhiên khi các pháp sư và thầy phù thủy ‘nhờ bùa ngải và bí thuật của họ’ (7:11, AMP) đã có thể thực hiện một số phép lạ giống như Môi-se (7:22; 8: 7). Ma quỷ là kẻ bắt chước. Hắn có thể thực hiện các dấu hiệu mang tính hủy diệt và thậm chí một số dấu hiệu có thể có vẻ mang tính xây dựng. Mục đích của hắn luôn là để lừa dối.

Ngày nay, Đức Chúa Trời thường làm việc qua các ân tứ của Thánh Linh, chẳng hạn như tiên tri, chữa bệnh, nói tiếng lạ và lời tri thức. Thực tế là ma quỷ có thể cố gắng bắt chước những ân tứ như vậy thông qua thần giao cách cảm, ‘chữa lành’ bằng tâm linh hoặc thậm chí nói tiếng lạ, không có nghĩa là bạn nên tránh những điều đó - mà là sáng suốt trắc nghiệm về chúng. Nhìn vào hoa trái. Các pháp sư Ai Cập đã bắt chước những phép lạ của Môi-se 'bằng những bí thuật' của họ. Tác dụng của những pháp sư này không hề trung lập. Họ xấu xa và có tác dụng làm cứng lòng ‘Pha-ra-ôn’ chống lại Đức Chúa Trời (7:22). Rõ ràng là Pha-ra-ôn đã cứng lòng chống lại Đức Chúa Trời, ‘Pha-ra-ôn cứng lòng không chịu nghe Môi-se và A-rôn’ (8:15; xin xem thêm câu 32). Đồng thời, ông gặt những gì ông đã gieo. Đức Chúa Trời làm cứng lòng ông (7: 3). Hai điều này bổ sung cho nhau. Sự cứng lòng của Đức Chúa Trời theo sau sự cứng lòng của chính Pha-ra-ôn. Chúa ban cho con người quá nhiều cơ hội. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời nhiều lần nói chuyện với Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn có rất nhiều cơ hội để đáp lại và cuối cùng, ông đã từ chối làm như vậy. Mặt khác, Môi-se bước đi trong mối quan hệ rất gần gũi với Đức Chúa Trời; thường xuyên cầu nguyện với Ngài (8: 12,30) và lắng nghe lời Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì vâng theo lời Chúa, con sẽ có phần thưởng lớn. Hãy giúp con ngày hôm nay không chỉ lắng nghe những lời nói thay đổi đời sống mà còn áp dụng chúng vào thực tế.

Pippa chia sẻ

Ma-thi-ơ 26:53

Thật đáng khích lệ khi biết rằng Chúa Giê-su có ‘hơn mười hai đạo Thiên Binh” theo ý của mình. Ngay cả khi Ngài không kêu gọi họ vào thời điểm đó, hy vọng rằng họ đang được gửi đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ chúng ta ngay bây giờ!

reader

App

Tải xuống ứng dụng Kinh Thánh Trong Một Năm dành cho thiết bị iOS hoặc Android và đọc theo mỗi ngày.

reader

Email

Đăng ký ngay bây giờ để nhận Kinh thánh trong một năm trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Bạn sẽ nhận được một email mỗi ngày.

Sign up now
reader

Website

Bắt đầu đọc sự tận tâm của ngày hôm nay ngay tại đây trên trang web BiOY.

Read now
reader

Book

Kinh thánh trong một năm bình luận có sẵn như là một cuốn sách.

Tham khảo

The One Year là thương hiệu của Nhà Xuất Bản Tyndale. Được sử dụng dưới sự cho phép.

Trừ khi được nêu rõ, các trích dẫn Kinh Thánh được lấy từ Bản New International Version được Anh hóa
Bản quyền 1979, 1984, 2011 Biblica, trước đây là tổ chức Kinh Thánh Hội Quốc tế.
Được sử dụng dưới sự cho phép của Hodder & Stoughton Publishers, một công ty Hachette UK. Đã đăng ký bản quyền

'NIV' là một thương hiệu được đăng ký của Biblica
Số đăng ký thương hiệu tại UK 1448790.

Lời Chúa được đánh dấu (AMP) được lấy từ Amplified Bible,
Bản quyền 1954, 1958, 1962, 1965, 1987 bởi tổ chức The Lockman Foundation
Được sử dụng dưới sự cho phép. (www.Lockman.org)

This website stores data such as cookies to enable necessary site functionality and analytics. Find out more